Verslag Donateursdag 2016

Verslag donateursdag, zaterdag 2 april 2016.

Hoe staan we er in 2016 voor?

Fons Catau, voorzitter FHP, vertelt een enerzijds optimistisch maar ook zo als het hoort een realistisch verhaal. Mooie woorden doen het niet. Hij wil een goed beeld weergeven hoe de situatie in Sri Lanka is. Alle reden om met enthousiasme nog naar de toekomst te kijken. Maar er moet wel veel gebeuren.

Ontstaan FHP

FHP is in 1980 ontstaan op spontaan initiatief van Herman Steur. Hij kreeg veel steun vanuit Nederland. Vanaf 1999 heeft FHP ook veel ondersteuning gekregen van De Woonplaats. Herman Steur gedenken we natuurlijk nog altijd. Het is erg fijn dat er een plek is op Sri Lanka waar je naartoe kunt gaan om Herman Steur te gedenken. Het is inmiddels al weer vier jaar geleden dat hij is overleden en hij is voor FHP van onschatbare waarde geweest.

Projecten en activiteiten in Sri Lanka

FHP is met 5 onderdelen bezig. Hierin gaat wel wat veranderen.
Ondersteuningen; het welkom dorp; projecten (kleuterscholen e.d.); tsunamiprojecten en microkredieten. In de laatste nieuwsbrief hebben we hier uitgebreid bij stil gestaan. Belangrijk is dat FHP moet veranderen. Sri Lanka verandert ook, het land wordt rijker maar de ongelijkheid blijft groot.

Wat de projecten betreft probeert FHP veel meer te letten dan in het verleden op de langjarige effecten van onze inspanningen (impact). Gekeken wordt of een project een duurzame print in de Srilankaanse maatschappij heeft. We komen projecten van FHP tegen die zich goed hebben ontwikkeld maar er is er ook een aantal wat niet goed is gegaan. Daarom zeggen we nu ook dat de helft van de werkzaamheden, geld moet worden opgebracht door de gemeenschap op die manier heb je ook een hechting. Belangrijk is ook om de sponsor op de hoogte te houden van hetgeen ze hebben gesponsord.

Dan heeft Sri Lanka ook te maken met een enorme vergrijzing. Dit wordt een nationaal probleem. Ze hebben namelijk geen infrastructuur voor ouderenzorg. Daarmee wordt het Welkom Dorp een steeds interessanter object. Er is een pensioensysteem in het land maar deze is marginaal – erg klein. Er is een beperkte ondersteuning van de overheid.

Wat we ook merken is dat de fondsenwerving in Nederland onder druk staat. Zeker voor de kleinere NGO’s.

Gesteld kan worden dat de kwaliteit van de organisatie in Sri Lanka onvoldoende is en daar zijn we hard mee aan het werk. Maar veranderen is moeilijk en brengt veel onzekerheden met zich mee. Laten we ook duidelijk zijn Herman heeft heel veel goed werk verricht maar hij heeft een fout gemaakt hij heeft teveel de indruk gewekt aan de mensen die werken in het Welkom Dorp dat dit werk voor eeuwig zou zijn. Het gevoel dat de vader over hen waakt dat moet doorbroeken worden en dat is heel lastig.

Uitgangspunten voor veranderingen.

Beleidsverandering is ingezet in 2013. Er is een aantal lijnen naar toekomst gezet.

 1. Zeker stellen van toekomst van het Welkom Dorp. Het dorp moet in 2020 op eigen benen staan.
 2. Ondersteunings programma bouwen we geleidelijk af. Past als methode niet meer in Sri Lanka en zeker niet in Nederland binnen fondsenwerving. Mensen die nog

gezinnen of alleenstaande ouderen ondersteunen kunnen hier mee blijven doorgaan maar we richten ons hier niet meer actief op. We willen het overmaken van de gelden eigenlijk rechtstreeks gaan doen en niet meer via FHP Sri Lanka dat bespaart ons kosten. De kosten lopen zo langzamerhand uit de hand.

 1. DoorgaanenverbeterenvanMicrokrediet.Eenorganisatiepassendbinnende Srilankaanse wetgeving. Tijdens vorige bezoeken hebben we verschillende MF projecten bezocht. Allemaal goedlopende projecten.
 2. Zorgdragen voor transparante en integere organisatie(s) in Sri Lanka. Er zit een aantal zaken nog absoluut niet goed. Daar moeten we heel hard aan werken.
 3. VerbeterenenversterkenvandefondsenwervinginNederlandeninSriLanka Nieuwe website bouwen – mogelijkheden van crowdfunding en dergelijke bekijken.

