Mededeling: Micro Finance/Micro krediet,

Enschede, mei 2020

Beste donateurs voor Micro Finance/Micro krediet,

In februari en maart jl. hebben de bestuursleden Roelie Kiewiet en Fons Catau (voorzitter) Sri Lanka bezocht om daar de start van ons nieuwe Micro Finance/ Micro Krediet programma defini-tief te maken.
Helaas is dat niet mogelijk gebleken en er is geen enkele aanwijzing dat dit ook in de komende periode mogelijk zal zijn.

Wij hebben in onze bestuursvergadering van maart jl. besloten om dit project stop te zetten en door ons is geen enkel signaal ontvangen dat een ander besluit mogelijk is.
In deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken en de redenen voor dit besluit.

De start van “Happy Capital”
Ons bezoek begon veelbelovend: Alle oprichtingsstukken voor “Happy Capital” waren gereed en de aanvraag voor het openen van een bankrekening lag er. De formulieren voor de registratie waren ingevuld en ondertekend. De oprichtingsvergadering kon plaats vinden.
In deze oprichtingsvergadering hebben wij vanuit de Nederlandse kant de uitgangspunten voor de onderneming nogmaals uitdrukkelijk vastgelegd.
Deze waren: Werken voor mensen en CBO’s (Community Based Organsations) gevormd door mensen met een laag inkomen en deze door kleine leningen de gelegenheid te geven te investeren in eigen bedrijfjes en activiteiten om zo (extra) inkomen te verwerven. Nadruk lag daarbij op plattelandsgebieden rond Negombo.
De onderneming moest werken binnen en conform de Sri Lankaanse wetgeving. Dit lijkt een open deur, maar is niet vanzelfsprekend.
Allereerst moet de onderneming geregistreerd worden door het NGO (Non Govermental Organisation). Er lag een toezegging dat dit binnen enkele weken mogelijk was.

De maximale rente die gevraagd mag worden wordt door de overheid bepaald. In het verleden lag die heel hoog maar is de laatste jaren sterk gedaald (rond 15% -februari 2020).
Dat maakt een winstgevende exploitatie voor een Micro Finance een stuk moeilijker want de overhead kosten stijgen (o.a. hogere salarissen). Een aantal kleinere initiatieven, maar bijvoor-beeld ook het in het verleden door FHP Sri Lanka opgerichte Micro Assist, dat wij sinds de breuk met FHP Sri Lanka, niet meer ondersteunen, vraagt veel hogere rentes (Micro Assist in 2019 tussen de 35 en 40%). Deze hoge rentes brengen mensen vaak in problemen blijkt uit onder-zoek in Sri Lanka en de regering treedt daar ook meer en meer tegen op.
De overheid verwacht ook dat de onderneming naast het verstrekken van lening ook een opleidingsprogramma heeft dat het ondernemerschap van de ontvangers van de lening helpt vergroten. Dat verhoogd natuurlijk de kosten, maar is wel passend voor een programma als dit.

Geen “Happy Capital” (HC)

Enkele dagen na de oprichting werd duidelijk dat onze aanvankelijke blijdschap niet gerechtvaardigd was.
Onze Sri Lankaanse partner en beoogd directeur durfde vanuit zijn huidige werkkring de overstap naar HC niet aan, maar wat veel belangrijker was: de door ons gestelde voorwaarden ten aanzien van rente en opleidingsprogramma waren niet realiseerbaar. Een rente van minimaal 25% was nodig en 35% was gewenst. Bij 25 % was geen opleidingsprogramma mogelijk.
Als klap op de vuurpijl werd meegedeeld dat de ambtenaar die de snelle registratie zou regelen inmiddels vertrokken was naar Australië en de aanvraag voor registratie bij het NGO secretariaat mogelijk 3 jaar zou duren.
We konden natuurlijk van start gaan maar dan buiten de wettelijke kaders, zoals andere deden, maar daar zat wel een risico in.
Conclusie: Voor ons opnieuw een teleurstelling maar tegelijk het onvermijdelijke besluit het project te stoppen. En zoals al aangegeven, ondanks nog een aantal contacten sindsdien, is er geen aanleiding om daar op terug te komen.

Hoe verder?
Allereerst voor u als donateur. Sinds januari jl. zijn alle donaties die wij ontvangen gereserveerd voor dit project. Waar ons een incasso machtiging is verleend hebben wij niet geïncasseerd, omdat wij van mening waren dat we dit pas konden doen bij een daadwerkelijke start. Deze machtiging zullen wij dus laten vervallen. Voor diegenen die zelf doneren zullen wij op verzoek de ontvangen bijdragen terugstorten.

Een veel bredere vraag is natuurlijk wat wij verder gaan doen met het nog resterende vermogen van FHP?
Dat geld is gegeven voor de allerarmsten van Sri Lanka en zal dus conform de doelstelling besteed moeten worden. In onze statuten staat dat bij de beëindiging van FHP – en wij zijn voornemens dit te doen eind dit jaar – het resterende vermogen ten goede moet komen aan de Herman Steur Trust (Welkom dorp) en als deze niet meer functioneert (wat het geval is want het dorp wordt beheerd door de overheid) het ten goede moet komen aan de doelstelling van de Stichting.

Op dit moment is onze Stichting nog (indirect) betrokken bij de afhandeling van het proces rond het dorp. Wij hopen dat dit spoedig, maar wij hebben daar geen zekerheid over, zal zijn afgerond zodat wij een duidelijk inzicht krijgen in het resterende vermogen na afwikkeling van alle verplichtingen.
Wij hebben – via de Sri Lanka tafel en Kirsten Giethoorn (bestuurslid) – inmiddels een aantal voorstellen gekregen. Deze worden in ons bestuur besproken en zullen meegenomen worden bij de uiteindelijke afhandeling. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter
FHP Holland