Nieuwsberichten voorpagina

Mededeling: Micro Finance/Micro krediet,

Enschede, mei 2020

Beste donateurs voor Micro Finance/Micro krediet,

In februari en maart jl. hebben de bestuursleden Roelie Kiewiet en Fons Catau (voorzitter) Sri Lanka bezocht om daar de start van ons nieuwe Micro Finance/ Micro Krediet programma defini-tief te maken.
Helaas is dat niet mogelijk gebleken en er is geen enkele aanwijzing dat dit ook in de komende periode mogelijk zal zijn.

Wij hebben in onze bestuursvergadering van maart jl. besloten om dit project stop te zetten en door ons is geen enkel signaal ontvangen dat een ander besluit mogelijk is.
In deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken en de redenen voor dit besluit.

De start van “Happy Capital”
Ons bezoek begon veelbelovend: Alle oprichtingsstukken voor “Happy Capital” waren gereed en de aanvraag voor het openen van een bankrekening lag er. De formulieren voor de registratie waren ingevuld en ondertekend. De oprichtingsvergadering kon plaats vinden.
In deze oprichtingsvergadering hebben wij vanuit de Nederlandse kant de uitgangspunten voor de onderneming nogmaals uitdrukkelijk vastgelegd.
Deze waren: Werken voor mensen en CBO’s (Community Based Organsations) gevormd door mensen met een laag inkomen en deze door kleine leningen de gelegenheid te geven te investeren in eigen bedrijfjes en activiteiten om zo (extra) inkomen te verwerven. Nadruk lag daarbij op plattelandsgebieden rond Negombo.
De onderneming moest werken binnen en conform de Sri Lankaanse wetgeving. Dit lijkt een open deur, maar is niet vanzelfsprekend.
Allereerst moet de onderneming geregistreerd worden door het NGO (Non Govermental Organisation). Er lag een toezegging dat dit binnen enkele weken mogelijk was.

De maximale rente die gevraagd mag worden wordt door de overheid bepaald. In het verleden lag die heel hoog maar is de laatste jaren sterk gedaald (rond 15% -februari 2020).
Dat maakt een winstgevende exploitatie voor een Micro Finance een stuk moeilijker want de overhead kosten stijgen (o.a. hogere salarissen). Een aantal kleinere initiatieven, maar bijvoor-beeld ook het in het verleden door FHP Sri Lanka opgerichte Micro Assist, dat wij sinds de breuk met FHP Sri Lanka, niet meer ondersteunen, vraagt veel hogere rentes (Micro Assist in 2019 tussen de 35 en 40%). Deze hoge rentes brengen mensen vaak in problemen blijkt uit onder-zoek in Sri Lanka en de regering treedt daar ook meer en meer tegen op.
De overheid verwacht ook dat de onderneming naast het verstrekken van lening ook een opleidingsprogramma heeft dat het ondernemerschap van de ontvangers van de lening helpt vergroten. Dat verhoogd natuurlijk de kosten, maar is wel passend voor een programma als dit.

Geen “Happy Capital” (HC)

Enkele dagen na de oprichting werd duidelijk dat onze aanvankelijke blijdschap niet gerechtvaardigd was.
Onze Sri Lankaanse partner en beoogd directeur durfde vanuit zijn huidige werkkring de overstap naar HC niet aan, maar wat veel belangrijker was: de door ons gestelde voorwaarden ten aanzien van rente en opleidingsprogramma waren niet realiseerbaar. Een rente van minimaal 25% was nodig en 35% was gewenst. Bij 25 % was geen opleidingsprogramma mogelijk.
Als klap op de vuurpijl werd meegedeeld dat de ambtenaar die de snelle registratie zou regelen inmiddels vertrokken was naar Australië en de aanvraag voor registratie bij het NGO secretariaat mogelijk 3 jaar zou duren.
We konden natuurlijk van start gaan maar dan buiten de wettelijke kaders, zoals andere deden, maar daar zat wel een risico in.
Conclusie: Voor ons opnieuw een teleurstelling maar tegelijk het onvermijdelijke besluit het project te stoppen. En zoals al aangegeven, ondanks nog een aantal contacten sindsdien, is er geen aanleiding om daar op terug te komen.

Hoe verder?
Allereerst voor u als donateur. Sinds januari jl. zijn alle donaties die wij ontvangen gereserveerd voor dit project. Waar ons een incasso machtiging is verleend hebben wij niet geïncasseerd, omdat wij van mening waren dat we dit pas konden doen bij een daadwerkelijke start. Deze machtiging zullen wij dus laten vervallen. Voor diegenen die zelf doneren zullen wij op verzoek de ontvangen bijdragen terugstorten.

