Jaarverslag 2020

Bekijk hier het jaarverslag en resultaat rekening 2020

Klik hier om de pdf te openen.

Brief voor onze donateurs

Brief in PDF bekijken

Winterswijk, februari 2021

Kenmerk: 2021-001

Geachte donateur,

FHP Holland is 10 tallen jaren ondersteund door vele donateurs, waardoor wij in staat zijn geweest duizenden armen en kwetsbare gezinnen en alleenstaanden in Sri Lanka te ondersteunen.

Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan door directe financiële ondersteuning, het bouwen van scholen, gemeenschapsruimtes, woningen en micro financiering.

Ons programma is helaas een aantal jaren geleden in ernstige problemen gekomen. Na het overlijden van onze oprichter Herman Steur bleek al snel dat onze zuster organisatie in Sri Lanka (FHP Sri Lanka) niet goed functioneerde.

Ondanks een groot aantal pogingen van onze kant bleek het niet mogelijk de problemen op te lossen, waarbij uiteindelijk in 2017 alle banden met FHP Sri Lanka verbroken zijn.

Tussen 2017 en 2019 zijn wij nog wel verder gegaan met de Herman Steur Trust – die het Welkom Dorp in Sri Lanka sinds eind 2014 exploiteerde. Maar ook dat heeft uiteindelijk niet tot een positief resultaat geleid. Door actieve tegenwerking vanuit FHP Sri Lanka en de onwil van de medewerkers van het dorp om een succesvolle doorstart mogelijk te maken

( vernielingen, stakingen en stelen) is het dorp ernstig verwaarloosd. Een voorstel van ons  om het dorp te ontruimen en alle inwoners (eind 2018 een kleine honderd) met financiële ondersteuning van ons over te plaatsen naar huizen van de RK Kerk is door de overheid geblokkeerd. In maart 2019 heeft FHP Holland elke ondersteuning van het dorp beëindigd. Het beheer is overgedragen aan de overheid.

Na 2017 zijn de financiële ondersteuningen aan alleenstaande moeders en aan alleenstaande ouderen, tijdelijk verzorgd door Medi-Aid Sri Lanka, met een duidelijke keuze deze per 1-1-2020 te beëindigen. Dat besluit was reeds in een veel eerder stadium genomen omdat bij voortduring bleek dat het programma fraudegevoelig was, de uitvoeringskosten steeds hoger werden en dat het programma onvoldoende bijdroeg aan het opheffen van achterstanden. Micro Financiering biedt in dat opzicht veel betere mogelijkheden. Het nog enige tijd doorgaan met het programma was een keuze om het voor donateurs mogelijk te maken tot een passende afronding van vaak al veel jaren lopende ondersteuningen te komen.

In de afgelopen jaren is ons beleid er op gericht geweest om in Sri Lanka door te gaan met Micro Financiering.  Aan het oude FHP Sri Lanka was/is een Micro Financiering organisatie verbonden ( Micro Assist). Deze redelijk succesvolle organisatie is door ons tot 2017 gesteund, maar na de breuk met  FHP Sri Lanka is door ons gesteld dat wij alleen verder konden samenwerken als deze organisatie volledig los kwam te staan van FHP Sri Lanka.

Daarbij valt aan te tekenen dat een van de reden voor de definitieve breuk met FHP Sri Lanka was het gebruik van geld van Micro Assist ten behoeve van andere activiteiten van FHP Sri Lanka en de voorzitter daarvan. O.a. daarom is in 2017 het CBF keurmerk van FHP Holland ingetrokken.

Dit bleek niet mogelijk en om die reden is daarom tot en met februari 2020 door ons gewerkt aan het oprichten van een nieuwe Micro financieringsorganisatie.  In februari 2020 leek dit succesvol te zijn. De oprichtingsakte was getekend en een bankrekening werd geopend. Helaas was de vreugde van korte duur, want een week laten trokken onze collega’s in Sri Lanka zich terug. Zij konden zich niet vinden in de eis dat alleen gewerkt mag worden volgens de regels van de Sri Lankaanse wet (voor ons een bindende voorwaarde) en daarnaast en dat maakte verdere gesprekken ook zinloos, ondanks toezegging vanuit de overheid dat wij vrijwel direct een vergunning zouden krijgen, bleek dit  niet het geval (de functionaris die dit had toegezegd was overgeplaatst en rekende op minimaal 3 jaar voor een goedkeuring).

Herbezinning op de toekomst.

Wij waren in februari 2020 in Sri Lanka met de hoop op een doorstart. In maart terug in Nederland (net voor de Corona lockdown) hadden we de kater van de mislukking.

Het bestuur heeft zich daarbij direct de vraag gesteld hoe verder?

En daar was maar een antwoord mogelijk: FHP Holland gaat stoppen. Een pijnlijk maar onontkoombaar besluit.

In 2020 waren we al gestopt met alle fondswervende activiteiten. Die wilden we weer oppakken zodra de Micro Financiering  van start ging. Nu dit niet het geval is,  is het enige verstandige besluit:  stoppen.

Zo’n besluit is niet eenvoudig, waarbij een vraag centraal staat:

Hoe gaan wij de nog beschikbare middelen optimaal inzetten voor de armste van de armste in Sri Lanka. Daar hebben wij de afgelopen maanden hard aan gewerkt.

Door ons zijn vier projecten van organisaties in Sri Lanka geselecteerd en deze hebben van ons een bijdrage ontvangen om projecten mogelijk te maken.

Dit zijn:

The Friendship Foundation voor het project Disabled Friendly Society in Ampara (Oost Sri Lanka ). Onze bijdrage is € 100.000,-.

De Sampath Foundation voor het Micro Krediet Programma van Arthacharya in Tanamalwila (Zuidoost Sri Lanka). Onze bijdrage is € 75.000,-.

De Stichting  Kansarmen voor water en sanitatievoorzieningen voor scholen en lokale gemeenschappen  in geheel Sri Lanka.  Onze bijdrage is € 50.000,-.

De Stichting Medi Aid Holland Sri Lanka voor de bouw van een school voor kinderen met een beperking in Seeduwa Sri Lanka door het ST Thomas Catholic College. Onze bijdrage is € 42.750,-.

Alle vier de stichtingen hebben de Anbi status en drie hebben het CBF-keur en van de vierde loopt de aanvraag.

Uiteraard zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u er voor zou kiezen een van deze stichtingen ook in de toekomst te ondersteunen.

U kunt direct met hun contact opnemen.

Hieronder een korte omschrijving van de vier organisaties en hun websites.

De Friendship Foundation werkt al 15 jaar aan een gemeenschap waar mensen met een beperking meedoen: Disabled Friendly Society.

Tot nu toe richtte de stichting zich met name op onderwijs en voorlichtingsprogramma’s. Met de bijdrage van FHP worden 100 gehandicapten 3 jaar lang begeleid, zodat zij kunnen deel te nemen aan het arbeidsproces.

https://www.friendshipfoundation.nl/disabled-friendly-society/

We kozen Sampath  (wwwsampathfoundation.nl) omdat ze (met partner in Sri Lanka) veel ervaring hebben met microkrediet. Zij helpen de allerarmsten met leningen, maar ook met educatie, waardoor de cliënten (vooral boeren) niet alleen uit de armoede kunnen komen, maar ook nog eens sociaal sterker worden. Wilt u meedoen, meld u op

https://www.sampathfoundation.nl/help-mee/word-donateur/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=FHP.

Stichting Kansarmen Sri Lanka (SKSL) heeft sinds 2006 ruim 250 projecten voor water en sanitatie gerealiseerd op het arme platteland van Sri Lanka. Voor scholen, woongemeenschappen en verzorgingshuizen. Water zorgt voor veilige leefomstandigheden, betere toekomst perspectief, tovert een lach op ieders gezicht en is vliegwiel tot economische bedrijvigheid. Zij hanteren, samen met de bevolking, een unieke logistieke werkwijze. De impact is daarmee ongekend. “A daily access to water is a human right, can you help?  No doubt, just do it ”

https://www.kansarmensrilanka.nl/

Stichting Medi-Aid biedt inhoudelijke en materiele ondersteuning in Sri Lanka aan

projecten die leiden tot een verbetering en professionalisering van de ouderen- en

gehandicaptenzorg met als doel een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en het

toekomstperspectief van kansarmen. Medi-Aid voorziet tevens zieken- en weeshuizen van materiaal en/ of zorgtrainingen.

Website: www.medi-aid.nl

Mail: info@medi-aid.nl

Tel: 0619989250

U kunt er ook voor kiezen dat wij uw gegevens doorgeven aan de stichtingen.  Dat mogen wij echter alleen als u ons daartoe toestemming verleend conform de regels voor de privacy (AVG). U kunt ons daartoe toestemming verlenen door een e-mail, waarin u daarmee instemt, te sturen naar: info@fhpholland.nl.

Verdere afhandeling:

De komende maanden zullen wij verdere projecten gaan selecteren voor de inzet van de nog beschikbare middelen. Daarbij staan wij open voor suggesties, waarbij wel het hebben van een Anbi status en het CBF-keur een voorwaarde is.

Ook moeten wij nog enkele claims in Sri Lanka afhandelen.

Ons streven is er op gericht om eind 2021 de Stichting op te heffen.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet.

Fons Catau.

Voorzitter FHPHolland.

Mededeling: Micro Finance/Micro krediet,

Enschede, mei 2020

Beste donateurs voor Micro Finance/Micro krediet,

In februari en maart jl. hebben de bestuursleden Roelie Kiewiet en Fons Catau (voorzitter) Sri Lanka bezocht om daar de start van ons nieuwe Micro Finance/ Micro Krediet programma defini-tief te maken.
Helaas is dat niet mogelijk gebleken en er is geen enkele aanwijzing dat dit ook in de komende periode mogelijk zal zijn.

Wij hebben in onze bestuursvergadering van maart jl. besloten om dit project stop te zetten en door ons is geen enkel signaal ontvangen dat een ander besluit mogelijk is.
In deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken en de redenen voor dit besluit.

De start van “Happy Capital”
Ons bezoek begon veelbelovend: Alle oprichtingsstukken voor “Happy Capital” waren gereed en de aanvraag voor het openen van een bankrekening lag er. De formulieren voor de registratie waren ingevuld en ondertekend. De oprichtingsvergadering kon plaats vinden.
In deze oprichtingsvergadering hebben wij vanuit de Nederlandse kant de uitgangspunten voor de onderneming nogmaals uitdrukkelijk vastgelegd.
Deze waren: Werken voor mensen en CBO’s (Community Based Organsations) gevormd door mensen met een laag inkomen en deze door kleine leningen de gelegenheid te geven te investeren in eigen bedrijfjes en activiteiten om zo (extra) inkomen te verwerven. Nadruk lag daarbij op plattelandsgebieden rond Negombo.
De onderneming moest werken binnen en conform de Sri Lankaanse wetgeving. Dit lijkt een open deur, maar is niet vanzelfsprekend.
Allereerst moet de onderneming geregistreerd worden door het NGO (Non Govermental Organisation). Er lag een toezegging dat dit binnen enkele weken mogelijk was.

De maximale rente die gevraagd mag worden wordt door de overheid bepaald. In het verleden lag die heel hoog maar is de laatste jaren sterk gedaald (rond 15% -februari 2020).
Dat maakt een winstgevende exploitatie voor een Micro Finance een stuk moeilijker want de overhead kosten stijgen (o.a. hogere salarissen). Een aantal kleinere initiatieven, maar bijvoor-beeld ook het in het verleden door FHP Sri Lanka opgerichte Micro Assist, dat wij sinds de breuk met FHP Sri Lanka, niet meer ondersteunen, vraagt veel hogere rentes (Micro Assist in 2019 tussen de 35 en 40%). Deze hoge rentes brengen mensen vaak in problemen blijkt uit onder-zoek in Sri Lanka en de regering treedt daar ook meer en meer tegen op.
De overheid verwacht ook dat de onderneming naast het verstrekken van lening ook een opleidingsprogramma heeft dat het ondernemerschap van de ontvangers van de lening helpt vergroten. Dat verhoogd natuurlijk de kosten, maar is wel passend voor een programma als dit.

Geen “Happy Capital” (HC)

Enkele dagen na de oprichting werd duidelijk dat onze aanvankelijke blijdschap niet gerechtvaardigd was.
Onze Sri Lankaanse partner en beoogd directeur durfde vanuit zijn huidige werkkring de overstap naar HC niet aan, maar wat veel belangrijker was: de door ons gestelde voorwaarden ten aanzien van rente en opleidingsprogramma waren niet realiseerbaar. Een rente van minimaal 25% was nodig en 35% was gewenst. Bij 25 % was geen opleidingsprogramma mogelijk.
Als klap op de vuurpijl werd meegedeeld dat de ambtenaar die de snelle registratie zou regelen inmiddels vertrokken was naar Australië en de aanvraag voor registratie bij het NGO secretariaat mogelijk 3 jaar zou duren.
We konden natuurlijk van start gaan maar dan buiten de wettelijke kaders, zoals andere deden, maar daar zat wel een risico in.
Conclusie: Voor ons opnieuw een teleurstelling maar tegelijk het onvermijdelijke besluit het project te stoppen. En zoals al aangegeven, ondanks nog een aantal contacten sindsdien, is er geen aanleiding om daar op terug te komen.

Hoe verder?
Allereerst voor u als donateur. Sinds januari jl. zijn alle donaties die wij ontvangen gereserveerd voor dit project. Waar ons een incasso machtiging is verleend hebben wij niet geïncasseerd, omdat wij van mening waren dat we dit pas konden doen bij een daadwerkelijke start. Deze machtiging zullen wij dus laten vervallen. Voor diegenen die zelf doneren zullen wij op verzoek de ontvangen bijdragen terugstorten.

Een veel bredere vraag is natuurlijk wat wij verder gaan doen met het nog resterende vermogen van FHP?
Dat geld is gegeven voor de allerarmsten van Sri Lanka en zal dus conform de doelstelling besteed moeten worden. In onze statuten staat dat bij de beëindiging van FHP – en wij zijn voornemens dit te doen eind dit jaar – het resterende vermogen ten goede moet komen aan de Herman Steur Trust (Welkom dorp) en als deze niet meer functioneert (wat het geval is want het dorp wordt beheerd door de overheid) het ten goede moet komen aan de doelstelling van de Stichting.

Op dit moment is onze Stichting nog (indirect) betrokken bij de afhandeling van het proces rond het dorp. Wij hopen dat dit spoedig, maar wij hebben daar geen zekerheid over, zal zijn afgerond zodat wij een duidelijk inzicht krijgen in het resterende vermogen na afwikkeling van alle verplichtingen.
Wij hebben – via de Sri Lanka tafel en Kirsten Giethoorn (bestuurslid) – inmiddels een aantal voorstellen gekregen. Deze worden in ons bestuur besproken en zullen meegenomen worden bij de uiteindelijke afhandeling. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter
FHP Holland

MEDEDELING: Jaarrekening

MEDEDELING:
30 juni 2020

In verband met de coronacrisis worden onze jaarrekening en jaarverslag 2019 later op onze website geplaatst. Uiterlijk 1 november a.s. zullen wij aan de verplichte plaatsing voldoen.

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter

Jaarrekening 2018

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring 2016 en 2017

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring jaarrekening

FHP Holland – Sri Lanka – Controleverklaring jaarrekening 2016

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring jaarrekening

FHP Holland – Sri Lanka – Controleverklaring jaarrekening 2017

FHP Holland – Sri Lanka – Aanbiedingsbrief 2016 en 2017

Jaarverslag 2017

Hierbij het tekstuele gedeelte van het JAARVERSLAG 2017. De jaarrekening 2017 volgt nog.

Donateursdag 2018

Enschede, 5 maart 2018.

Beste donateur,

Zaterdag 5 mei a.s. organiseren we alweer voor de twaalfde keer een donateursdag. Deze vindt plaats van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Oude School aan de Oudkerkseweg 20 in Giessen-Oudekerk, waar wij dit jaar weer te gast mogen zijn. Aansluitend wordt u een heerlijke lunch aangeboden.

Graag willen wij u hiervoor persoonlijk uitnodigen. Familie, vrienden en kennissen zijn ook van harte welkom. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om nog even na te praten.

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. Vele veranderingen hebben er plaats gevonden waarover we u graag willen informeren. Het is dan ook van groot belang om deze donateursdag bij te wonen.

Ook voor dit jaar heeft een donateur toegezegd om de door haar gekochte Sri Lankaanse artikelen (thee, kruiden, bicuitjes, tassen, sjaaltjes en dergelijke) aan te komen prijzen. De opbrengst hiervan is bestemd voor het Welkom Dorp.

Indien u van deze uitnodiging gebruik maakt, laat ons dan zo snel mogelijk weten met hoeveel personen u komt. Dit kan telefonisch (06-51277832) of per e-mail:

info@fhpholland.nl.

Bijgaand doen wij u het programma toekomen. Voor mensen die met de trein reizen, bieden wij de mogelijkheid vanaf het station te worden opgehaald. Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken neemt u dan contact op met Jacqueline Blokhuis (06-51277832).

programma donateursdag 2018

We vinden het erg belangrijk en fijn om u zaterdag 5 mei te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter.