Het Welkom Dorp

Het dorp hebben we ondergebracht in de Herman Steur Trust en onder de Herman Steur Trust zit de Limited. Deze limited hebben we destijds opgezet om dat tijdens de aankoop van onroerend goed een goede doelenstichting geen grond mag bezitten.

Het Nederlandse Welkom Dorp: het woord Nederlands gaat er af want het moet een Srilankaans instituut worden. Het dorp is er voor daklozen en voor mensen met een laag inkomen minder dan 1800 Rps per maand. Dit bedrag is net niet kostendekkend. Het dorp bestaat uit 83 woningen, restaurant, ziekenhuis, dementiahuis, tandartspraktijk, huis voor invaliden en kantoor en ligt ongeveer 50 km ten noord oosten van Colombo. Het is gesticht in 1995 door Herman Steur en in 2020 moet het een Srilankaanse zorginstelling zijn. Dit is een grote opgave. De trust bestaat uit drie leden van het oude bestuur en drie nieuwe leden. Het dorp moet een eigen plaats krijgen in de Srilankaanse maatschappij. We gaan dan ook samenwerken met de overheid, zorgorganisaties en een Universiteit. De eerste stappen zijn gezet maar de eerste teleurstellingen ook. Het Welkom Dorp is inmiddels geregistreerd binnen de Srilankaanse wet. Heel belangrijk is dat het management sterk wordt verbeterd. Dat is een proces van vallen en opstaan. De huidige manager is inmiddels ontslagen. We dachten een goede manager te hebben aangesteld maar achteraf bleek dat niet het geval te zijn. En dan moet je actie ondernemen. Inmiddels heeft de heer Samson, voorzitter FHP Sri Lanka, deze taak tijdelijk op zich genomen. Hij heeft daardoor wel zijn voorzitterschap van de trust opgezegd en is vervolgens Fons Catau benoemd tot tijdelijke voorzitter. Gesteld wordt dat de komende jaren de steun vanuit Nederland meer dan nodig zal zijn. Verzoek aan de aanwezigen om dit ook mee te nemen voor vrienden, kennissen (netwerk). Medegedeeld wordt nog dat de nog beschikbare reserves in Nederland zullen worden ingezet voor het dorp.

De jaren 2016/2017 zullen zeer beslissend zijn voor het succes van dit project.

Hoe kunt u het dorp ondersteunen?

Het dorp wordt door honderden donateurs ondersteund, maar helaas zijn de kosten op dit moment hoger dan de inkomsten. De steun uit Nederland is dan ook meer dan nodig. Dit kan door middel van giften, ondersteuning van een oudere voor 33 Euro per maand, aankoop van een symbolisch stuk grond voor 100 Euro per 1 m2. Het onderhoud van een of meer huisjes kan worden gesponsord voor 250 Euro per huisje per jaar. Ook kunnen maaltijden worden gesponsord evenals de zorg. Als je dit gedurende 5 jaar vastlegt dan is dit voor de belastingopgave ook zeer gunstig.

De organisatie

FHP Holland-Sri Lanka blijft fondsenwerven en FHP Sri Lanka is nu opgesplitst in drie delen namelijk

 • ?  FHP – ondersteuningen
 • ?  FHP – Micro Assist Ltd (Microkredieten)
 • ?  Herman Steur Trust – exploiteert het Welkom Dorp en controleert FHP Ltd., die

  het onroerend goed bezit.

  Meer dan dank aan De Woonplaats

  Zoals al eerder aangegeven heeft De Woonplaats per 31 december 2015 de sponsorbijeenkomst bee?indigd. De Woonplaats heeft veel bijgedragen aan het succes van FHP in de afgelopen 16 jaar. Ondersteuning onderhoud in het dorp, de administratie en tsunami projecten en herstelprojecten na de burgeroorlog. Meer dan 50 gezinnen kregen een nieuw huis.

  Vervolgens wordt er kort gepauzeerd. Tijdens de pauze vraagt mevrouw Langerak aandacht voor het renoveren van de keuken in het dorp. Dat is erg belangrijk en zij verkoopt spulletjes gekocht in Sri Lanka en de opbrengst wordt bestemd voor deze keuken.