Een veel bredere vraag is natuurlijk wat wij verder gaan doen met het nog resterende vermogen van FHP?
Dat geld is gegeven voor de allerarmsten van Sri Lanka en zal dus conform de doelstelling besteed moeten worden. In onze statuten staat dat bij de beëindiging van FHP – en wij zijn voornemens dit te doen eind dit jaar – het resterende vermogen ten goede moet komen aan de Herman Steur Trust (Welkom dorp) en als deze niet meer functioneert (wat het geval is want het dorp wordt beheerd door de overheid) het ten goede moet komen aan de doelstelling van de Stichting.

Op dit moment is onze Stichting nog (indirect) betrokken bij de afhandeling van het proces rond het dorp. Wij hopen dat dit spoedig, maar wij hebben daar geen zekerheid over, zal zijn afgerond zodat wij een duidelijk inzicht krijgen in het resterende vermogen na afwikkeling van alle verplichtingen.
Wij hebben – via de Sri Lanka tafel en Kirsten Giethoorn (bestuurslid) – inmiddels een aantal voorstellen gekregen. Deze worden in ons bestuur besproken en zullen meegenomen worden bij de uiteindelijke afhandeling. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter
FHP Holland

MEDEDELING: Jaarrekening

MEDEDELING:
30 juni 2020

In verband met de coronacrisis worden onze jaarrekening en jaarverslag 2019 later op onze website geplaatst. Uiterlijk 1 november a.s. zullen wij aan de verplichte plaatsing voldoen.

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter

Jaarrekening 2018

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring 2016 en 2017

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring jaarrekening

FHP Holland – Sri Lanka – Controleverklaring jaarrekening 2016

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring jaarrekening

FHP Holland – Sri Lanka – Controleverklaring jaarrekening 2017

FHP Holland – Sri Lanka – Aanbiedingsbrief 2016 en 2017

Jaarverslag 2017

Hierbij het tekstuele gedeelte van het JAARVERSLAG 2017. De jaarrekening 2017 volgt nog.

Donateursdag 2018

Enschede, 5 maart 2018.

Beste donateur,

 

Zaterdag 5 mei a.s. organiseren we alweer voor de twaalfde keer een donateursdag. Deze vindt plaats van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Oude School aan de Oudkerkseweg 20 in Giessen-Oudekerk, waar wij dit jaar weer te gast mogen zijn. Aansluitend wordt u een heerlijke lunch aangeboden.

Graag willen wij u hiervoor persoonlijk uitnodigen. Familie, vrienden en kennissen zijn ook van harte welkom. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om nog even na te praten.

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. Vele veranderingen hebben er plaats gevonden waarover we u graag willen informeren. Het is dan ook van groot belang om deze donateursdag bij te wonen.

Ook voor dit jaar heeft een donateur toegezegd om de door haar gekochte Sri Lankaanse artikelen (thee, kruiden, bicuitjes, tassen, sjaaltjes en dergelijke) aan te komen prijzen. De opbrengst hiervan is bestemd voor het Welkom Dorp.

Indien u van deze uitnodiging gebruik maakt, laat ons dan zo snel mogelijk weten met hoeveel personen u komt. Dit kan telefonisch (06-51277832) of per e-mail:

info@fhpholland.nl.

 

Bijgaand doen wij u het programma toekomen. Voor mensen die met de trein reizen, bieden wij de mogelijkheid vanaf het station te worden opgehaald. Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken neemt u dan contact op met Jacqueline Blokhuis (06-51277832).

programma donateursdag 2018

We vinden het erg belangrijk en fijn om u zaterdag 5 mei te mogen begroeten!

 

 

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter.

 

 

Update jaarrekening 2016

Update jaarrekening 2016

De samenstelling van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Holland – Sri Lanka is vorige week afgerond door Grant Thornton (de derde partij die voor ons de administratie voert). Het (financiële) dossier wordt nu overgedragen aan onze accountant (SMK Adviseurs). Wij verwachten begin september de enkelvoudige jaarrekening van FHP Holland – Sri Lanka te kunnen plaatsen op onze website.

Inzake de samenstelling van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Sri Lanka: wij (FHP Holland – Sri Lanka) hebben inzage gehad in een conceptversie van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Sri Lanka. Hierbij hebben wij een aantal vragen gesteld over de inhoud van deze jaarrekening en de onderbouwing van enkele posten (met materiële impact). Tot op heden zijn deze vragen niet naar tevredenheid beantwoord. Gezien de ontstane situatie in Sri Lanka heeft het bestuur van FHP Holland – Sri Lanka besloten om pas tot consolidatie van de jaarrekening over te gaan zodra voor ons ondubbelzinnig duidelijk is geworden hoe onze gelden in Sri Lanka zijn besteed.

Berend Berendsen,

Penningmeester FHP Holland-Sri Lanka.

beslissing CBF om verscherpt toezicht

Hierbij willen wij u over het volgende informeren.