Update jaarrekening 2016

Update jaarrekening 2016

De samenstelling van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Holland – Sri Lanka is vorige week afgerond door Grant Thornton (de derde partij die voor ons de administratie voert). Het (financiële) dossier wordt nu overgedragen aan onze accountant (SMK Adviseurs). Wij verwachten begin september de enkelvoudige jaarrekening van FHP Holland – Sri Lanka te kunnen plaatsen op onze website.

Inzake de samenstelling van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Sri Lanka: wij (FHP Holland – Sri Lanka) hebben inzage gehad in een conceptversie van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Sri Lanka. Hierbij hebben wij een aantal vragen gesteld over de inhoud van deze jaarrekening en de onderbouwing van enkele posten (met materiële impact). Tot op heden zijn deze vragen niet naar tevredenheid beantwoord. Gezien de ontstane situatie in Sri Lanka heeft het bestuur van FHP Holland – Sri Lanka besloten om pas tot consolidatie van de jaarrekening over te gaan zodra voor ons ondubbelzinnig duidelijk is geworden hoe onze gelden in Sri Lanka zijn besteed.

Berend Berendsen,

Penningmeester FHP Holland-Sri Lanka.

Verslag Donateursdag FHP Holland 6 mei

Bekijk hier het verslag: Verslag donateursdag FHP Holland op 6mei 2017

Bekijk hier de presentatie: Donateursdag 2017 FHP Holland

beslissing CBF om verscherpt toezicht

Hierbij willen wij u over het volgende informeren.

Op verzoek van onze organisatie (FHP Holland-Sri Lanka) heeft er op 26 april 2017 een gesprek plaatsgevonden met CBF over de steeds toenemende problematiek in het Welkom Dorp op Sri Lanka, de bestuurlijke problemen van de Herman Steur Trust en de verslechterende samenwerking met FHP Sri Lanka.

Ondanks veelvuldige bezoeken van meerdere bestuursleden aan het Welkom Dorp en het aantal verbetermaatregelen die van onze kant zijn voorgesteld is de toestand alleen maar verslechterd.

De afgelopen maand hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Sri Lankaanse Overheid. Zij hebben een aantal toezeggingen gedaan om de toekomst van de zorg voor de ouderen van het dorp zeker te stellen. De Nederlandse ambassade is geïnformeerd over de situatie.

FHP Holland-Sri Lanka is al vele jaren drager van het CBF-keurmerk en het feit dat onze organisatie er van bewust is dat wij op dit moment niet voldoen aan de criteria van het keurmerk is voor ons aanleiding geweest dit aan CBF te melden.

CBF heeft, en daar staan wij bestuurlijk volledig achter, nu besloten om onze organisatie onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Onze organisatie krijgt een aantal maanden de tijd om de organisatie in Sri Lanka en met name in het Welkom Dorp op orde te krijgen. Wij hopen daartoe in staat te zijn

We zullen u van de situatie op de hoogte houden.

Komende week zullen wij meer informatie op de website plaatsen. Dit naar aanleiding van het meeste recente bezoek van onze bestuursleden Carla van den Heuvel en Fons Catau. Zij kwamen vorige week terug uit Sri Lanka en in een extra bestuursvergadering van 15 juni a.s. zullen wij bespreken hoe wij verder zullen gaan.

Bijlage Brief CBF

Donateursdag 2017

Deze dag wordt gehouden in de Oude School, Oudkerkseweg 20 in Giessen-Oudekerk.

Verslag Donateursdag 2016

Verslag donateursdag, zaterdag 2 april 2016.

Hoe staan we er in 2016 voor?

Fons Catau, voorzitter FHP, vertelt een enerzijds optimistisch maar ook zo als het hoort een realistisch verhaal. Mooie woorden doen het niet. Hij wil een goed beeld weergeven hoe de situatie in Sri Lanka is. Alle reden om met enthousiasme nog naar de toekomst te kijken. Maar er moet wel veel gebeuren.

Ontstaan FHP

FHP is in 1980 ontstaan op spontaan initiatief van Herman Steur. Hij kreeg veel steun vanuit Nederland. Vanaf 1999 heeft FHP ook veel ondersteuning gekregen van De Woonplaats. Herman Steur gedenken we natuurlijk nog altijd. Het is erg fijn dat er een plek is op Sri Lanka waar je naartoe kunt gaan om Herman Steur te gedenken. Het is inmiddels al weer vier jaar geleden dat hij is overleden en hij is voor FHP van onschatbare waarde geweest.

Projecten en activiteiten in Sri Lanka

FHP is met 5 onderdelen bezig. Hierin gaat wel wat veranderen.
Ondersteuningen; het welkom dorp; projecten (kleuterscholen e.d.); tsunamiprojecten en microkredieten. In de laatste nieuwsbrief hebben we hier uitgebreid bij stil gestaan. Belangrijk is dat FHP moet veranderen. Sri Lanka verandert ook, het land wordt rijker maar de ongelijkheid blijft groot.

Wat de projecten betreft probeert FHP veel meer te letten dan in het verleden op de langjarige effecten van onze inspanningen (impact). Gekeken wordt of een project een duurzame print in de Srilankaanse maatschappij heeft. We komen projecten van FHP tegen die zich goed hebben ontwikkeld maar er is er ook een aantal wat niet goed is gegaan. Daarom zeggen we nu ook dat de helft van de werkzaamheden, geld moet worden opgebracht door de gemeenschap op die manier heb je ook een hechting. Belangrijk is ook om de sponsor op de hoogte te houden van hetgeen ze hebben gesponsord.

Dan heeft Sri Lanka ook te maken met een enorme vergrijzing. Dit wordt een nationaal probleem. Ze hebben namelijk geen infrastructuur voor ouderenzorg. Daarmee wordt het Welkom Dorp een steeds interessanter object. Er is een pensioensysteem in het land maar deze is marginaal – erg klein. Er is een beperkte ondersteuning van de overheid.

Wat we ook merken is dat de fondsenwerving in Nederland onder druk staat. Zeker voor de kleinere NGO’s.

Gesteld kan worden dat de kwaliteit van de organisatie in Sri Lanka onvoldoende is en daar zijn we hard mee aan het werk. Maar veranderen is moeilijk en brengt veel onzekerheden met zich mee. Laten we ook duidelijk zijn Herman heeft heel veel goed werk verricht maar hij heeft een fout gemaakt hij heeft teveel de indruk gewekt aan de mensen die werken in het Welkom Dorp dat dit werk voor eeuwig zou zijn. Het gevoel dat de vader over hen waakt dat moet doorbroeken worden en dat is heel lastig.

Uitgangspunten voor veranderingen.

Beleidsverandering is ingezet in 2013. Er is een aantal lijnen naar toekomst gezet.

 1. Zeker stellen van toekomst van het Welkom Dorp. Het dorp moet in 2020 op eigen benen staan.
 2. Ondersteunings programma bouwen we geleidelijk af. Past als methode niet meer in Sri Lanka en zeker niet in Nederland binnen fondsenwerving. Mensen die nog

gezinnen of alleenstaande ouderen ondersteunen kunnen hier mee blijven doorgaan maar we richten ons hier niet meer actief op. We willen het overmaken van de gelden eigenlijk rechtstreeks gaan doen en niet meer via FHP Sri Lanka dat bespaart ons kosten. De kosten lopen zo langzamerhand uit de hand.

 1. DoorgaanenverbeterenvanMicrokrediet.Eenorganisatiepassendbinnende Srilankaanse wetgeving. Tijdens vorige bezoeken hebben we verschillende MF projecten bezocht. Allemaal goedlopende projecten.
 2. Zorgdragen voor transparante en integere organisatie(s) in Sri Lanka. Er zit een aantal zaken nog absoluut niet goed. Daar moeten we heel hard aan werken.
 3. VerbeterenenversterkenvandefondsenwervinginNederlandeninSriLanka Nieuwe website bouwen – mogelijkheden van crowdfunding en dergelijke bekijken.

Het Welkom Dorp

Het dorp hebben we ondergebracht in de Herman Steur Trust en onder de Herman Steur Trust zit de Limited. Deze limited hebben we destijds opgezet om dat tijdens de aankoop van onroerend goed een goede doelenstichting geen grond mag bezitten.

Het Nederlandse Welkom Dorp: het woord Nederlands gaat er af want het moet een Srilankaans instituut worden. Het dorp is er voor daklozen en voor mensen met een laag inkomen minder dan 1800 Rps per maand. Dit bedrag is net niet kostendekkend. Het dorp bestaat uit 83 woningen, restaurant, ziekenhuis, dementiahuis, tandartspraktijk, huis voor invaliden en kantoor en ligt ongeveer 50 km ten noord oosten van Colombo. Het is gesticht in 1995 door Herman Steur en in 2020 moet het een Srilankaanse zorginstelling zijn. Dit is een grote opgave. De trust bestaat uit drie leden van het oude bestuur en drie nieuwe leden. Het dorp moet een eigen plaats krijgen in de Srilankaanse maatschappij. We gaan dan ook samenwerken met de overheid, zorgorganisaties en een Universiteit. De eerste stappen zijn gezet maar de eerste teleurstellingen ook. Het Welkom Dorp is inmiddels geregistreerd binnen de Srilankaanse wet. Heel belangrijk is dat het management sterk wordt verbeterd. Dat is een proces van vallen en opstaan. De huidige manager is inmiddels ontslagen. We dachten een goede manager te hebben aangesteld maar achteraf bleek dat niet het geval te zijn. En dan moet je actie ondernemen. Inmiddels heeft de heer Samson, voorzitter FHP Sri Lanka, deze taak tijdelijk op zich genomen. Hij heeft daardoor wel zijn voorzitterschap van de trust opgezegd en is vervolgens Fons Catau benoemd tot tijdelijke voorzitter. Gesteld wordt dat de komende jaren de steun vanuit Nederland meer dan nodig zal zijn. Verzoek aan de aanwezigen om dit ook mee te nemen voor vrienden, kennissen (netwerk). Medegedeeld wordt nog dat de nog beschikbare reserves in Nederland zullen worden ingezet voor het dorp.

De jaren 2016/2017 zullen zeer beslissend zijn voor het succes van dit project.

Hoe kunt u het dorp ondersteunen?

Het dorp wordt door honderden donateurs ondersteund, maar helaas zijn de kosten op dit moment hoger dan de inkomsten. De steun uit Nederland is dan ook meer dan nodig. Dit kan door middel van giften, ondersteuning van een oudere voor 33 Euro per maand, aankoop van een symbolisch stuk grond voor 100 Euro per 1 m2. Het onderhoud van een of meer huisjes kan worden gesponsord voor 250 Euro per huisje per jaar. Ook kunnen maaltijden worden gesponsord evenals de zorg. Als je dit gedurende 5 jaar vastlegt dan is dit voor de belastingopgave ook zeer gunstig.

De organisatie

FHP Holland-Sri Lanka blijft fondsenwerven en FHP Sri Lanka is nu opgesplitst in drie delen namelijk

 • ?  FHP – ondersteuningen
 • ?  FHP – Micro Assist Ltd (Microkredieten)
 • ?  Herman Steur Trust – exploiteert het Welkom Dorp en controleert FHP Ltd., die

  het onroerend goed bezit.

  Meer dan dank aan De Woonplaats

  Zoals al eerder aangegeven heeft De Woonplaats per 31 december 2015 de sponsorbijeenkomst bee?indigd. De Woonplaats heeft veel bijgedragen aan het succes van FHP in de afgelopen 16 jaar. Ondersteuning onderhoud in het dorp, de administratie en tsunami projecten en herstelprojecten na de burgeroorlog. Meer dan 50 gezinnen kregen een nieuw huis.

  Vervolgens wordt er kort gepauzeerd. Tijdens de pauze vraagt mevrouw Langerak aandacht voor het renoveren van de keuken in het dorp. Dat is erg belangrijk en zij verkoopt spulletjes gekocht in Sri Lanka en de opbrengst wordt bestemd voor deze keuken.

  Na de pauze doet Roelie Kiewiet haar verhaal. Zij vertelt hoe zij bij FHP betrokken is geraakt en lid van het bestuur is geworden. Zij is actief geweest in het dorp met het geven van tekenlessen, muziek en gymnastiek. Zij heeft gemerkt dat de bewoners erg enthousiast zijn. Ze probeert op allerlei manieren spelletjes te bedenken. Ook wil ze er voor zorgen om een personeelslid in te werken om bv. gymnastiek les te geven, zodat de activiteiten, als zij er niet is, door kan gaan. Ook heeft ze aangeboden om de papieren van de bewoners ordelijker te maken. Ze gaat een workshop gymnastiek geven in het dorp aan studenten van de universiteit in Kandy. Roelie laat een aantal foto’s zien van bewoners en hun activiteiten. Bewoners kunnen ook lichte werkzaamheden verrichten in hun dorp zoals blad vegen en verzamelen. In mei brengt ze weer een bezoek aan Sri Lanka en het dorp en gaat dan ook en soort van moestuintje maken.

  Vervolgens vertelt Berend Berendsen iets over het financie?le deel. Hij is inmiddels al 5 jaar bestuurslid; 2x inmiddels in Sr Lanka geweest en hij is verantwoordelijk voor de administratie en het vrijwilligersbeleid. Belangrijk is om open en eerlijk te zijn. Niet meer kunnen gebruik maken van het uitvoerend bureau. Dit heeft gevolgen we zijn nu een vrijwilligers organisatie. We gaan proberen om FHP Sri Lanka zelfstandig te laten werken en niet meer te gaan controleren. We moeten het ook los gaan laten. Overgang 2015 en 2016 uitdagingen enerzijds loslaten en juist op de korte termijn gaan we er veel korter op zitten. Bij de eerste analyse van het afgelopen jaar zien we dat de administratie veel beter moet. En de controles moeten ook veel beter. We willen zeker weten dat het geld dat gegeven wordt daaraan ook wordt besteed. De huidige administrateur was niet goed genoeg en dan moet je afscheid van hem nemen. Belangrijk is om te bezien hoe kunnen we dit alles voor elkaar krijgen hoe kunnen procedures worden ingevoerd en worden gecontroleerd. De jaarrekening moet ook gewoon beter. Al deze punten die verbeterd moeten worden is een hele uitdaging.

  De financie?le administratie is vanaf begin dit jaar uitbesteed aan een administratie kantoor. Zodat we zeker weten dat dit goed gaat. Betekent wel een nieuw systeem – en dus weer een hele overgang. Het gaat altijd minder makkelijk dan je denkt – nieuwe mensen moeten er worden ingewerkt. Ons streven is om alles weer zo op het niveau te krijgen zoals u gewend was.

Vrijwilligerswerk:

Sri Lanka moet zelfstandig kunnen functioneren – op zorg gebied heeft men gebrek aan kennis op fysio gebied en op het gebied van dementie. Daarvoor willen we vrijwilligers en stagiaires gaan inzetten. We zijn bezig met een organisatie Stichting Commundo, zij zetten zich in om stagiaires/vrijwilligers te werven die ingezet kunnen worden in dergelijke landen. Waarom Stichting Commundo? Deze stichting was erg kritisch naar ons toe en dat heeft ons zeer aangesproken en een goed gevoel gegeven om met hen in zee te gaan. Commundo is ook zelf in het dorp geweest om de zaak kritisch te bekijken. Laat ons weten als er binnen uw netwerk mensen zijn die ook wel willen adviseren en kennis willen overdragen in het dorp. Geen uitvoerend werk maar juist de kennis overdracht is erg belangrijk en specifiek inhoudelijk kennis over b.v. organisatie, zorg, onderhoud.

Het bestuur willen we verder uitbreiden op het gebied van kennis van zorg, kennis van Sri Lanka.

Dan kijken we nog even naar de website – deze is in wording. Format nog niet helemaal zoals het behoort. We willen de website wat dynamischer maken. Mogelijk maken dat u op de verschillende onderwerpen nadere informatie krijgt. Veel moderner gaan maken. Het is de bedoeling de website een stevige update te geven. Zodra website life gaat dan vindt u hierover een aankondiging.

Dan de nieuwsbrief dat is een behoorlijke kosten post dus zoveel mogelijk de vraag stellen laat de brief per mail komen – voor degenen de echt niet kunnen of niet willen daarvoor blijft de papieren nieuwsbrief bestaan.

Vervolgens bedankt Fons de diaconie voor het feit dat we hier weer onze donateursdag mochten houden.

Fons bedankt ook de aanwezigen voor hun komst naar Giessen-Oudekerk en we hoopt hen het volgende jaar weer te mogen begroeten.

Vervolgens wordt eenieder uitgenodigd voor de lunch.

J. Blokhuis April, 2016

Donateursdag 2017

Donateursdag 2017

Zaterdag 6 mei a.s. is de datum voor onze 11e donateursdag. De locatie maken we zo snel mogelijk bekend. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn geef u dan op per mail inf@fhpholland.nl of per telefoon 0651277832

DONATEURSDAG 2016

Onze jaarlijkse donateursdag is op zaterdag 2 april a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Oude School aan de Oudkerkseweg 20 in Giessen-Oudekerk.

Familie, vrienden en kennissen zijn eveneens van harte welkom.

De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Vele veranderingen hebben er plaats gevonden waarover we u graag willen informeren. Ook willen wij met u praten over onze koers naar de toekomst en waar wij het beter kunnen doen.