  Na de pauze doet Roelie Kiewiet haar verhaal. Zij vertelt hoe zij bij FHP betrokken is geraakt en lid van het bestuur is geworden. Zij is actief geweest in het dorp met het geven van tekenlessen, muziek en gymnastiek. Zij heeft gemerkt dat de bewoners erg enthousiast zijn. Ze probeert op allerlei manieren spelletjes te bedenken. Ook wil ze er voor zorgen om een personeelslid in te werken om bv. gymnastiek les te geven, zodat de activiteiten, als zij er niet is, door kan gaan. Ook heeft ze aangeboden om de papieren van de bewoners ordelijker te maken. Ze gaat een workshop gymnastiek geven in het dorp aan studenten van de universiteit in Kandy. Roelie laat een aantal foto’s zien van bewoners en hun activiteiten. Bewoners kunnen ook lichte werkzaamheden verrichten in hun dorp zoals blad vegen en verzamelen. In mei brengt ze weer een bezoek aan Sri Lanka en het dorp en gaat dan ook en soort van moestuintje maken.

  Vervolgens vertelt Berend Berendsen iets over het financie?le deel. Hij is inmiddels al 5 jaar bestuurslid; 2x inmiddels in Sr Lanka geweest en hij is verantwoordelijk voor de administratie en het vrijwilligersbeleid. Belangrijk is om open en eerlijk te zijn. Niet meer kunnen gebruik maken van het uitvoerend bureau. Dit heeft gevolgen we zijn nu een vrijwilligers organisatie. We gaan proberen om FHP Sri Lanka zelfstandig te laten werken en niet meer te gaan controleren. We moeten het ook los gaan laten. Overgang 2015 en 2016 uitdagingen enerzijds loslaten en juist op de korte termijn gaan we er veel korter op zitten. Bij de eerste analyse van het afgelopen jaar zien we dat de administratie veel beter moet. En de controles moeten ook veel beter. We willen zeker weten dat het geld dat gegeven wordt daaraan ook wordt besteed. De huidige administrateur was niet goed genoeg en dan moet je afscheid van hem nemen. Belangrijk is om te bezien hoe kunnen we dit alles voor elkaar krijgen hoe kunnen procedures worden ingevoerd en worden gecontroleerd. De jaarrekening moet ook gewoon beter. Al deze punten die verbeterd moeten worden is een hele uitdaging.

  De financie?le administratie is vanaf begin dit jaar uitbesteed aan een administratie kantoor. Zodat we zeker weten dat dit goed gaat. Betekent wel een nieuw systeem – en dus weer een hele overgang. Het gaat altijd minder makkelijk dan je denkt – nieuwe mensen moeten er worden ingewerkt. Ons streven is om alles weer zo op het niveau te krijgen zoals u gewend was.

Vrijwilligerswerk:

Sri Lanka moet zelfstandig kunnen functioneren – op zorg gebied heeft men gebrek aan kennis op fysio gebied en op het gebied van dementie. Daarvoor willen we vrijwilligers en stagiaires gaan inzetten. We zijn bezig met een organisatie Stichting Commundo, zij zetten zich in om stagiaires/vrijwilligers te werven die ingezet kunnen worden in dergelijke landen. Waarom Stichting Commundo? Deze stichting was erg kritisch naar ons toe en dat heeft ons zeer aangesproken en een goed gevoel gegeven om met hen in zee te gaan. Commundo is ook zelf in het dorp geweest om de zaak kritisch te bekijken. Laat ons weten als er binnen uw netwerk mensen zijn die ook wel willen adviseren en kennis willen overdragen in het dorp. Geen uitvoerend werk maar juist de kennis overdracht is erg belangrijk en specifiek inhoudelijk kennis over b.v. organisatie, zorg, onderhoud.

Het bestuur willen we verder uitbreiden op het gebied van kennis van zorg, kennis van Sri Lanka.

Dan kijken we nog even naar de website – deze is in wording. Format nog niet helemaal zoals het behoort. We willen de website wat dynamischer maken. Mogelijk maken dat u op de verschillende onderwerpen nadere informatie krijgt. Veel moderner gaan maken. Het is de bedoeling de website een stevige update te geven. Zodra website life gaat dan vindt u hierover een aankondiging.

Dan de nieuwsbrief dat is een behoorlijke kosten post dus zoveel mogelijk de vraag stellen laat de brief per mail komen – voor degenen de echt niet kunnen of niet willen daarvoor blijft de papieren nieuwsbrief bestaan.

Vervolgens bedankt Fons de diaconie voor het feit dat we hier weer onze donateursdag mochten houden.

Fons bedankt ook de aanwezigen voor hun komst naar Giessen-Oudekerk en we hoopt hen het volgende jaar weer te mogen begroeten.

Vervolgens wordt eenieder uitgenodigd voor de lunch.

J. Blokhuis April, 2016