Waarom inzet vrijwilligers?

Om de doelstelling van FHP te verwezenlijken is de inzet van vrijwilligers van groot belang. Zij hebben contacten op lokaal niveau en zijn persoonlijk en direct betrokken bij FHP. Enthousiaste mensen die de doelstelling van FHP onderschrijven en zich hiervoor vrijwillig en zonder vergoeding willen inzetten.

 

Wat verstaat FHP onder vrijwilligerswerk?

FHP verstaat onder vrijwilligerswerk, werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van de doelstelling van FHP. Vrijwilligers kunnen lokaal werken en er is ruimte voor eigen initiatief.

De vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk op persoonlijke titel en FHP kan niet aansprakelijk worden gesteld bij calamiteiten, ongevallen en materiele schade.

Medewerkers van het uitvoerend bureau kunnen om advies gevraagd worden en ondersteunend zijn.

 

Wat verstaat FHP onder vrijwilligersbeleid?

Het geven van richtlijnen welke nodig zijn om vrijwilligers tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven en wel zo dat de doelstellingen van FHP daarmee gediend zijn.

 

Waarom vrijwilligersbeleid?

 • om duidelijkheid te geven
 • als stimulans voor (nieuwe) vrijwilligers om het doel van FHP te kunnen bereiken

 

Aan welke activiteiten wordt gedacht?

 • werven van donateurs (b.v. familie, vrienden, kennissen etc.)
 • het organiseren van activiteiten om geld in te zamelen
 • het organiseren van promotie activiteiten
 • het geven van presentaties op b.v. scholen, verenigingen, clubs
 • fondsen werven
 • collecteren (hiervoor is een apart protocol beschikbaar)
 • kennisoverdracht, advies etc.

  

Wat heeft FHP de vrijwilliger te bieden?

FHP vindt het belangrijk om een persoonlijke band te hebben met de vrijwilligers die zich inzetten voor FHP en staat open voor eigen initiatieven en ideeën.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het uitvoerend bureau en worden als zodanig geregistreerd.

Een keer per jaar zal er een landelijke vrijwilligersdag worden georganiseerd. Hierbij worden de vrijwilligers o.a. geïnformeerd over de laatste stand van zaken, plannen e.d.

Een keer per jaar ontvangen de vrijwilligers:

 • jaarverslag
 • begroting
 • (bijgestelde) beleidsplan

FHP zal in de toekomst voor informatieverstrekking steeds meer gebruik maken van e-mail nieuwsbrieven en een speciaal vrijwilligersgedeelte op de website.

 

Evaluatie vrijwilligersbeleid

Een keer per jaar vindt er door het bestuur van FHP een evaluatie van het vrijwilligersbeleid plaats. Daar waar nodig kan het beleid worden bijgesteld.