Het is dan ook van groot belang om deze donateursdag bij te wonen.

Wilt u er bij zijn? Mail ons op info@fhpholland.nl onder vermelding van donateursdag 2016. Aanmelden kan ook telefonisch via 06 51277832.

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 is vastgesteld en klik hier om te bekijken.

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief juni 2015_small

nieuwsbrief juni 2015

Verslag donateursdag

Zaterdag 28 maart 2015 vond de 9e donateursdag plaats. Hier volgt het verslag van die dag.

verslag donateursdag 28 maart 2015

Nieuwsbrief maart

nieuwsbrief maart 2015

maart 2015

Herman Steur Trust

De Herman Steur Trust reis begint, over deze reis is een film gemaakt.

Donateursdag 2015

Zaterdag 28 maart 2015 is de datum voor onze 9e donateursdag. De locatie is het IJsclub gebouw in Kampen. De donateursdag wordt als zeer positief ervaren. Mensen kunnen hier hun ervaringen delen en u wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen FHP. Wilt u er bij zijn? Geef u per e-mail op via info@fhpholland.nl, onder vermelding van donateursdag 2015, op. Aanmelden kan ook telefonisch via 053-4757473.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is vastgesteld en klik hier om te bekijken.

FHP Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2014

Juni 2014

FHP Nieuwsbrief

 Nieuwsbrief maart 2014

Maart 2014

FHP Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2013

December 2013

FHP jaarkalender 2014

U kunt nu onze kalender voor 2014 bestellen. Meer informatie klik hier.

FHP Nieuwsbrief

FHP13003-01 Nieuwsbrief augustus_WEB_Pagina_1

September 2013

FHP Nieuwsbrief

FHP13001-02 nieuwsbrief mei_WEB_Pagina_1

Juni 2013

FHP Nieuwsbrief

FHP13001-01 nieuwsbrief maart_WEB_Pagina_1

Maart 2013

FHP Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

December 2012

V.O.C. monumenten

Over de V.O.C. monumenten op Sri Lanka is een schitterend boek verschenen welke bij ons te bestellen is.

Lees hierover meer.

FHP Nieuwsbrief

September 2012

Doneren

Rekening 55 83 116

tnv Fam. Help Programme

IBAN: NL34INGB0005583116

BIC  : INGBNL2A

Donatiebutton

FHP Nieuwsbrief

Juni 2012

FHP op Facebook

Klik hier om ons te volgen via Facebook. Wanneer je aangeeft ons leuk te vinden, word je op de hoogte gehouden van de actueelste informatie.

FOX Feel Good Project

FOX Vakanties biedt de mogelijkheid om rondreizen op Sri Lanka te verlengen met een paar dagen vrijwilligerswerk in het Welkom Dorp. Een unieke mogelijkheid om dit project van dichtbij mee te maken.

Jaarverslag

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is door het bestuur van Family Help Programme Holland – Sri Lanka goedgekeurd en vastgesteld. In het jaarverslag worden naast de financiële gegevens van FHP Holland-Sri Lanka ook de cijfers van onze partnerorganisatie op Sri Lanka opgenomen.

 • Indien u het gehele jaarverslag wilt bekijken, kunt u het hier downloaden: Jaarverslag 2013
 • Wanneer u dit jaarverslag op papier wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met het uitvoerend bureau (053-4757473 of info@fhpholland.nl)

De jaarverslaggeving van fondsenwervende instelling is niet wettelijk geregeld. Fondsenwerving is echter gebaseerd op maatschappelijk vertrouwen en daarom is er behoefte aan standaarden voor de jaarverslaggeving. De Jaarverslaggeving van FHP is ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In het bestuursverslag wordt uitdrukking gegeven aan de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen. Daarmee wordt het jaarverslag een publicatie waarin veel over de organisatie te lezen valt.

Jaarverslag van eerdere jaren zijn hieronder te downloaden:

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Huisvesting

Wanneer door een ramp of oorlog huis en haard is kwijtgeraakt voorziet FHP in huisvesting, andere voorzieningen en middelen om weer een bestaan op te kunnen bouwen.

FHP SHINE project

In de, in mei 2009, beëindigde burgeroorlog zijn veel Srilankanen hun huis en haard kwijtgeraakt. FHP wil meehelpen aan de wederopbouw van het voormalig oorloggebied in het noorden en oosten van Sri Lanka. Naast het bouwen van huizen zal de nadruk liggen op werk, opleiding en samenleven.

Na moeizaam en tijdrovend overleg met de Srilankaanse overheid is in september 2010 toestemming verkregen voor de bouw van permanente huizen en een kleuterschool in het Mannar district in het Noorden van Sri Lanka. Hierbij heeft FHP nadrukkelijk gekozen voor kwalitatief goede en daarmee duurzame bouw.

Lees hier meer over het FHP SHINE Project.

FHP TEARS project

Voor de slachtoffers van de vloedgolframp op 26 december 2004 is een project gerealiseerd waarbij o.a. boten en visserijbenodigdheden zijn verstrekt en 372 huizen zijn gebouwd dan wel hersteld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de tsunami projecten.

Projecten

FHP coördineert en financiert diverse kleinschalige projecten. Deze projecten zijn met name gericht op de versterking van lokale gemeenschappen, onderwijskansen voor kinderen en vergroting van de mogelijkheden om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

In het reeds meer dan 30-jarige bestaan van FHP, zijn er vele projecten gerealiseerd. Om een indruk te geven, een kleine, recente, greep hieruit.

Momenteel lopende projecten:

 • Bouw van een kleuterschool in Kotadaniyawa

Reeds gerealiseerde projecten:

 • Bouw van een scholing/trainingcentrum in Weligampitiya;
 • Bouw van een auditorium bij de school in Bopitiya.
 • Bouw van een aula voor een school in Giriulla, project Dave;
 • Bouw van een kleuterschool in Dagonna;
 • Bouw van muur rond kleuterschool omwille van de veiligheid in Ekamuthu;
 • Verstrekken van computers ten behoeve van computer/bibliotheek sectie van een onderwijscentrum in Wetakeiyawa;
 • Bouw van een kleuterschool in Koshena, project Aniek.

Adopteer een project

Aan dergelijke projecten kan een bijdrage worden geleverd. Het is tevens mogelijk om een project, variërend in de orde van grootte van € 1.000 tot € 40.000 en meer (mede) te financieren. Heeft u wat te vieren of wilt u om andere reden een dergelijk project adopteren dan kunt u contact met ons opnemen.

Doorlopende projecten

 • Microkredieten: Het verstrekken van kleine leningen zodat men op eigen kracht kan ondernemen en een zelfstandig bestaan kan opbouwen;
 • Heart for Life: Kinderen met een hartafwijking worden (financieel) geholpen en een levensreddende operatie kan worden betaald.

Donateursdag 24 april 2010

Alweer voor de vierde keer heeft op 24 april 2010 een donateursdag plaatsgevonden.

De locatie was De Buitenplaats in Arnhem. Dit is een verbouwde multifunctionele boerderij in de wijk Schuytgraaf. Hier creëren zo’n 60 mensen met een handicap, cliënten van Siza Dorp Groep, een gastvrije ontmoetingsplek.

Tevens zijn er op deze dag door een trouwe donateur Sri Lankaanse artikelen/producten verkocht waarvan de opbrengst ten goede komt van Family Help Programme.

Was u erbij of wilt u meer weten over deze dag? Lees hier het verslag.

Project zonne-energie voor het Welkom Dorp

We hebben u steeds geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden in het Welkom Dorp. Geconstateerd kan dan ook worden dat dit dorp de laatste jaren ingrijpend is verbeterd. En als u er komt, dan zult u zien dat het er prachtig uitziet. Maar het kan allemaal nog beter.

Eén van de zaken waar we de komende tijd aan willen werken, is het terugbrengen van de beheerskosten. Het Welkom Dorp gebruikt veel elektriciteit en dat kost veel geld. De hoge elektriciteitskosten hangen samen met de zorg voor de bewoners in het dementiahuis; verder is in het ziekenhuis veel warm water nodig en natuurlijk ook in de keuken. Op dit moment wordt warm water gemaakt in elektrische boilers.

Zonneboilers

Een goede oplossing voor dit probleem is het plaatsen van een aantal zonneboilers. Het is immers warm op Sri Lanka. Zonneboilers op Sri Lanka zijn  technisch minder gecompliceerd dan de zonneboilers in Nederland. In Nederland moeten we zonneboilers beveiligen tegen vorst. In Sri Lanka moeten we alleen oververhitting tegengaan.

Als er zonneboilers worden geplaatst dan betekent het dat we op een andere manier warm water produceren dan voorheen. En dat biedt veel voordelen. Het eerste voordeel is de verbetering van het comfort voor de bewoners in het Welkom Dorp; ze kunnen dan naar behoefte warm water gebruiken. Het tweede voordeel is  energiebesparing. Het Welkom Dorp is dan een mooi voorbeeld van ecologisch werken op Sri Lanka.

Actie

We willen daarom een actie starten voor grootschalig gebruik van zonne-energie in het Welkom Dorp. Zo kunnen we besparen op de beheerskosten. Allereerst denken we hierbij aan de aanschaf van zonneboilers, maar misschien kunnen we direct elektriciteit gaan opwekken met zonnepanelen. Als dat lukt dan kunnen we het Welkom Dorp misschien ontwikkelen tot het eerste ecologische dorp op Sri Lanka. Het Welkom Dorp wordt dan een voorbeeld van hoe we ecologisch verantwoord kunnen omgaan met energie en met het beheer van het dorp.

Wilt u een gift doen voor dit project? Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening nummer 55.83.116 ten name van Fam. Help Programme te Enschede onder vermelding van zonneboilers Welkom Dorp.

FHP SHINE

Family Help Programme Holland-Sri Lanka bestaat 25 jaar! Met een jubileum Kerstactie is de werving voor het project FHP SHINE gestart.

Oorlogsgebieden

Family Help Programme is gestart met een project in een van de voormalige oorlogsgebieden in het noorden en/of oosten van Sri Lanka. In een gebied dat tot voor kort het toneel was van een burgeroorlog die maar door bleef gaan. In de loop van 2009 is aan die oorlog toch een einde gekomen. De oorlog was verschrikkelijk. Door oorlogsgeweld zijn veel slachtoffers gevallen. Veel mensen op Sri Lanka zijn erg gelukkig met het feit dat aan dit geweld eindelijk een einde is gekomen. Maar na afloop van zo'n oorlog blijven er veel mensen achter, die geen huis meer hebben en die veel zijn kwijtgeraakt: hun familie, vrienden, hun middelen van bestaan. Direct na het einde van deze oorlog heeft Family Help Programme contact opgenomen met de overheid op Sri Lanka en aangegeven activiteiten te willen ontplooien in het voormalige oorlogsgebied.

Woningen

Het FHP wil graag de oorlogslachtoffers helpen. Een goede start is het bouwen van woningen: de basis voor een nieuw bestaan. FHP werkt nauw samen met woningcorporatie De Woonplaats die ook nu heeft toegezegd in een dergelijk project te willen samenwerken en te willen investeren. De regering van Sri Lanka heeft ons bericht dat zij graag ziet dat er een klein nieuw dorpje in de omgeving van Mannar wordt gebouwd. Hier gaan we ons in eerste instantie op richten.

Opleiding en werk

We willen niet alleen woningen bouwen, maar we denken ook aan opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Naast huizen willen we daarom ook een gemeenschapscentrum bouwen. Niet alleen voor ontmoetingen maar juist voor  opleidingen waarmee men de mogelijkheden voor werk en zelfstandigheid aanmerkelijk vergroot.

Doet u ook mee met deze actie? Met elkaar kunnen we iets moois neerzetten dat laat zien waar FHP voor staat: we komen op voor de allerarmsten.

Oproep

Help ons alstublieft dit project te realiseren door een bijdrage over te maken op rekening nummer 55.83.116 t.n.v. Fam. Help Programme onder vermelding van project SHINE (Support Homeless in North East).

Kosten per soort

   
Huisvesting  
Aankoop grond

107.762

Bouwkosten

2.021.553

Bouwklaar maken

8.396

Huishoudelijke artikelen

13.696

Infrastructuur

44.217

Water en elektriciteit

12.572

Juridische kosten

1.076

Extra werk

16.577

 

2.225.848

   
Levensonderhoud  
Vissersboten en motoren

61.728

Reparatie vissersboten en motoren

5.439

Visnetten

12.944

Transport

447

 

80.558

   
Overheadkosten

130.621

   
Totale kosten

2.437.027

Kosten per project


     
       
project

aantal

kosten in €

       
Payagala

16

 

130.331

Beruwala

1

 

2.643

Periyaneelavanai

60

 

485.380

Nainamadama

16

 

125.980

Kosgoda

10

 

52.533

Habaraduwa

34

 

170.513

Kahawa

24

 

84.893

Balapitiya

20

 

151.270

       
       
district Colombo/Kalutara      
Panvilakale

16

 

82.815

Godaparagahahena

7

 

36.232

Maadupitiya

12

 

58.723

Kosgahawatte

28

 

154.263

Individual houses

6

 

36.194

       
       
district Galle      
Dadalla

30

 

236.080

Kesbepana

15

 

84.467

Nugaduwa

36

 

329.740

Dadalla – laundry man

1

 

3.789

       
Diversen      
Boten en visserijbenodigdheden    

80.558

       
Overheadkosten    

130.621

       
Totaal

332

  

2.437.027

Financieel overzicht

Verloopoverzicht FHP TEARS

           
                

t/m aug.

 
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal

  

Begin

0

13.446

885.721

924.340

1.138.689

654.789

0

   

 

       
Ontvangsten

14.521

1.018.490

857.197

762.029

232.928

112.886

2.998.051

Bestedingen

0

180.262

671.062

422.710

732.416

430.577

2.437.027

Valuta verschillen *)

-1.075

34.047

-147.516

-124.970

15.588

-68.320

-292.246

                 
Eind

13.446

885.721

924.340

1.138.689

654.789

268.778

268.778

*) De koers van de srilankaanse rupee is de afgelopen jaren aan sterke koerswijzigingen onderhevig geweest. Ten gevolge van de noodzakelijke omrekening naar de euro is het onvermijdelijk valuta omrekeningsverschillen te moeten opnemen.

De nog resterende gelden zullen worden aangewend in Sirikandurawatta, Hikkaduwa waar door een andere organisatie zeer goedkope huisjes zijn gerealiseerd: deze zijn na 3 jaar alweer grotendeels ingestort en slooprijp. Family Help Programme is voornemens hier ongeveer 40 kwalitatief goede duurzame huisjes te bouwen.

Overige kostenoverzichten:

Tenslotte

Met veel inzet, inspanning, durf en doorzettingsvermogen is uiteindelijk een enorme prestatie geleverd. Het bereikte resultaat van onze inspanningen op Sri Lanka is onvoorstelbaar.

In februari 2005, kort na de tsunami, heb ik voor het eerst weer een bezoek gebracht aan Sri Lanka om de situatie te bekijken. Dit was mede op verzoek van Aedes, het overkoepelende orgaan van woningcorporaties. De schade was enorm: een ongelooflijke vernieling langs de kust, zowel in het zuiden als in het oosten. Het werd al snel duidelijk dat alle hulpverleners zich het meest op het zuiden richtten, een streek waar veel toeristen komen, en dat het oosten behoorlijk werd vergeten. Achteraf bleek dit de plek te zijn die het zwaarst was getroffen. Het spreekt dan ook voor zich dat we aan dit gebied ook aandacht hebben besteed. Door de oplaaiende burgeroorlog was het onmogelijk om meer dan een project te realiseren.

Deze prestatie hadden we echter nooit kunnen leveren als we op Sri Lanka niet zo'n goed bestuur en goede directeur van Family Help Programme hadden gehad; met hen hebben we heel goed en intensief samengewerkt. Het succes van het FHP TEARS-project is voor een groot deel het succes van William Phillipsz, directeur van Family Help Programme Sri Lanka. Vooral door de vele contacten en korte lijnen die Family Help Programme heeft met maatschappelijke instellingen, kerken en de overheid. Deze contacten bleken onmisbaar. William Phillipsz, coördinerend directeur, was de spin in het web, uiteraard bijgestaan door het bestuur van Family Help Programme Sri Lanka.

Het succes is ook voor een deel terug te voeren op samenwerking die we uit onverwachte hoek kregen. Ik noem hier bijvoorbeeld de inzet van het Dutch Reconstruction Fund, een initiatief van woningcorporatie Vestia uit Rotterdam, in het bijzonder de grote steun van Kees Elgershuizen.

We werden geconfronteerd met een overheid die veel bepaalde en veel regelde. Een overheid die aanvankelijk veel regels opstelde en later weer introk. Diezelfde overheid beloofde ook veel. Zo beloofde de overheid dat iedereen die zijn/haar huis had verloren, gratis een woning terug zou krijgen. Als je echt wilt voorzien in huisvesting, mag je huizen nooit gratis weggeven, dat is onze mening. Echter een overheidsbesluit dient gerespecteerd te worden.

Family Help Programme heeft besloten om kwalitatief goede huizen te bouwen. Geen huizen die 5 jaren bruikbaar zijn en daarna weer als krot kunnen worden bestempeld. Maar duurzame huizen die minimaal 20 tot 25 jaren mee gaan. We hebben onze activiteit ook een beetje gezien als start van de sociale huisvesting op Sri Lanka.

Tijdens het gehele proces hebben we veel geleerd. Vele keuzes hebben we moeten maken, meestal geslaagde keuzes. Maar er ging ook wel eens wat mis. Zo werd het nieuwe opleidingscentrum in Balapitiya aanvankelijk niet gebruikt.

Trots zijn we in het bijzonder op ons project in het oosten. Dit project hebben we gebouwd midden in een oorlogsgebied met wegversperringen, avondklokken en grote spanningen. De geweldige inzet van mevrouw Pushpalatha Loganathan, arts uit Periyaneelavanai, moet hierbij genoemd worden. Tijdens het hele project was zij onmisbaar.

Het laatste project zal bestaan uit het vervangen van slecht gebouwde woningen van een andere organisatie door goede huizen van Family Help Programme in Sirikandurawatte.

En…………………….. de volgende uitdaging komt er aan.

We gaan starten met een project in een voormalig oorlogsgebied in het noorden van Sri Lanka. We hebben een heel duidelijk doel gesteld. Niet alleen sociale woningbouw, maar ook het ontwikkelen van kleine nieuwe gemeenschappen, waarbij we denken aan het bouwen van opleidingscentra, scholen en het verstrekken van microkredieten. Zo krijgt ook dit gebied de mogelijkheden voor een nieuwe toekomst.

Fons Catau

Directeur uitvoerend bureau

Family Help Programme Holland-Sri Lanka

 Nugaduwa

Bouwen in district Galle

82 huizen

Door de bouwprojecten in Habaraduwa en Kahawa waren er inmiddels goede contacten met de districtsoverheid van Galle. De districtsecretaris van Galle deed een officieel verzoek aan Family Help Programme om moslimfamilies, slachtoffers van de tsunami, een huis te verstrekken. De overheid heeft hiervoor grond beschikbaar gesteld. Dit resulteerde in een aantal bouwprojecten.

 • Dadalla

In totaal hebben we hier 30 woningen gebouwd:  5 blokken van 6 woningen in 2 woonlagen. Het was een complex project. We moesten vervangende woonruimte zoeken voor één familie die al jaren op deze grond woonde. Daarnaast liep het werk vertraging op door financiële problemen bij een aannemer. De families moesten wachten op de aanleg van water- en elektriciteitsvoorzieningen door de overheid. Daarna konden zij gelukkig hun nieuwe woning in.

 • Kesbepana

Voor 15 families die al in tijdelijke onderkomens op het land woonden, is voor permanente huisvesting gezorgd. De grond moest aanzienlijk worden verbeterd omdat er geen goed drainage- systeem was. Er moesten grote rotsblokken worden verwijderd voordat men met de bouw kon beginnen.

 • Nugaduwa

De bodemgesteldheid op de toegewezen locatie was erg slecht. Een deel van de grond is afgegraven. Verder zijn de fundering en constructie verstevigd met betonnen pilaren. Er zijn oplossingen gezocht voor overlast van het bouwverkeer. Resultaat van alle inzet: 36 wooneenheden.

Kostenoverzicht woningen

         
Dadalla

30

     
Kesbepana

15

     
Nugaduwa

36

     
Dadalla – individueel

1

     
         
maart '08 t/m juli '09

30

15

36

1

Bouwkosten

228.618

75.705

320.226

3.789

Bouwklaar maken

0

0

2.617

0

Huishoudelijke artikelen

0

0

6.190

0

Infrastructuur

7.462

0

0

0

Extra werk

0

8.762

707

0

236.080

84.467

329.740

3.789

         
bouwkosten per huis

7.621

5.047

8.895

3.789

Galle 1  Galle 2

Bouwen in district Colombo

69 huizen

In april 2007, ruim 2 jaar na de tsunami, vroegen officials van het district Colombo onze hulp voor gedupeerden uit het district die in de bufferzone hadden gewoond. Er is geen overheidsgrond beschikbaar, daarom kunnen inwoners een vergoeding ontvangen om zelf grond te verwerven. Ruim 4.000 slachtoffers, waarvan 1.091 inwoners die deze vergoeding reeds ontvangen hebben, hadden iemand nodig die de huizen wilde bouwen. Family Help Programme heeft deze vraag om hulp beantwoord en heeft hiervoor een aantal deelprojecten gerealiseerd.

 • Panvilakale/Godaparagahahena

Acht families hadden een stuk land gekocht en bivakkeerden hier in tijdelijke onderkomens. Zij vroegen om permanente woningen. Toen de bouw in voortgang was, vroegen nog 8 families die hier nabij een stuk grond bezaten of wij ook hen van een huis konden voorzien. Na persoonlijke toestemming van de lokale autoriteiten werden hier 8 extra huizen gebouwd.

In het nabij gelegen Godaparagahahena deed zich een zelfde situatie voor wat uiteindelijk resulteerde in de bouw van 7 huizen. Uiteindelijk resultaat: 23 woningen op 3 locaties.

 • Maadupitiya

Een grote brand verwoestte de tijdelijke huisvesting van slachtoffers in een tsunami-kamp. Family Help Programme trok zich hun lot aan. De overheid verstrekte een vergoeding voor bouwgrond en wij gingen op zoek naar geschikt bouwland. Er zijn 12 permanente wooneenheden gebouwd.

 • Kosgahawatte

De tsunami-slachtoffers in Kosgahawatte waren ten einde raad. Al 3 jaar woonden ze in tijdelijke onderkomens. Ze wilden huizen bouwen, maar kregen geen toestemming voor hun bouwplannen. De voormalig landeigenaar had de grond namelijk in 8 percelen verdeeld en verkocht zonder rekening te houden met de regels voor openbare ruimte en waterafvoer.

Family Help Programme heeft hier de helpende hand geboden. Wij hebben geholpen met bemiddelen en met herverdelen van het land. Vervolgens hebben we nieuwe bouwplannen opgesteld en ervoor gezorgd dat deze plannen werden goedgekeurd.

Ook op de aangrenzende locatie, voor 20 wooneenheden is het gelukt te bouwen op moeilijk terrein. De bouwgrond lag op een steile helling. Hevige regenval veroorzaakte grote waterstromen die de wegen onderaan de berg wegvaagden. Met zware machines is de grond geëgaliseerd.

Kostenoverzicht woningen

     
Panvilakale/Godaparagahahena

23

   
Kosgahawatte  

28

   
Maadupitiya  

12

   
Individuele huisjes  

6

   
         
okt.'07 t/m april '09

23

28

12

6

Bouwkosten

114.890

141.022

58.723

36.194

Infrastructuur

0

12.523

0

0

Water en elektriciteit

354

646

0

0

Juridische kosten

110

72

0

0

Extra werk

3.693

0

0

0

 

 

 

 

 

119.047

154.263

58.723

36.194

         
bouwkosten per huis

4.995

5.037

4.894

6.032

Colombo

Balapitiya

20 huizen

Voor dakloze slachtoffers in Balapitiya werd na lang zoeken en onderhandelen een stuk grond gekocht. De beoogde families hadden zich inmiddels verspreid over het gebied en leefden in tijdelijke onderkomens of waren bij anderen ingetrokken. Ter controle zijn diverse inventarisatiebezoeken afgelegd. De bouw werd gehinderd door hevige regenval maar in juli 2009 kon TEARS Village 3 officieel geopend worden. De tsunami-slachtoffers hadden weer een eigen woning.

Kostenoverzicht woningen

juni '07 t/m juli '09

20

1

Aankoop grond

50.986

2.549

Bouwkosten

97.485

4.874

Bouwklaar maken

1.452

73

Huishoudelijke artikelen

0

0

Infrastructuur

1.290

65

Water en elektriciteit

57

3

151.270

7.564

  

Balapatiya

Opleidingscentrum Balapitiya

Door de tsunami zijn op Sri Lanka ook opleidingscentra verwoest, zoals in Balapitiya. De dorpsgemeenschap heeft Family Help Programme gevraagd om een nieuw opleidingscentrum te bouwen. Eind 2005 werd de eerste steen gelegd. De bouw heeft door de vele regen behoorlijk wat vertraging opgelopen, uiteindelijk werd het gebouw in maart 2007 opgeleverd.

Opleidingscentrum Balapatiya

Kahawa

24 huizen

De overheid had grond beschikbaar gesteld aan een andere organisatie. Deze was begonnen met het bouwen van een wooncomplex in Kahawa. Er ontstond onenigheid en het project werd niet afgerond. Family Help Programme heeft zich bereid verklaard de verdere bouw voor zijn rekening te nemen: 24 woningen verdeeld over twee woonlagen.

Het gebied in Kahawa ligt erg laag en grote regenval veroorzaakte veel wateroverlast. Gelukkig verliepen de bouwwerkzaamheden voorspoedig. Wederom liet de aanleg van wegen, water- en elektriciteitsvoorzieningen door de overheid lang op zich wachten. Bij intrek in de woningen ontvingen de bewoners een kookstel en 6 stoelen.

Kostenoverzicht woningen

maart '07 t/m febr.'08

24

1

Bouwkosten

82.855

3.452

Huishoudelijke artikelen

1.773

74

Juridische kosten

265

11

84.893

3.537

Kahawa

Habaraduwa

34 huizen

Het Dutch Reconstruction Fund (DRF) wilde een aantal woningen financieren en vroeg Family Help Programme om dit woningproject samen tot stand te brengen. De overheid stelde grond beschikbaar in Habaraduwa. Na het sluiten van het contract begonnen we met de bouw van 14 woningen. Er werden veel hindernissen overwonnen. De exacte locatie van de bouwsite was aanvankelijk onduidelijk. Het bouwperceel bleek vervolgens op zeer steil terrein te liggen. De bouwers moesten eerst grond verwijderen, grond egaliseren en rotsblokken verwijderen. Hevige regenval maakte de gravelwegen glad en lastig begaanbaar; het transport van bouwmaterialen werd hierdoor ernstig bemoeilijkt. Ondanks deze tegenslagen vorderde het werk gestaag. De overheid vroeg ons op deze site 20 extra woningen te bouwen.

De overheid had meer tijd nodig om de aanleg van wegen, water- en elektriciteitsvoorzieningen te realiseren. De woningen stonden klaar, maar de toekomstige bewoners moesten wachten tot de overige voorzieningen waren aangelegd.

Kostenoverzicht woningen

juni '06 t/m juli '07

34

1

Bouwkosten

167.098

4.915

Extra werk

3.415

100

170.513

5.015

Habaraduwa

Kosgoda

10 huizen

De woningen in Kosgoda werden gebouwd in samenwerking met de stichting ‘Bommelerwaard bouwt aan Azië'. Deze stichting financierde het project.

Het was eerst moeilijk om geschikte grond te vinden. Gelukkig paste de overheid de bufferzone enigszins aan. Toen kon de bestaande bouwgrond toch gebruikt worden en ging de bouw van start. De samenwerking betrof de bouw van huizen en de aanleg van water en elektriciteit. Family Help Programme had hier geen zeggenschap in de toewijzing van de huizen.

Kostenoverzicht woningen 

juni '06 tm aug.'06

10

1

Bouwkosten

50.999

5.100

Water en elektriciteit

1.534

153

52.533

5.253

Kosgoda

Nainamadama

16 huizen

Intussen had Family Help Programme zich ook het lot aangetrokken van een aantal tsunami- slachtoffers in Nainamadama, een plaatsje ten noorden van Negombo. Na het vinden van geschikte grond is in mei 2006 begonnen met de bouw van 13 woningen.

De bouw verliep voorspoedig op één incident na; bij een storm viel een boom op een woning die bijna klaar was. Daarnaast waren de elektriciteitskosten hoger omdat we ook de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, een kilometer verderop, moesten overbruggen.

In februari 2007 zijn de huizen overgedragen aan de families en was TEARS Village 2 een feit. Ook werden stoelen en een bed met matras verstrekt en 5 naaimachines voor gezamenlijk gebruik.

In een later stadium zijn er op deze plaats 3 woningen bijgebouwd.

Kostenoverzicht woningen

mei '06 tm febr.'07

16

1

Aankoop grond

34.469

2.154

Bouwkosten

78.810

4.926

Bouwklaar maken

386

24

Huishoudelijke artikelen

2.619

164

Infrastructuur

4.780

299

Water en elektriciteit

4.916

307

125.980

7.874

Nainamadama

Periyaneelavanai

60 huizen

Huizen bouwen, dat was de wens die de samenwerking kenmerkte met "Corporaties onder dak voor Azië". Huizen bouwen in het zwaar getroffen oosten van Sri Lanka, een gebied geteisterd door burgeroorlog.

De bouwovereenkomst van 200 woningen werd getekend op 3 mei 2005. Vanaf dag één kende dit project veel tegenslag: de grond aangewezen door de overheid, bleek later niet beschikbaar. Het heeft veel moeite en tijd gekost om een alternatief stuk grond toegewezen te krijgen. Ook duurde het meerdere weken voordat de overheid de bouwplannen goedkeurde.

Toen een stuk grond na enige maanden bouwklaar was gemaakt, verklaarde iemand eigenaar te zijn van meer dan de helft van de grond. Het constructiewerk werd hierdoor opgehouden; uiteindelijk werd duidelijk dat de eiser inderdaad eigenaar was van de grond. Wederom moest er van locatie gewisseld worden, de werkzaamheden waren voor niets geweest en op de nieuwe toegewezen plaats konden niet meer dan 60 woningen worden gebouwd. In mei 2007 werden de huizen overgedragen aan de nieuwe eigenaars. Na de vele problemen hadden zij weer een eigen woning.

We hebben geprobeerd om meer grond in het oosten beschikbaar te krijgen. Door het oplaaien van de burgeroorlog was dat helaas niet te realiseren.

Kostenoverzicht woningen

jan.'06 t/m mei '07

60

1

Bouwkosten

484.808

8.080

Juridische kosten

572

10

485.380

8.090

Periyaneelavanai

Payagala

16 huizen voor tsunamislachtoffers.

Diep onder de indruk van de aangetroffen verwoestingen langs de zuidwest kust van Sri Lanka besloten we structurele hulp in de vorm van huizen te geven aan een vissersgemeenschap in Payagala. Hier waren de huizen direct aan de kustlijn volledig verwoest. Ze konden niet op dezelfde locatie worden herbouwd. De overheid had een bufferzone van 100 meter vanaf de kust afgekondigd en stond bouwen binnen deze bufferzone niet meer toe.

Het was moeilijk om geschikte bouwgrond te vinden. Goede bouwgrond was inmiddels zeer schaars door de bufferzone, de slechte bodemkwaliteit en de extreme prijsstijgingen. Diverse stukken grond werden bekeken en na gedegen onderhandeling werd tot aankoop overgegaan.

Op 4 augustus 2005 werd de eerste steen gelegd; daarna startte de bouw van 16 huizen. De bouw vorderde langzaam door onduidelijke en wisselende overheidseisen, de slechte bodemkwaliteit et cetera. Eind 2005 is de bouw afgerond van het project TEARS Village 1. Op 31 januari 2006 droeg Family Help Programme  de huizen officieel over aan de bewoners.

De nieuwe bewoners ontvingen ook een gasbrander, een stalen aanrecht, een bed met matras en 6 stoelen. Ook werd een rioleringsnetwerk aangelegd.

Kostenoverzicht woningen

aug.’05 t/m jan.’06

16

1

Aankoop grond

22.306

1.394

Bouwkosten

77.686

4.855

Bouwklaar maken

3.941

246

Huishoudelijke artikelen

3.113

195

Infrastructuur

18.162

1.135

Water en elektriciteit

5.123

320

130.331

8.145

Payagala

[mappress]

[flashvideo file=http://www.youtube.com/watch?v=0nmqqk4DQYw]

Duurzame standaardwoning

Bij de bouw van de huizen werd gebruik gemaakt van een standaardwoning, ontworpen door Mr. Melville, architect en bestuurslid van Family Help Programme Sri Lanka. Deze woning is 51 vierkante meter groot, heeft 2 slaapkamers, een leefruimte, open veranda, een kleine keuken met de mogelijkheid op gas te koken en een buitenpandig toilet. Kwalitatief goed en duurzaam materiaal wordt hiervoor gebruikt en het gebruik van asbest is niet toegestaan.

De bouwkosten van een dergelijke woning bedragen € 4.000,- à € 5.000. Dit bedrag is nodig voor een eenvoudige duurzame woning. Goedkopere woningen gaan niet lang mee (circa 5 jaar of minder) en verkrotten: zij hebben niet de kwaliteit en duurzaamheid van ons standaard Family Help Programme-model. FHP heeft daarom gekozen voor deze sobere basiswoning: degelijk en duurzaam. 

duurzame standaardwoning

Boten en vissersmaterialen

De eerste hulp bestond uit het samen met lokale organisaties verstrekken van voedsel en drinkwater en het voorzien in de eerste levensbehoeften van slachtoffers. Het grootste gedeelte van de slachtoffers waren families die afhankelijk zijn van de inkomsten uit de visserij. De hiervoor benodigde boten en uitrusting waren veelal verloren gegaan.

De verlening van verdere hulp richtte zich in eerste instantie op een aantal vissersgemeenschappen in Payagala, Beruwala, Balapitiya en Moratuwa in het zuidwesten van Sri Lanka. Eerst inventariseerden we zorgvuldig met hulp van de plaatselijke autoriteiten welke materialen kapot of verdwenen waren. Vervolgens hielpen we de vissers aan nieuw materiaal; al zorgden de lange levertijden voor vertraging. We verstrekten aan de vissers visnetten en andere vissersbenodigdheden. We lieten diverse boten en buitenboordmotoren repareren en waar nodig leverden we nieuwe boten.

Kostenoverzicht

Boten en motoren  

61.728

Reparatie van boten en motoren

5.439

Visnetten  

12.944

Transportkosten  

447

 Totaal

80.558

boot FHP

Gulle gevers

Gulle gevers

Meer dan 2.000 giften mochten we ontvangen, waarvoor we een ieder zeer erkentelijk zijn. In totaal kreeg Family Help Programme het enorme bedrag van bijna € 3 miljoen ter beschikking. Enkele bijzondere gevers willen we hieronder expliciet noemen.

Corporaties voor Onderdak in Azië

De brancheorganisatie voor woningcorporaties, Aedes, heeft een actie opgezet om de tsunami-gebieden in Indonesië en Sri Lanka te helpen. Onder de naam "Corporaties voor Onderdak in Azië" werd geld ingezameld onder woningcorporaties in Nederland; Aedes vroeg aan hen "een steentje bij te dragen". Family Help Programme is benaderd om de besteding van de gelden in Sri Lanka voor zijn rekening te nemen. In totaal is hiervoor een bedrag van ruim € 1,2 miljoen ontvangen.

De Samenwerkende Hulporganisaties

In Nederland werken acht organisaties samen als Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Bij grote rampen zoals de tsunami werven ze samen fondsen om de getroffenen te helpen. Aan het begin van de nationale tsunami-actie (Giro 555) is besloten om 10% van de particuliere inkomsten opzij te zetten voor Nederlandse organisaties die geen lid zijn van de SHO. Hiertoe kon een voorstel voor financiering worden ingediend. Het voorstel van Family Help Programme kreeg een financiering van € 542.500,- van het Giro 555-geld.

Woningcorporatie De Woonplaats

De betrokkenheid van De Woonplaats bij Family Help Programme en bij Sri Lanka is al vele jaren een feit. Over de afgelopen jaren heeft De Woonplaats ruim een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor het tsunami project.

Dutch Reconstruction Fund

Het Dutch Reconstruction Fund heeft diverse mensen naar Sri Lanka gestuurd die Family Help Programme ook adviseerden bij de diverse (toekomstige) bouwprojecten. Ook stelden zij een bedrag beschikbaar, waarmee Family Help Programme de slachtoffers kon ondersteunen.

Overige

De vele giften die werden ontvangen waren hartverwarmend. Velen trokken zich het lot van de slachtoffers zeer aan. Naast voorgenoemde gevers willen we nog bij name noemen: Koopmans Bouw, Deen Supermarkten, gemeente/brandweer Leek/oudejaarsclub Tolbert, Westland voor Azië, St. Laurenscollege, Stichting Samen Verder, Weeshuis Doopgezinden, Rabobank Enschede en Hub van Doornecollege. Ook de familie Langerak heeft zich enorm ingezet om geld voor het FHP TEARS- project in te zamelen.

Ooggetuigenverslag

William Phillipsz, directeur van Family Help Programme op Sri Lanka, vertelt wat hij meemaakte op de dag van de ramp:

"Op de ochtend van tweede kerstdag, rond 9.30 uur, bezocht ik samen met mijn vrouw een begrafenis. Daar hoorde ik het nieuws dat de zee het land had overspoeld en dat in het zuiden complete dorpen waren overstroomd. Aanvankelijk dacht ik dat het een cycloon met vloedgolven was en ik herinnerde mij onmiddellijk de ramp in de zestiger jaren, waarbij de plaats Batticaloa totaal vernield werd. Toen de televisiezenders elke minuut meer informatie begonnen te geven, kon ik niet geloven wat er werd verteld. Nog nooit in mijn leven had ik zo'n grote ramp meegemaakt. Mannen, vrouwen en kinderen, zelfs baby's die weggespoeld werden, gebouwen en huizen waarvan niets dan puin overbleef, voertuigen en huisraad overal in het water drijvend, toeristenresorts waarvan niets dan brandhout over was gebleven, mensen die gilden, als gekken rondrenden. Nee dit alles kon niet waar zijn, dit was slechts een boze droom, een herhaling van ‘The Day After Tomorrow', geen fictie, maar nog angstaanjagender, van een nog grotere omvang en toch gebeurde het werkelijk in mijn eigen zo geliefde land…..

Ongelooflijk, werkelijk ongelooflijk. Daarna kwam de informatie over het dodental dat erg hoog was en alsmaar bleef stijgen. Toen kwamen ook de geruchten, dat de tsunami ook Negombo had getroffen en deels had vernield en dat enkele omliggende plaatsen dreigden onder te stromen. Ik was in shock, stomverbaasd, om mij heen zag ik families met hun kinderen wegrennen en met bustransporten vertrekken. Met achterlating van hun bezittingen trokken zij naar veiliger plaatsen zoals kerken, tempels, scholen, daar waar maar plaats was. Bussen vol mensen kwamen in ‘mijn' kerk in Tudella aan en zochten een veilig onderdak in de basisschool. De reactie van mijn medeparochianen was hartverwarmend, wij hebben onze krachten gebundeld en het leven voor deze vluchtelingen zo aangenaam mogelijk proberen te maken. Zij kregen eten, beddengoed en andere eerste levensbehoeften. De eerste nacht verbleven er 875 mensen in de kerk- en schoolgebouwen. Met het verstrijken van de uren werden er steeds meer dodelijke slachtoffers gemeld. De natuur is sinds eeuwen niet zo verwoestend geweest als op deze dag.

Dezelfde middag nog werd ik gebeld door de boeddhistische priester van de kleuterschool in Bopitya die hulp wilde aanbieden en vroeg wat zij konden doen. Ik heb meteen om levensmiddelenpakketten gevraagd en al de volgende middag kwam er een transport met 2500 voedselpakketten aan. Wij hebben deze pakketten verspreid in Tudella, in Nayakakanda (Wattala) en in Pamunugama.

Twee dagen later zijn we samen met Family Help Programme in Nederland een actie gestart om geld in te zamelen. Hiermee wilden we de slachtoffers helpen, op elke mogelijke manier. Diezelfde dag nog reed ik in de stromende regen naar Negombo om te kijken naar de schade. Ik kon mijn ogen niet geloven. Een paar dagen later reed ik naar het zuiden van Colombo naar Panadura. De helft van de sloppenwijken in Moratuwa was weg, hele families leefden op de straat. De kust van Panadura was veranderd in een grote vuilnisbelt. Samen met enkele bestuursleden vertrok ik zuidwaarts naar Balapitiya. De vissersdorpen Payagala, Beruwala en Balapitiya waren veranderd in enorme puinhopen.

Wij, als Family Help Programme, wilden helpen; om te beginnen besloten we een aantal van deze vissersdorpen te helpen. Zij waren hun vissersmaterialen kwijtgeraakt, hun boten en buitenboordmotoren waren kapot en hun huizen waren vernield. Zij zouden het nooit redden zonder hulp. Hier moest Family Help Programme in actie komen.

De naam die wij aan dit enorme hulpproject hebben gegeven is:

FHP TEARS dat staat voor Tsunami Effected Areas Rehabilitation Support.

Uitdelen netten

Tsunamiprojecten

"Voor mij begint het leven vandaag opnieuw"

Deze woorden sprak een vrouw, tsunamislachtoffer, toen zij de sleutel kreeg voor haar nieuwe woning in Kesbepana (Galle).

Kahawa
Op zondag 26 december 2004, tweede kerstdag, veroorzaakte een zeer zware zeebeving in de Indische Oceaan een vloedgolf die zich in verschillende richtingen over de Indische Oceaan verplaatste. Vele landen werden getroffen en 228.000 mensen verloren het leven. Daarnaast raakten miljoenen niet alleen hun dierbaren kwijt, maar ook hun huizen, bedrijven en hun bron van inkomsten. Deze catastrofe wordt gezien als één van de ergste natuurrampen in de recente geschiedenis. In Sri Lanka vonden 35.000 mensen de dood en raakten 516.000 mensen ontheemd. Meer dan 100.000 gebouwen, 16.000 boten, 97 gezondheidsinstellingen, 59 scholen, 58 hotels konden als verloren worden beschouwd.

boot FHP

Deze ramp heeft ook op Family Help Programme (FHP) een enorme impact gehad en was bepalend voor de activiteiten van de daarop volgende jaren. Zeer snel na de ramp begon de actie FHP TEARS en in totaal is hiervoor het ongekende bedrag van bijna € 3 miljoen aan giften ontvangen.

Wat is bereikt? Mensen zijn van middelen voorzien; boten en visserijbenodigdheden werden verstrekt om weer een inkomen te kunnen verkrijgen en in de eerste levensbehoeften van de slachtoffers werd voorzien. In de wederopbouwfase werden huizen gebouwd en in het totaal zijn 372 permanente huizen opgeleverd.

Ter afronding van deze actie legt Family Help Programme in de vorm van het boekje "Een toekomst na de tsunami" verantwoording af over de bestedingen van de giften. Dit boekje is in pdf formaat te downloaden dan wel te bestellen middels de overmaking van € 10,- tnv Fam. Help Programme, Enschede o.v.v. tsunamiboekje.

Voorpagina tsunamiboekje

Enkele afzonderlijke deelprojecten.

Donateursdag 2009 (2)

Voor de derde keer heeft er op zaterdag 16 mei jl. de donateursdag van het FHP plaatsgevonden. Dit jaar waren we uitgenodigd door het Multifunctioneel Hindoestaans Cultureel Centrum (MHCC) in Wijchen. Deze locatie hebben we als zeer bijzonder ervaren en we zijn dan ook erg blij dat we de uitnodiging hebben geaccepteerd. De ontvangst was hartelijk, het bezoek aan de tempel was heel interessant en de Sri Lankaanse lunch was voortreffelijk en gezellig. Tijdens deze dag hadden de donateurs volop de gelegenheid om met elkaar te praten over hun adoptiegezinnen en hun ervaringen met Sri Lanka.

Wilt u weten wat er aan de orde is geweest of wilt u een impressie? Open hier het verslag van de donateursdag.

Donateursdag 2009

Zoals u wellicht in de nieuwsbrief heeft gelezen organiseren wij, inmiddels voor de derde keer, een donateursdag op zaterdag 16 mei a.s. van 09.30 tot 12.30 uur in het Multifunctioneel Hindoestaans Cultureel Centrum, Stationslaan 18 te Wijchen.

De Srilankaanse gemeenschap in Wijchen en omgeving is voor deze gelegenheid ook uitgenodigd. Na afloop is er een eenvoudige lunch en kunt u, indien u hiervoor belangstelling heeft, de Hindoestaanse tempel, de Shree Raam Mandir, gelegen op de 2e etage van dit gebouw, bezichtigen.

Die dag willen wij, als FHP, graag met u terugblikken op het afgelopen jaar en met u o.a. praten over het FHP en micro kredieten, de organisatie FHP Nederland en hoe we willen werken.

Indien u van deze uitnodiging gebruik maakt wilt u ons dit dan laten weten vóór 15 april a.s. U kunt ons telefonisch bereiken op 053 – 4757473 of per e-mail: info@fhpholland.nl.

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u zo spoedig mogelijk het definitieve programma en een routebeschrijving. Mocht u met de trein reizen dan bieden wij u de mogelijkheid om u vanaf het station op te halen.

We hopen u dan ook op zaterdag 16 mei te mogen begroeten!

  

FHP folder

Het FHP heeft de beschikking over een nieuwe folder waarin de projecten in het algemeen aan bod komt. Wilt u deze folder in veelvoud ontvangen om bijvoorbeeld ons werk in uw kennissenkring ter sprake te brengen dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt contact met ons opnemen: 053-4757473 of info@fhpholland.nl.

Toekenning van het CBF-Keur

Het FHP is wederom erkend als Keurmerkhouder van het CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Per 1 juli 2008 is er een nieuwe versie van het CBF reglement van kracht waarbij de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, de Code Wijffels, vervlochten is met het CBF-Keur. Met de toekenning van het CBF-Keur heeft het FHP bewezen ook binnen deze nieuwe regels op een juiste wijze inhoud te geven aan de nastreving van haar doelstelling. Wanneer een goed doel een CBF-Keur heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel. Voor meer informatie zie http://www.cbf.nl/.

Hyves

Draagt u het FHP ook een warm hart toe? Laat uw waardering weten en word lid van de FHP hyves: http://familyhelpprogramme.hyves.nl.

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2007  

Het Jaarverslag 2007 van het Family Help Programme is vastgesteld. Voor meer informatie: Jaarverslag 2007

Verhuizing

Het FHP is verhuisd

Het Family Help Programme Holland-Sri Lanka heeft belangeloos de beschikking over kantoorruimte in het kantoor van Woningcorporatie De Woonplaats. Omdat deze corporatie is verhuisd, is het FHP ook verhuisd.

Ons bezoekadres is

 • Wethouder Beversstraat 175
 • 7543 BK Enschede

Onze overige contactgegevens zijn ongewijzigd gebleven.

Giften aan het FHP zijn fiscaal aftrekbaar

Misschien is u de laatste tijd het spotje van de belastingdienst opgevallen: "Giften aan goede doelen en instellingen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn".

Daarmee wordt gedoeld op giften gedaan aan erkende, Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het Family Help Programme Holland – Sri Lanka (FHP) is door de belastingdienst aangemerkt als zo'n instelling. Dus ook giften aan het FHP zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u in onze brochure "Schenken en belasting".   

Vrijwilligersbeleid

Waarom inzet vrijwilligers?

Om de doelstelling van FHP te verwezenlijken is de inzet van vrijwilligers van groot belang. Zij hebben contacten op lokaal niveau en zijn persoonlijk en direct betrokken bij FHP. Enthousiaste mensen die de doelstelling van FHP onderschrijven en zich hiervoor vrijwillig en zonder vergoeding willen inzetten.

Wat verstaat FHP onder vrijwilligerswerk?

FHP verstaat onder vrijwilligerswerk, werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van de doelstelling van FHP. Vrijwilligers kunnen lokaal werken en er is ruimte voor eigen initiatief.

De vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk op persoonlijke titel en FHP kan niet aansprakelijk worden gesteld bij calamiteiten, ongevallen en materiele schade.

Medewerkers van het uitvoerend bureau kunnen om advies gevraagd worden en ondersteunend zijn.

Wat verstaat FHP onder vrijwilligersbeleid?

Het geven van richtlijnen welke nodig zijn om vrijwilligers tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven en wel zo dat de doelstellingen van FHP daarmee gediend zijn.

Waarom vrijwilligersbeleid?

 • om duidelijkheid te geven
 • als stimulans voor (nieuwe) vrijwilligers om het doel van FHP te kunnen bereiken

Aan welke activiteiten wordt gedacht?

 • werven van donateurs (b.v. familie, vrienden, kennissen etc.)
 • het organiseren van activiteiten om geld in te zamelen
 • het organiseren van promotie activiteiten
 • het geven van presentaties op b.v. scholen, verenigingen, clubs
 • fondsen werven
 • collecteren (hiervoor is een apart protocol beschikbaar)
 • kennisoverdracht, advies etc.

  

Wat heeft FHP de vrijwilliger te bieden?

FHP vindt het belangrijk om een persoonlijke band te hebben met de vrijwilligers die zich inzetten voor FHP en staat open voor eigen initiatieven en ideeën.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het uitvoerend bureau en worden als zodanig geregistreerd.

Een keer per jaar zal er een landelijke vrijwilligersdag worden georganiseerd. Hierbij worden de vrijwilligers o.a. geïnformeerd over de laatste stand van zaken, plannen e.d.

Een keer per jaar ontvangen de vrijwilligers:

 • jaarverslag
 • begroting
 • (bijgestelde) beleidsplan

FHP zal in de toekomst voor informatieverstrekking steeds meer gebruik maken van e-mail nieuwsbrieven en een speciaal vrijwilligersgedeelte op de website.

Evaluatie vrijwilligersbeleid

Een keer per jaar vindt er door het bestuur van FHP een evaluatie van het vrijwilligersbeleid plaats. Daar waar nodig kan het beleid worden bijgesteld.

Particuliere initiatieven

FHP ontvangt regelmatig bericht van opmerkelijke acties ten behoeve van het FHP. Onder de menukeuze “Initiatieven” worden deze vanaf nu op de website voor u opgenomen. Wellicht dat dit u op een idee brengt.

U kunt er nu lezen over het initiatief van de familie Grootscholten die een gedeelte van de opbrengst van hun vakantiehuis in Spanje doneert aan FHP. Heeft u al een vakantiebestemming dit jaar? Klik hier voor een suggestie.

Fiscale regels voor goede doelen

Om vanaf 1 januari 2008 in aanmerking te komen voor fiscale faciliteiten moet het goede doel door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aangemerkt. Het FHP is door de Belastingdienst als zodanig aangemerkt. Dit houdt in dat giften aan het FHP aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en dat het FHP is vrijgesteld van de heffing van schenking- en successierecht.

Giften aan het FHP blijven voor u als particuliere gever dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit voorzover uw totale giften aan de erkende ANBI's meer bedragen dan één procent van het verzamelinkomen met een maximum van tien procent. Voor de zogeheten lijfrentegiften gelden deze drempel en plafond niet. Lijfrentegiften zijn giften waarbij de schenker zich notarieel verplicht om tenminste vijf jaar lang een gelijk bedrag te schenken. De verplichting vervalt bij overlijden. Het FHP moedigt deze vorm van geven aan door de kosten van het opstellen van een notariële akte voor haar rekening te nemen bij jaarlijkse giften van € 250 of meer.

Voor de vennootschapsbelasting zijn giften aftrekbaar met een drempel van € 227 en een maximum van tien procent van de winst.

Nieuw op de website

Heeft u al de mogelijkheid ontdekt om een foto impressie van het Welkom Dorp te krijgen.

Krantenartikel

Van Tiny en Gerard Langerak kregen we een krantenartikel toegezonden. Klik hier als u ook geïnteresseerd bent in hun reis naar Sri Lanka.

Donateursdag 2008 succesvol verlopen

Op zaterdag 29 maart 2008 heeft de tweede donateursdag plaatsgevonden wederom in wooncomplex De Waaier te Amersfoort. Deze dag werd door ongeveer 80 donateurs bezocht. Speciale gast was de oprichter van het Family Help Programme dhr. Herman Steur.

Herman Steur                Hugo Twigt

Na een ontvangst met koffie en een welkom woord door de bestuursvoorzitter, Hugo Twigt, blikte dhr. Steur terug op het ontstaan van het FHP en de groei tot de organisatie zoals deze nu geworden is. Dhr. Fons Catau, directeur van het uitvoerende bureau keek terug op de resultaten van het afgelopen jaar en na een pauze werd er vooruitgekeken aan de hand van het Beleidsplan 2008-2012. Met behulp van een tweetal stellingen werd er gediscussieerd over de wijze waarop donateurs meer betrokken kunnen worden bij het FHP en het inzetten van micro credits. De dag werd afgesloten met een eenvoudige lunch.

Indien gewenst kunt u het Verslag donateursdag 2008 en de Presentatie Fons Catau downloaden.

Particuliere initiatieven

Bij de verwezenlijking van haar doelstelling kan FHP rekenen op de steun van vele donateurs. Sommige donateurs bedenken acties waarvan opbrengsten ten goede komen aan FHP. Hieronder een aantal voorbeelden:


Gym- en muziekles in het Welkom Dorp

zang middagRoelie Kiewiet is al vele malen in Sri Lanka geweest en heeft onder andere in diverse kindertehuizen geholpen. Zowel voor als na de Tsunami. Meestal eindigde haar reis dan in Negombo  waar zij even langs ging in het Welkom Dorp. Daar dronk ze dan bij Herman Steur gezellig een kopje koffie. Herman was altijd zeer gastvrij en vond het fijn om weer even Nederlands te kunnen praten. Nu zij niet meer werkzaam is had ze het plan opgevat om aan de bewoners in het Welkom Dorp gymles te gaan geven. FHP vond dit een goed idee. In september 2014 is zij vertrokken en heeft ze ruim drie weken aan zeven groepen van tien mensen gym-, teken- en muziekles gegeven. Zowel voor de bewoners als voor haar was dit een hele belevenis. In Nederland had zij enkele weken les genomen in het Singalees zodat ze zich enigszins verstaanbaar kon maken en duidelijk haar lessen uit kon leggen. Het Singalees valt echter niet mee om te leren. Maar met gebruik van handen en voeten kwam ze een heel eind. Samen met de bewoners en de zusters heeft ze enorm genoten van deze bijzondere momenten en is FHP dan ook zeer dankbaar dat ze dit heeft mogen en kunnen doen.


Bezoek aan het Welkom Dorp

Leest u hier het verhaal van een bezoeker aan het Welkom Dorp waar hij werd rondgeleid door een bewoner van het dorp.


Rondreis Sri Lanka

Aart en Yvonne Weijmer bemiddelen belangeloos bij het organiseren van een rondreis door Sri Lanka. In deze rondreis is ook een bezoek aan het Welkom Dorp van Family Help Programme opgenomen en desgewenst kunnen ook andere projecten van FHP worden bezocht. Heeft u hiervoor belangstelling? In het bijgesloten document kunt u hierover meer te weten komen: zie Rondreis Sri Lanka


Carols in Pernis (december 2011)

In december 2011 vond de 4e editie van “Carols in Pernis” plaats. Een gratis muziek, meezing en theaterfeest in kerstsfeer, georganiseerd door vrijwilligers waaronder een donateur van FHP.

Voor de 2e keer was de collecte, € 219,-, bestemd voor het Welkom Dorp. Namens de bewoners van het Welkom Dorp hartelijk dank!


 Kringloopwinkel Re-Sell (januari 2012)

Kringloopwinkel Re-Sell uit ‘s Gravenzande heeft onlangs een bedrag van € 30.000,- aan goede doelen gedoneerd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, 7 januari 2012, werd bekend gemaakt welke goede doelen met een gift werden verblijd.

FHP ontving een gift van € 3.000,- voor de bouw van een kleuterschool op Sri Lanka. Mevrouw Langerak, die ons had voorgedragen, heeft de cheque in ontvangst genomen en namens FHP haar dank hiervoor uitgesproken.


 Vrijwilligersprijs Pernis 2011

Een onafhankelijke jury van de deelgemeenteraad Pernis heeft onlangs drie personen uit Pernis genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2011. De heer Kok, donateur FHP, was één van de genomineerden. De heer Kok heeft het aan deze prijs verbonden bedrag ad € 300,- bestemd voor het Welkom Dorp.

Wij zijn de heer Kok hiervoor zeer erkentelijk.


Opbrengst vakantiehuis naar het goede doel

Lees hier meer over het initiatief van De familie Grootscholten doneert een gedeelte van de opbrengst van hun vakantiehuis in Spanje aan FHP. Lees meer in het artikel »


Overige initiatieven:

Adoptant gezocht

Momenteel zoeken we o.a. financiele ondersteuning voor mevrouw Neelanadi (1970) en haar zonen Supun (1992) en Madhusanka (1999).

De moeder is suikerpatient en verlamd waardoor ze aan haar rolstoel gekluisterd is. Een paar jaar geleden is haar man overleden en is ze alleen achtergebleven met twee opgroeiende jongens. Beide kinderen gaan nog naar school.

Wilt u dit gezin ondersteunen met een bijdrage van minimaal € 16,50 per maand, vermeld dan de code XMIS0568 op het aanvraagformulier.

XMIS0568

Condoleance Jos Brink

Hierbij willen wij ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Jos Brink en hen veel sterkte wensen bij de verwerking van zijn overlijden.

Jos heeft als eregast bij de opening van het Nederlandse Welkom Dorp in 1996 op Sri Lanka de FHP vlag gehesen en de eerste vier bejaardenhuisjes officieel geopend.

Met oprechte deelneming,

Family Help Programme Sri Lanka

Family Help Programme Holland – Sri Lanka

Community centre in Pamunugama

Op het terrein naast de kerk in Pamunugama, waarop ook het kantoor van het FHP Sri Lanka staat, wordt momenteel een community centre gerealiseerd.

Het gebouw is vooral bedoeld voor de jeugd. Door het gebrek aan een voorziening voor de jeugd in Pamunugama komen steeds meer kinderen uit verveling in aanraking met drugs, alcohol en criminaliteit. We willen de jeugd in Pamunugama en omstreken faciliteiten bieden om hier vakonderwijs en ontplooiingsprogramma's te volgen. Op die manier willen we voorkomen dat ze op het slechte pad terecht komen.

Het gebouw zal bestaan uit 2 lagen waarin diverse ruimten gerealiseerd gaan worden. Een gedeelte van het gebouw zal worden ingericht als bibliotheek, eens in de veertien dagen zal er een arts spreekuur houden voor de mensen uit de omgeving.

De totale kosten van dit project zijn geraamd op € 55.000,-. Mocht u willen bijdragen in dit project, vermeld dan "Centrum Pamunugama" bij uw gift.

De start van het project, foto maart 2007:

Pamunugama 

Pamunugama

 

Voortgang project, foto augustus 2007:

 Pamunugama

 

Benedenverdieping gereed, foto augustus 2007:

Pamunugama

Bovenverdieping in aanbouw, foto augustus 2007:

Pamunugama 

Bedrijfsjubileum

Van harte gefeliciteerd; uw bedrijf viert binnenkort een jubileum en met het oog daarop hebben wij u benaderd.

Het Family Help Programme (FHP) heeft in 2005 haar 25-jarig jubileum gevierd. Ons jubileum werd overschaduwd door de tsunami. Wij willen u aanbieden om uw jubileumjaar op een bijzondere manier te vieren door bij te dragen aan succesvolle projecten op Sri Lanka.

Waar het FHP voor staat kunt u lezen op deze website. 

Wat wij u kunnen bieden is het financieel ondersteunen van een gericht project.

Dit kan van alles zijn en om dit toe te lichten hebben we u uitgenodigd contact op te nemen met Jacqueline Blokhuis, tel. 053-4757473.

Hieronder alvast een paar suggesties:

 • Het bouwen van een huisje voor een alleenstaande moeder met kinderen.

Huisje

 • Het ondersteunen van een gericht project in het Welkom Dorp:

  Het Welkom Dorp bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en de nodige zaken zijn aan vervanging toe, hier kan heel gericht aan worden bijgedragen.

 • Het voorzien in speeltuinvoorzieningen voor een kleuterschool.
 • Mensen activeren iets te gaan ondernemen op de arbeidsmarkt zodat men de kost kan verdienen (bv middels het schenken van een naaimachine).

Reisverslag van een donateur

Een donateur heeft een bezoek aan haar adoptie gebracht, lees hier haar verslag: Verslag bezoek adoptie

Donateursdag

Op zaterdag 10 februari 2007 is een donateursdag georganiseerd. De dag is als zeer nuttig ervaren en zeker voor herhaling vatbaar. Bent u nieuwsgierig wat er hier zoal besproken is, lees hier het Verslag donateursdag 2007.

Donateursdag

Nieuwsarchief

Eerder onder actueel verschenen artikelen

NRC Charity Award (juli/aug 2013)

Donateursdag 2013 (maart 2013)

Bestuursleden gezocht (oktober 2012)

VOC monumenten op Sri Lanka (september 2012)

NRC Charity Award (juli/aug 2012)

Donateursdag 2012 (mei 2012)

Condoleance register Herman Steur (maart tm juni 2012)

Montessorischool-Zuid te Hilversum heeft zich ingezet voor goed doel! (april 2012)

Herman Steur, de oprichter van FHP, overleden (maart 2012)

Montessorischool-Zuid in Hilversum zet zich in voor een goed doel! (maart 2012)

Scholenhoek (maart 2012)

Donateursinitiatief (januari 2012)

Ontdek het verhaal (juli 2011)

NRC Charity Award (juli/aug 2011)

Donateursdag 2011 (april 2011)

Ayubowan in het Welkom Dorp (november 2010)

Donateursdag 2010 (april 2010)

Donateursdag 2009 (2) (mei 2009)

Donateursdag 2009 (mei 2009)

Boekje tsunamiprojecten (december 2008)

Toekenning van het CBF Keur (november 2008)

Hyves (november 2008)

FHP folder (oktober 2008)

Giften aan het FHP zijn fiscaal aftrekbaar (oktober 2008)

Jaarverslag 2007 (september 2008)

Verhuizing (april 2008)

Particuliere initiatieven: vakantiehuis in Spanje

Fiscale regels voor goede doelen

Nieuw op de website

Krantenartikel

Donateursdag 2008

Bedrijfsjubileum

Jaarverslag 2006

Condoleance Jos Brink

Verslag bezoek adoptie

Donateursdag 2007

Een impressie van het Welkom Dorp en haar bewoners

 

wd5.jpg
 

wd4.jpg
 

wd6.jpg
 

wd3.jpg
wd7.jpg
   
   
  
  

Nijverheidsproject

Nijverheid 2

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Welkom Dorp heeft er onder de adoptiegezinnen van het FHP een verloting plaatsgevonden. Onder hen werden namelijk, in het kader van een nijverheidsproject, 25 naaimachines verloot. Voor 25 adopties was dit een zeer blijde gebeurtenis. Op bijgaande foto ziet u één van de weduwen die tot de gelukkigen behoorden. Ze vertelde dat haar dochter de machine gaat gebruiken voor het maken van kussentjes.

We willen proberen mensen op die manier te activeren iets te gaan ondernemen op de arbeidsmarkt zodat ze ook zelf een bijdrage leveren aan hun inkomen. Deze vrouwen kunnen niet buitenshuis werken omdat ze kleine kinderen hebben en op die manier kunnen zij thuis betaald werk verrichten.

 

 

 

Het jubileumproject: de bouw van 25 huisjes ten behoeve van 25 adoptiegezinnen

In 2005 bestond het FHP Sri Lanka 25 jaar. In dat jaar wilden we geld inzamelen voor het bouwen van 25 huisjes voor 25 adoptiegezinnen. Echter door de tsunami is dit project naar achteren geschoven en zijn eerder geworven gelden ingezet ten behoeve van tsunamislachtoffers. Later is dit project weer opgestart met als uiteindelijk resultaat de voltooiing van 25 huizen.

Huisvesting, of eigenlijk het gebrek aan huisvesting, is een groot probleem op Sri Lanka. Duizenden mensen wonen in krotten in de sloppenwijken onder onhygiënische en zeer slechte omstandigheden. Voor ieder individu, hetzij alleen of gezamenlijk als familie, betekent een huis veel meer dan alleen een onderdak. Het is een plaats waar de basis van het bestaan in de samenleving ligt. Het biedt een fundamenteel gevoel van veiligheid en helpt een persoon of een familie om aan te sluiten bij een gemeenschap. Met andere woorden: wonen in een huis is zowel fysiek als mentaal van groot belang voor het welzijn omdat e.e.a. comfort en bescherming biedt en dit ook aansluiting bij een gemeenschap met zich meebrengt.

Tijdens het 10-jarig jubileum van het Welkom Dorp werd de sleutel overhandigd van een huis aan een weduwe met twee kinderen. Dit huis is een voorbeeld voor de huizen die het FHP wil realiseren in het kader van het jubileumproject.


Een voorbeeld van het jubileumproject in beeld gebracht:

Voorbeeld jubileumhuisje oude staat

Ter ere van het 10 jarig bestaan van het Welkom Dorp werd dit huisje van een adoptiegezin belangeloos door het onderhoudspersoneel van het Welkom Dorp vervangen door een nieuw huisje. Woningcorporatie De Woonplaats, ook nauw betrokken bij het onderhoud van het Welkom Dorp, schonk de hiervoor benodigde materialen. 

Eerste steenlegging

De eerste steen (hol en gevuld met allerlei geluk brengende dingen) wordt na inzegening en onder het nodige ceremonieel door de toekomstige bewoonster gelegd.

Jubileumhuisje voorbeeld

De bewoners, een weduwe met haar 2 kinderen, zijn zichtbaar blij met hun nieuwe huisje.

Actueel

Een idee…

Koop nu het boekje “Ayubowan in het Welkom Dorp”. De prijs is € 10,- en het geld komt ten goede aan het Welkom Dorp.

Of maak iemand symbolisch eigenaar van een stukje grond in het Welkom Dorp. U ontvangt dan een mooi certificaat met daarop de plaatsbepaling. Voor € 50,- kunt u iemand al eigenaar maken van 1m2 grond.

Bestellen kan via onze website www.fhpholland.nl; telefonisch (053 4757473) of per mail info@fhpholland.nl.


Koop en doneer (juni 2012)

Voor aankopen bij vele webwinkels gedaan via Koop en doneer ontvangt FHP een bijdrage. Voor u brengt dit geen bijkomende kosten of andere verplichtingen met zich mee. Doe hier uw aankopen »


Boek uw hotel via BookDifferent (juni 2012)

Voor elk hotel dat u boekt bij BookDifferent via deze krijgt FHP een vergoeding. Per boeking wordt 50% van de provisie aan FHP toegekend. U betaalt niets extra, de boekingen geschieden via Booking.com en er geldt een laagste prijsgarantie. Boek hier uw hotel »

Of wanneer u de vergoeding ten goede van het Welkom Dorp wilt laten komen: Boek hier uw hotel »


Keurmerkcertificaat CBF verlengd (mei 2012)

Met ingang van 1 januari 2012 is het aan FHP toegekende CBF-Keur weer verlengd met drie jaren.

Dit houdt in dat de werving en besteding van fondsen van Family Help Programme Holland-Sri Lanka voldoen aan de keurmerkcriteria en de overige voorwaarden zoals vastgelegd in het Reglement CBF-Keur en dat FHP een vertrouwenswaardig goed doel is.


 FOX Feel Good

FOX Vakanties biedt de mogelijkheid om rondreizen op Sri Lanka te verlengen met een paar dagen vrijwilligerswerk in het Welkom Dorp. Een unieke mogelijkheid om dit project van dichtbij mee te maken.


Zie ook het nieuwsarchief

TEARS project

Terugblik op 2e kerstdag 2004

Twee jaar geleden, tweede Kerstdag vond voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra een sterke zeebeving plaats. De vloedgolf die daarop ontstond veroorzaakte een ramp zoals we die nog nooit eerder gezien hebben. De golf van soms wel tientallen meters hoog overspoelde de kusten van Indonesië, India, Sri Lanka, Thailand en bereikte zelfs Somalië aan de oostkust van Afrika. De vloedgolven, die soms een hoogte van zeventien meter bereikten, maakten veel slachtoffers in tien verschillende landen. Ruim 220.000 mensen kwamen om. Meer dan 3 miljoen mensen werden direct getroffen en hadden hulp nodig.

Ofschoon Sri Lanka op grote afstand ligt van het epicentrum rolde de Tsunami met veel geweld over een lengte van duizend kilometer over tweederde van de kust. De zwaarst getroffen gebieden liggen in het noordoosten van het eiland, dé brandhaard van het conflict tussen de overheid en de Tamil Tijgers. 35.000 Srilankanen vonden de dood en een half miljoen mensen werd dakloos. Kleine middenstanders en vissers behoren tot de meest getroffen groepen.

TEARS  

De door het FHP opgestarte actie TEARS werd gesteund met  ruim anderhalf miljoen euro en kon tevens rekenen op een bijdrage uit de nationale actie van de Samenwerkende Hulp Organisaties op giro 555 van ruim een half miljoen euro. Een ongekend grote opbrengst voor een ongekende ramp.

Bouw TEARS

Wat is bereikt? Veel mensen kregen noodhulp; voedsel en drinkwater werd verstrekt en in de eerste levensbehoeften van de slachtoffers werd voorzien. Mensen zijn van middelen voorzien om weer een inkomen te kunnen verkrijgen. De wederopbouwfase is nog steeds in volle gang. Er zijn permanente nieuwe huizen opgeleverd (november 2008: 198 huizen) en er wordt nog druk gebouwd. Hoewel er nog steeds gelden ontvangen worden voor dit project denken we het volledige project halverwege 2009 te hebben afgerond en zullen er in totaal ongeveer 300 huizen gebouwd zijn.

 

De eerste bouwwerkzaamheden

Het FHP heeft zich in eerste instantie gericht op een aantal vissersgemeenschappen in Payagala, Beruwala en Balapatiya in het zuidwesten van Sri Lanka, later gevolgd door Modera en Moratuwa. Aan de vissers die al hun materialen kwijt waren, zijn visnetten en andere vismaterialen verstrekt. Diverse vissersboten zijn geleverd dan wel hersteld. Ook is afgesproken de vissersgemeenschappen wederom van definitieve huisvesting te voorzien.

Het bouwen van huizen bleek in niet zo gemakkelijk als aanvankelijk werd gedacht. Door het introduceren van de zogeheten bufferzone (bouwen was niet meer toegestaan binnen een straal van 300 meter uit de kust) werd bouwland schaars en landeigenaren die geschikt land hadden, vroegen extreem hoge prijzen. De beschikbaarheid van grond, onduidelijkheden bij de overheid en in sommige gevallen de wensen van de vissers, veroorzaakten dan ook vertraging.

Uiteindelijk is het FHP toch gelukt om grond te kopen in Payagala. In dit plaatsje zouden dan ook de eerste huizen verrijzen. De realisatie van deze huizen ging echter niet van een leien dakje. De overheid stond er in eerste instantie op dat er een weg zou komen van 6 meter breed, dit was echter onmogelijk daar de huidige weg nauwelijks drie meter breed was. Ook de voorzitter van de lokale autoriteit eiste in eerste instantie vijf huizen op voor slachtoffers die hij persoonlijk kende. Uiteindelijk zijn dit er twee geworden. Het regenseizoen veroorzaakte allerlei problemen. De grond waarop gebouwd moest worden was een grote modderpoel. Tengevolge hiervan moest de constructie van de huizen extra worden verstevigd. De bouw werd wekelijks bezocht door de project coördinator om te voorkomen dat er inferieure materialen werden gebruikt. Eind 2005 waren de eerste 16 huizen in Payagala gereed en zijn in Beruwala enkele huizen hersteld.

Ook de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in Nederland heeft gelden ingezameld en wil deze via het FHP een goede bestemming geven in het oosten van Sri Lanka. Hiertoe zijn diverse besprekingen met overheidsmensen gevoerd, diverse bijeenkomsten bijgewoond en bezoeken afgelegd en ook hier stuitte men op allerlei moeilijkheden. Er werd zelfs een stuk land door de overheid toegewezen welke achteraf illegaal bleek te zijn, voorzichtigheid moet dan ook in acht worden genomen. Inmiddels is de bouw van 60 woningen afgerond en zijn deze eind maart 2007 opgeleverd.

Hieronder volgt een overzicht van alle in het kader van het TEARS project opgeleverde en nog op te leveren huizen.

Gerealiseerd

 • verstrekken van boten, vissersbenodigdheden

Uitreiking boten

District Kalutara

 • Payagala: 16 huizen

Huis Payagala Huis Payagala 2  

Voor meer foto's: foto album Payagala

 • Beruwala: 1 huis

District Colombo

 • Panvilakale: 17 huizen
 • Godaparagahahena: 6 huizen
 • Maadupitiya: 12 huizen
 • Moronthuduwa: 2 huizen
 • Kosgahawatte: 28 huizen

District Galle

 • Kahawa: 24 huizen (over 2 verdiepingen)

  Dit project in Kahawa, Galle district, is door anderen aangevangen maar werd niet afgemaakt. Het FHP heeft nu het project afgerond en 24 huizen zijn betrokken. Ook hier zorgde de aanleg van electriciteit en water door de overheid voor problemen.

Kahawa Kahawa, aug. 07

 • Habaraduwa: 34 huizen

  In twee fase, zijn deze huizen gebouwd. Problemen werden ervaren rond de aanleg door de overheid van electriciteit en water. In electriciteit wordt momenteel voorzien en ook de watervoorziening is gerealiseerd.

Habaraduwa, aug. 07 Habaraduwa, aug. 07

 • Dadella: 30 huizen
 • Nugaduwa: 36 huizen
 • Balapatiya: 20 huizen
 • Kesbepana: 15 huizen

District Ampara

 • Periyaneelavanai (oostkust van Sri Lanka): 60 huizen

img_5322.JPG Periyaneelavanai, aug. 07

  

District North Central Province 

 • Nainamadama: 16 huizen 

Nainamadama

Voorlichting over FHP

FHP verzorgt graag een voorlichtingsmiddag- of avond voor u.

Zo'n middag of avond bestaat uit een inleiding over Sri Lanka, haar cultuur en bevolking, gevolgd door een film over FHP. 

Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden, slechts een vergoeding voor de gemaakte reiskosten wordt gevraagd.

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen:

  Jacqueline Blokhuis

tel. 053-4757473

info@fhpholland.nl

Strand bij Pamunugama

Financiële ondersteuning

Voordat het Welkom Dorp werd opgericht ondersteunde Family Help Programme al jaren een groot aantal gezinnen en ouderen. Deze gezinnen en ouderen worden geselecteerd op Sri Lanka, waar in Pamunugama het kantoor van FHP Sri Lanka gevestigd is.

Zwaaien

Gezinnen

Een gezin komt voor ondersteuning in aanmerking wanneer deze bestaat uit een alleenstaande moeder en schoolgaande kinderen. De vrouwen zijn weduwen of in de steek gelaten en behoren ten gevolge daarvan tot de allerarmsten op Sri Lanka.

Bij aanvang van de ondersteuning mag het jongste kind niet ouder zijn dan 16 jaar en moeten kinderen gebruik maken van hun recht op onderwijs. Conform de huidige regel heeft een gezin recht op ondersteuning tot het oudste kind 21 jaar is, geen onderwijs meer volgt en de eventuele jongere kinderen ook niet meer deelnemen aan onderwijs. Periodiek wordt gecontroleerd of een gezin blijvend recht heeft op ondersteuning.

Ouderen

Voor de ouderen gelden andere normen, uitgangspunt is dat de oudere alleenstaand is en niet kan rekenen op ondersteuning vanuit de familiare kring vaak doordat men geen kinderen heeft.

Werkwijze

Wanneer u een ondersteuning aangaat, ontvangt u een foto met de namen, geboortedata en het adres van het gezin of de oudere. Ook uw naam en adres worden doorgegeven mits u nadrukkelijk aangeeft dit niet op prijs te stellen. Het is mogelijk om te corresponderen en als u ooit eens naar Sri Lanka gaat, kunt u de ondersteunde bezoeken.

FHP heeft er bewust voor gekozen niet periodiek te informeren over de situatie van de ondersteunde. Hiermee worden tijd en kosten bespaard en kunnen de overheadkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Wanneer echter de rechtstreekse communicatie niet leidt tot de gewenste informatie kan dit via FHP worden opgevraagd. Door tussenkomst van het kantoor op Sri Lanka proberen we u dan zo snel mogelijk te informeren.

Bijdrage

De ondersteuning van een oudere bedraagt € 8,25 per maand en een gezin € 16,50 per maand. Deze bijdragen worden maandelijks overgemaakt naar Sri Lanka en daar onder aftrek van 10% voor de kosten die onze stichting maakt, weer overgeboekt naar de eigen rekening van de betreffende personen. Alle donateurs ontvangen jaarlijks een financieel overzicht waarmee de ontvangsten van hun betalingen en de overboekingen naar Sri Lanka ten behoeve van de ondersteunde worden verantwoord. Periodiek worden deze bijdragen aangepast om zo de inkomensondersteuning inflatievolgend op peil te houden.

In deze bijlage vindt u de overige richtlijnen die worden gehanteerd bij het aangaan van een financiële ondersteuning en met dit aanvraagformulier kunt u uw belangstelling voor een financiële ondersteuning kenbaar maken.

Projecten

Naast de financiële ondersteuning van bejaarden en weduwen met kinderen, coördineert en financiert het FHP diverse projecten. Hiervan zijn inmiddels vele voorbeelden te noemen. Om u een indruk te geven noemen we hierna een aantal projecten, sommigen reeds voltooid, anderen nog lopend.

Projecten waarvoor we momenteel geld inzamelen:

 • FHP SHINE: Met het project FHP SHINE (Support Homeless in North East) willen we een nieuwe start mogelijk maken voor de Srilankanen in voormalig oorlogsgebied. Het gaat naast het bouwen van huizen juist ook om werk, opleiding en samenleven.
 • zonne-energie in het Welkom Dorp:

Projecten in uitvoering:

 • Student Help Program – Ratnapura: Het verstrekken van schoolbenodigdheden (schriften, pennen, potloden, schooltassen) zodat leerlingen uit arme, één ouder gezinnen, onderwijs kunnen blijven volgen.

 • Heart for Life: doorlopend project waarmee kinderen met een hartafwijking (financieel) geholpen kunnen worden, waarmee een levensreddende operatie kan worden betaald

Gerealiseerde projecten:

Dit zijn enkele projecten die met de financiele hulp van onze donateurs reeds zijn gerealiseerd:

 • Tsunamiproject FHP TEARS: Voor de slachtoffers van de vloedgolframp op 26 december 2004 is dit project gerealiseerd waarbij o.a. boten en visserijbenodigdheden zijn verstrekt en 332 huizen zijn gebouwd. Zie ook de volgende deelprojecten: Payagala, Periyaneelavanai, Nainamadama, Kosgoda, Habaraduwa, Kahawa, Balapitiya, bouwen in het district Colombo en bouwen in het district Galle.
 • Nieuwe keuken in het Welkom Dorp
 • Kleuterschool/bibliotheek in Polgahahena
 • Bibliotheek faciliteiten St. Rita's church, Ma-Eliya
 • Kleuterschool/bibliotheek in Janahithagama (project Silvia)
 • Community Centre in Pamunugama:

  Voor met name de jeugd uit Pamunugama en omgeving is dit gemeenschapscentrum gebouwd.

 • Het jubileumproject

  In 2005 bestond het FHP 25 jaar en ter gelegenheid hiervan werd het plan opgevat om 25 huisjes te bouwen voor adoptiegezinnen. Na de tsunami kwamen de prioriteiten begrijpelijkerwijs anders te liggen. Later is het jubileumproject weer opgepakt en de fondsenwerving opnieuw gestart. Wilt u meer weten over dit grootse project kijkt u dan verder.

 • Vocational Training Centre in Balapatiya
 • Nijverheidsproject: naaimachines voor 25 adoptiegezinnen

  Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Welkom Dorp werden onder adoptiegezinnen 25 naaimachines verloot. Op deze manier willen we mensen activeren om iets te gaan ondernemen op de arbeidsmarkt zodat ze zelf een bijdrage leveren aan hun inkomen.

 • Community Hall in Nagoda: Een onderwijscentrum in Nagoda, Kandana. Hierin zijn een kleuterschool en een vakopleiding gehuisvest. De jeugd in Nagoda heeft nu de mogelijkheid tot het volgen van een vakopleiding na het basisonderwijs. Met dit grote project is in een dringende behoefte voorzien.
 • Een school in Makandura Gonawila
 • Kehel Ella Preschool
 • Toiletten in een weeshuis in Daraluwa
 • Labbala Maha Vidyalaya bibliotheek

Nieuwsbrief

Per kwartaal brengt het FHP een nieuwsbrief uit, die onze begunstigers ontvangen. Zo blijven zij op de hoogte van het laatste nieuws van Family Help Programme.

Wanneer u ook een nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen bij ons kantoor in Enschede op telefoonnummer: 053-4757473 of email info@fhpholland.nl. U kunt ook de nieuwsbrief online bekijken.

Contactgegevens

[formulier naam=”form_contact”]

Family Help Programme Holland – Sri Lanka

Postadres:

Postbus 248,

7500 AE  Enschede              

Bezoekadres:

Wethouder Beversstraat 175,

7543 BK  EnschedeTelefoon: 053-4757473

E-mail: info@fhpholland.nl

                    
Betaling ING Bank:

IBAN: NL34 INGB 0005 5831 16

BIC  : INGBNL2A

Betaling ABN AMRO Bank:

IBAN: NL05 ABNA 0496 1899 05

BIC  : ABNANL2A

RSIN/fiscaalnummer: 804116362

Jacqueline

Voor vragen, over ondersteuning, over betalingen maar ook verzoeken om algemene info en voor klachten kunt u het formulier hieronder invullen of gebruik maken van de gegevens hierboven.

[respons]

Beste  [AANHEF] [VOORLETTERS] [NAAM],

Wij hebben uw formulier ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Ter bevestiging is er een e-mail naar het aangegeven e-mailadres ‘[EMAIL]’ verzonden.

[/respons]

[e-mail]

Logo FHP  
  Geachte [AANHEF] [VOORLETTERS] [NAAM], Wij hebben uw formulier ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk reageren.Met vriendelijk groet,   FHP Holland-Sri Lanka.

  Logo CBF

[/e-mail]

[/formulier]

Steun Family Help Programme

[formulier naam=”form_deelname”]

Op deze website heeft u kunnen lezen hoe u FHP kunt ondersteunen. Hieronder ziet u de mogelijkheden nogmaals uiteengezet.

 • Voor € 33,- per maand kunt u een alleenstaande oudere in het Welkom Dorp ;ondersteunen die daarvoor een volledig verzorgde oude dag krijgt.
 • Voor € 13,75 per maand wordt u ‘Vriend van het Welkom Dorp’ en levert u een structurele bijdrage aan het voortbestaan van dit prachtige project.
 • Symbolisch eigenaar van 1 m2 grond in het Welkom Dorp wordt u voor € 50,-; u ontvangt een eigendomscertificaat en plaatsvermelding.
 • Een vrije gift of een bijdrage aan een project in het Welkom Dorp is uiteraard ook welkom.
 • Voor € 8,25 per maand kunt u een alleenstaande, zelfstandig wonende, oudere ondersteunen.
 • Voor € 16,50 per maand kunt u een vaderloos gezin ondersteunen zodat de kinderen naar school kunnen gaan en de moeder kan gaan werken.
 • Een financiële bijdrage aan een van onze projecten is een bijdrage aan de onderwijskansen voor kinderen en de ontwikkelingskansen van gemeenschappen.
 • En natuurlijk kunt u het werk van FHP in het algemeen steunen door een algemene gift te doen.

JA, ik steun Family Help Programme.

Een donatie rechtstreeks aan FHP kunt u overmaken op rekening NL34 INGB 0005 5831 16 t.n.v. Fam. Help Programme, Enschede.

Ik wil online doneren.

DonatiebuttonDat kan via de Stichting GeefGratis. Let wel: afhankelijk van sponsoring worden deze donatiegelden 100% aan ons uitbetaald, bij geen sponsoring wordt 10% ingehouden door de Stichting GeefGratis.

Aanvraagformulier

Indien u een gezin of een bejaarde wilt ondersteunen, kunt u het aanvraagformulier invullen en dit naar ons zenden. Na ontvangst zorgen wij voor de verdere afhandeling en zenden we u een foto en persoonlijke informatie over de aan u toegewezen persoon en/of personen.

[respons]

Beste  [AANHEF] [VOORLETTERS] [NAAM],

Wij hebben uw formulier ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Ter bevestiging is er een e-mail naar het aangegeven e-mailadres ‘[EMAIL]’ verzonden.

[/respons]

[e-mail]

Logo FHP  
  Geachte [AANHEF] [VOORLETTERS] [NAAM], Wij hebben uw formulier ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Met vriendelijk groet,   

FHP Holland-Sri Lanka.


Wij hebben de volgende keuzes geregistreerd:

[TABEL]

  Logo CBF

[/e-mail]

[/formulier]

Geschiedenis Sri Lanka

“Paradijs” is een woord dat gebruikt werd om Sri Lanka te beschrijven. Een weelderig groen eiland in de vorm van een traan, omringd door glorieuze zandstranden en diepblauw en turkoois helder water. Voor de oppervlakkige toeschouwer zal dat wel een traan van vreugde zijn, voor de mensen die zich meer verdiepen ook een traan van verdriet want Sri Lanka is een eiland met een zon- én een schaduwzijde.

“Sri Lanka’…over de naam is al veel verteld. Het veranderen van de naam van het eiland van ‘Ceylon’ naar Sri Lanka in 1972 veroorzaakte nogal wat verwarring maar in feite was de naam altijd zo gebruikt door de Singalezen (de grootste bevolkingsgroep van Sri Lanka) en bij de Tamils spraken ze over “Ilankai”.

Het 2000 jaar oude Hindo-epos vertelt het verhaal van Rama’s mooie echtgenote die werd ontvoerd door de slechte koning Lanka. Later kende de Romaanse bevolking het eiland als “Taprobane” en moslim handelaars spraken weer over het eiland “Serendib”. Deze naam is afkomstig van het woord “serendipity” en betekent zoveel als “de gave om onverwacht mooie ontdekkingen te doen”; Sri Lanka was die mooie en onverwachte ontdekking en als u de ervaring hebt mogen opdoen om Sri Lanka te bezoeken, weet u dat deze onverwachte en mooie verrassingen over het hele eiland opduiken.

kokosboom

De geschiedenis van Sri Lanka

Sri Lanka is één van die plaatsen op onze wereld waar de geschiedenis op lijkt te gaan in de mystiek van legendes. Immers, over Adam’s Peak wordt gezegd dat het de plek is waar Adam zijn eerste voet op aarde zette nadat hij verbannen was uit de hemel…en is het niet zijn voetafdruk die boven op de berg staat? Of is dat toch de voetafdruk van Boeddha, een eiland bezoekend halverwege zijn weg naar het paradijs? En Adam’s Bridge, de reeks van eilanden die een ketting vormt tussen India en Sri Lanka, is dat in werkelijkheid niet de serie versteende voetstappen van Rama? Rama die, geholpen door zijn trouwe bondgenoot Humanan, de apengod, met grote sprongen over het water ging tijdens zijn missie om Sita te redden uit de klauwen van de slechte duivel Rawana, koning van Lanka, in het epos “Ramayana”?

Het epos van “Ramayana” heeft wellicht een broze kern van waarheid in zich want Sri Lanka’s geschiedenis vertelt over vele invallen van het zuiden van India. Misschien dat een aantal vroegere “strafinvallen” door India de basis hebben gelegd voor dit verhaal over Rama en zijn mooie vrouw, een verhaal dat alsmaar werd verteld, van generatie op generatie, door heel Azië. Maar hoe mooi en fascinerend de legendes ook zijn, de realiteit wijst in de richting van de eerste Singalezen (van origine waarschijnlijk uit Noord India) die rond de 5e of 6e eeuw voor Christus op Sri Lanka aankwamen om vervolgens beetje bij beetje de eerste inwoners, de Wanniyalaaetto ook wel bekend onder de naam Veddahs, vervingen. Van deze mensen zijn er vandaag de dag nog maar weinig over.

De Portugese periode

Na de opkomst en ondergang van achtereenvolgens Anuradhapura en Polonnaruwa werd het centrum van de Singalese macht verschoven naar het zuidwesten van het eiland en tussen 1253 en 1400 na Christus waren er vijf Singalese hoofdsteden. Tijdens deze periode had Sri Lanka het zwaar te verduren. Zo waren daar de aanvallen van zowel Chinezen als Malayans en daarnaast ook nog de periodieke invallen vanuit Zuid India. Uiteindelijk arriveerden de koloniale Europese krachten in 1505. Op dat moment had Sri Lanka drie koninkrijken: het Tamil koninkrijk van Jaffna in het noorden (dat zijn oorsprong vindt in Zuid India) en de twee Singalese koninkrijken in Kandy en Kotte. Het koninkrijk in Kotte was het sterkst en het machtigst en lag in het zuidwesten.

In 1505 arriveerde de Portugees Lorenço de Almeida in Colombo. Hij zorgde ervoor dat hij vriendschappelijke banden onderhield met de koning van Kotte en veroverde op die manier een monopolie voor Portugal op het gebied van de kruiden- en kaneelhandel. Deze handel zou snel daarna enorm belangrijk worden in Europa. Pogingen van Kotte om de kracht en bescherming van de Portugezen in zijn eigen belang te gebruiken, resulteerde erin dat Portugal de macht volledig overnam, niet alleen in de regionen van Kotte, maar over het hele eiland, uitgezonderd de centrale hooglanden in Kandy. Omdat de hooglanden ver weg lagen en moeilijk toegankelijk waren, waren de koningen van Kandy altijd in staat om pogingen van de Portugezen om hen in te lijven af te weren en bij meerdere gelegenheden hebben zij de Portugezen terug naar de kust gedreven. Koffie was de grootste bron van inkomen en daarmee de ruggengraat van de koloniale economie, maar een vernietigende plantenziekte verwoestte dit in 1870 en de plantages schakelden snel over naar thee en/of rubber. Vandaag de dag is Sri Lanka de op één na grootste thee-exporteur ter wereld.

waterval

De Nederlandse periode

De Portugese overheersing werd gekenmerkt door Europese hebzuchtigheid, wreedheid en intolerantie op zijn ergst maar pogingen van het koninkrijk Kandy om Nederlandse hulp te krijgen bij het verjagen van de Portugezen had tot gevolg dat de ene Europese macht werd ingeruild voor de andere. In 1658, 153 jaar na het eerste Portugese contact, hadden de Nederlanders de macht overgenomen in alle kustgebieden van het eiland.

De Engelse periode

De Franse revolutie resulteerde in een gigantische opschudding onder de Europese machten en in 1796 werden de Nederlanders makkelijk vervangen door de Engelsen, die er in 1815 ook in slaagden om de macht te veroveren over het koninkrijk Kandy. Daarmee werden ze de eerste Europese macht die erin slaagde over het hele eiland te heersen. Tot 1802 administreerden de Engelsen Sri Lanka nog vanuit Chennai (Madras) in India maar tijdens dat jaar werd Sri Lanka een kroonkolonie en in 1818 werd een verenigde administratie opgezet.

In het jaar 1832 zorgden de verregaande veranderingen in de eigendomswetten ervoor dat Engelsen zich permanent op Sri Lanka gingen vestigen. Dit ging ten koste van de Singalezen, die, in de ogen van de Engelsen, geen recht hadden op hun eigen land. Al snel was Sri Lanka bedolven onder koffie-, kaneel- en kokosplantages en een netwerk van wegen en spoorwegen werd gebouwd teneinde deze nieuwe economische activiteiten te kunnen handhaven. Engels werd de officiële taal en wordt nu nog steeds veel gesproken op het eiland.

De Engelsen bleken niet in staat om de Singalezen te overreden goedkoop voor hen te werken en daarom haalden ze grote aantallen Tamil-arbeiders vanuit Zuid India. De Singalese boeren in het berggebied verloren hun land aan de staat en vandaag de dag bestaan er nog steeds ernstige conflicten tussen de Tamils uit het gebergte en hun Singalese buren. Hier moet aan toegevoegd worden dat de bergbewoners zich totnogtoe niet gemengd hebben in het conflict dat het noorden en oosten van het eiland heeft verzwolgen.

De eerste regering van Sri Lanka na de onafhankelijkheid beroofden de 800.000 Tamils uit het gebergte van hun staatsburgerschap en hun stemrecht. Latere overeenkomsten in de jaren 60 en 80 tussen Sri Lanka en India hebben ertoe geleid dat een aantal van hen repatrieerden naar India terwijl anderen het Sri Lankaanse burgerschap werd toegekend.

catamaran

Onafhankelijkheid

Tussen de 1ste en 2e wereldoorlog zorgde politieke beroering ervoor dat Sri Lanka in de richting ging van onafhankelijkheid van Engeland, maar op een aanzienlijk vreedzamer manier dan destijds van India. Aan het einde van de 2e wereldoorlog werd duidelijk dat Sri Lanka al heel gauw onafhankelijk zou zijn en in februari 1948 werd dat werkelijkheid. Echter, vervolgens werd het Singalees de enige officiële taal en sinds die tijd is het onrustig, zijn er ernstige geweldplegingen en sinds 1983 is er zelfs sprake van een burgeroorlog. De Tamils willen een autonome staat in het noorden stichten en de problemen worden nog verergerd door opstanden van separistische, radicale, linkse Singalezen die de regering omver proberen te werpen. Sri Lanka heeft vele politieke linkse partijen en bewegingen (waaronder een trotskistische partij) waardoor het sluiten van politieke compromissen bijna onmogelijk is. De burgeroorlog en de opstanden hebben tot nu toe al aan minstens 50.000 mensen het leven gekost.

Hierna besloten de Portugezen om het eiland Ceilão te noemen. Vervolgens besloten de Hollanders het om te dopen naar Ceylan, daarop noemden de Engelsen het Ceylon en tenslotte, in 1972, kreeg het mooiste eiland in de Indische oceaan haar huidige naam: Sri Lanka: ‘koninklijk, veelbelovend, stralend land’. Gedurende hun 140 jaar durende overheersing deden de Nederlanders, net als de Portugezen, meerdere onsuccesvolle pogingen om het koninkrijk Kandy onder controle te krijgen. De Nederlanders waren echter meer geïnteresseerd in handel en winst maken dan de Portugezen die veel tijd en moeite staken in het verspreiden van hun religie en het uitbreiden en versterken van hun mentale overheersing.

De eerste onafhankelijke regering werd gevormd door DS Senanayake en zijn ‘United National Party’ de UNP. Zijn voornaamste tegenstanders waren Tamil-partijen uit het noorden en de Communisten van de theeplantages. In eerste instantie verliep alles soepel. De economie bleef sterk, de theeprijzen stegen en gingen nog verder omhoog door het Koreaanse conflict. De regering concentreerde zich op het verbeteren van de sociale voorzieningen en het ondermijnen van de tegenpartij. Door de Tamils uit het gebergte hun stemrecht te ontnemen, bevorderden ze zeker dat laatste. In 1952 werd DS Senanayake vermoord. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, Dudley Senanayake.

Zijn eerste van 4 perioden als Eerste Minister was een zeer korte. Een van de eerste beleidsmaatregelen na het onafhankelijk worden, was dat er gratis porties rijst werden verstrekt aan elke Sri Lankaan en ook kwam er subsidie voor de import van dit basisvoedsel. Echter, wereldwijd escaleerde de prijs van de rijst en hierdoor sloeg de balans van de betalingen door naar de verkeerde kant. Een poging in 1953 om de prijs van rijst te verhogen resulteerde in massale rellen, vele doden en de afkondiging van de noodtoestand. Dudley Senanayake trad af; hij was niet de laatste Sri Lankaanse leider die verslagen werd door ‘de rijstkwestie’. Sir John Kotelawala, zijn oom, verving hem en de UNP kreeg de bijnaam ‘Uncle Nephew Party’. Kotelawale werd met grote achterstand verslagen tijdens de algemene verkiezingen van 1956 door de Mahajana Eksath Peramuna (MEP) partij, geleid door SWRD Bandaranaike.

Sri Lanka, parel in de Indische Oceaan

Facts & Figures;

vlag SL

 

het landprofiel van Sri Lanka

 • Officiële naam: Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka
 • Staatsvorm: Republiek met wetgevend orgaan (parlement)
 • Hoofdstad: Colombo
 • Oppervlakte: 65.610 km²; 1,5 keer Nederland
 • Tijdsverschil: plus 4,5 uur (plus 6 uur GMT; Greenwich Mean Time)
 • Aantal inwoners: 21,32 miljoen tegenover 16,50 miljoen in Nederland
 • Levensverwachting: 73,4 jaar tegenover 78,96 in Nederland
 • Kindersterfte per 1.000: 13,97 tegenover 4,96 in Nederland
 • Taal: Singalees
 • Overige talen: Tamil, Maleisisch en Engels
 • Analfabetisme: 9,3% tegenover 1% in Nederland
 • Religies: Boeddhist (69,1%), Moslim (7,6%), Hindu (7,1%) en Christen (6,2%)
 • Munteenheid: 1 Sri Lankaanse Roepia = 100 Sri Lankaanse centen
 • Economie: Diensten (39,2%), landbouw (34,7%) en industrie (26,1%)
 • Bruto Nationaal Product per capita: 4.400 US $ tegenover 41.300 US $ in Nederland!

Meer informatie over Sri Lanka en haar geschiedenis lees je hier

Het Welkom Dorp

Op 30 juli 1996 is het meest bijzondere project van FHP officieel geopend: het Welkom Dorp voor dakloze bejaarden. Het Welkom Dorp is speciaal opgezet voor dakloze ouderen die letterlijk van de straat zijn gehaald en dringend medische zorg nodig hebben. De bouw van het dorp is gefinancierd door Nederlandse sponsors, zowel particulieren als bedrijven.

De huisjes hebben het uiterlijk van een Noord-Hollands stadje, Monnickendam. Vandaag de dag kunnen hier zo’n 300 mensen een thuis vinden. Zij gaan onder de douche, hebben een bed, ontvangen (medische) verzorging en drie maaltijden per dag. Voor ons zo normaal, voor hen een totaal nieuwe wereld.

Lees ook: boekje Welkom Dorp

Het Welkom Dorp is voor haar bestaan afhankelijk van de giften van donateurs.

Hoe kunt u helpen?

 • Voor € 33,- per maand kunt u een alleenstaande oudere in het Welkom Dorp ondersteunen die daarvoor een volledig verzorgde oude dag krijgt.
 • Voor € 13,75 per maand wordt u ‘Vriend van het Welkom Dorp’ en levert u een structurele bijdrage aan het voortbestaan van dit prachtige project.
 • De mogelijkheid bestaat om symbolisch eigenaar te worden van 1 m2 grond in het Welkom Dorp voor € 50,-. U ontvangt daarvan een eigendomscertificaat met vermelding van uw naam en de plaats waar uw stukje grond ligt in het Welkom Dorp.
 • Een vrije gift is uiteraard ook welkom.

Aanvraagformulier

Bewoner Welkom Dorp   Bewoner Welkom Dorp   Bewoner Welkom Dorp

Wanneer u op Sri Lanka bent, is het mogelijk het Welkom Dorp te bezoeken. Vanuit Negombo is dit goed te doen.

Het adres is: Herman Steur Mawatha 1, Wilagedera-Gonawila (NWP)

[mappress]

Family Help Programme

Family Help Programme heeft als doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Dit wordt gedaan door het verstrekken van inkomen, zorg en ondersteuning en het leveren van voorzieningen aan mensen en groepen van mensen. Hierbij wordt er naar gestreefd mensen te helpen zelfstandig hun toekomst vorm te geven. FHP richt zich op alle bevolkingsgroepen op Sri Lanka ongeacht ras, geloof, sekse of politieke overtuiging.

 foto A.Vossebeld

FHP werd in 1980 op Sri Lanka opgericht door Herman Steur. Hij wilde de allerarmsten op Sri Lanka helpen en organiseerde financiële ondersteuning voor ouderen en gezinnen. In 1984 werd de ondersteunende stichting ‘Family Help Programme Holland – Sri Lanka’ opgericht.

Deze stichting heeft als doel het inzamelen van financiële bijdragen en probeert haar doel te bereiken met het werven van begunstigers, het verzorgen van voorlichtingsactiviteiten en andere het doel van de stichting dienende middelen.

FHP is sinds januari 1999 erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving, en mag daarom gebruikmaken van het CBF keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezig houden met het inzamelen van geld voor een ‘goed doel’.

FHP is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Giften zijn fiscaal aftrekbaar! Meer informatie vindt u in onze brochure “Schenken en belasting”.

 [mappress]

Doneren

IBAN: NL34 INGB 0005 5831 16

BIC  : INGBNL2A

tnv Fam. Help Programme

Donatiebutton

Vind ons leuk!

Als je ons werk ook leuk vindt, volg ons dan op Facebook

Nieuwsbrief Zomer 2005

nieuwsbrief_zomer20042.gif

Nieuwsbrief Zomer 2005

Nieuwsbrief Lente 2005

nieuwsbrief_lente20051.gif

Nieuwsbrief Lente 2005

Nieuwsbrief Kerst 2004

nieuwsbrief_kerst20041.gif

Nieuwsbrief Kerst 2004