Op verzoek van onze organisatie (FHP Holland-Sri Lanka) heeft er op 26 april 2017 een gesprek plaatsgevonden met CBF over de steeds toenemende problematiek in het Welkom Dorp op Sri Lanka, de bestuurlijke problemen van de Herman Steur Trust en de verslechterende samenwerking met FHP Sri Lanka.

Ondanks veelvuldige bezoeken van meerdere bestuursleden aan het Welkom Dorp en het aantal verbetermaatregelen die van onze kant zijn voorgesteld is de toestand alleen maar verslechterd.

De afgelopen maand hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Sri Lankaanse Overheid. Zij hebben een aantal toezeggingen gedaan om de toekomst van de zorg voor de ouderen van het dorp zeker te stellen. De Nederlandse ambassade is geïnformeerd over de situatie.

FHP Holland-Sri Lanka is al vele jaren drager van het CBF-keurmerk en het feit dat onze organisatie er van bewust is dat wij op dit moment niet voldoen aan de criteria van het keurmerk is voor ons aanleiding geweest dit aan CBF te melden.

CBF heeft, en daar staan wij bestuurlijk volledig achter, nu besloten om onze organisatie onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Onze organisatie krijgt een aantal maanden de tijd om de organisatie in Sri Lanka en met name in het Welkom Dorp op orde te krijgen. Wij hopen daartoe in staat te zijn

We zullen u van de situatie op de hoogte houden.

Komende week zullen wij meer informatie op de website plaatsen. Dit naar aanleiding van het meeste recente bezoek van onze bestuursleden Carla van den Heuvel en Fons Catau. Zij kwamen vorige week terug uit Sri Lanka en in een extra bestuursvergadering van 15 juni a.s. zullen wij bespreken hoe wij verder zullen gaan.

 

 

Bijlage Brief CBF

Donateursdag 2017

Deze dag wordt gehouden in de Oude School, Oudkerkseweg 20 in Giessen-Oudekerk.

Verslag Donateursdag 2016

Verslag donateursdag, zaterdag 2 april 2016.

Hoe staan we er in 2016 voor?

Fons Catau, voorzitter FHP, vertelt een enerzijds optimistisch maar ook zo als het hoort een realistisch verhaal. Mooie woorden doen het niet. Hij wil een goed beeld weergeven hoe de situatie in Sri Lanka is. Alle reden om met enthousiasme nog naar de toekomst te kijken. Maar er moet wel veel gebeuren.

Ontstaan FHP

FHP is in 1980 ontstaan op spontaan initiatief van Herman Steur. Hij kreeg veel steun vanuit Nederland. Vanaf 1999 heeft FHP ook veel ondersteuning gekregen van De Woonplaats. Herman Steur gedenken we natuurlijk nog altijd. Het is erg fijn dat er een plek is op Sri Lanka waar je naartoe kunt gaan om Herman Steur te gedenken. Het is inmiddels al weer vier jaar geleden dat hij is overleden en hij is voor FHP van onschatbare waarde geweest.

Projecten en activiteiten in Sri Lanka

FHP is met 5 onderdelen bezig. Hierin gaat wel wat veranderen.
Ondersteuningen; het welkom dorp; projecten (kleuterscholen e.d.); tsunamiprojecten en microkredieten. In de laatste nieuwsbrief hebben we hier uitgebreid bij stil gestaan. Belangrijk is dat FHP moet veranderen. Sri Lanka verandert ook, het land wordt rijker maar de ongelijkheid blijft groot.

Wat de projecten betreft probeert FHP veel meer te letten dan in het verleden op de langjarige effecten van onze inspanningen (impact). Gekeken wordt of een project een duurzame print in de Srilankaanse maatschappij heeft. We komen projecten van FHP tegen die zich goed hebben ontwikkeld maar er is er ook een aantal wat niet goed is gegaan. Daarom zeggen we nu ook dat de helft van de werkzaamheden, geld moet worden opgebracht door de gemeenschap op die manier heb je ook een hechting. Belangrijk is ook om de sponsor op de hoogte te houden van hetgeen ze hebben gesponsord.

Dan heeft Sri Lanka ook te maken met een enorme vergrijzing. Dit wordt een nationaal probleem. Ze hebben namelijk geen infrastructuur voor ouderenzorg. Daarmee wordt het Welkom Dorp een steeds interessanter object. Er is een pensioensysteem in het land maar deze is marginaal – erg klein. Er is een beperkte ondersteuning van de overheid.

Wat we ook merken is dat de fondsenwerving in Nederland onder druk staat. Zeker voor de kleinere NGO’s.

Gesteld kan worden dat de kwaliteit van de organisatie in Sri Lanka onvoldoende is en daar zijn we hard mee aan het werk. Maar veranderen is moeilijk en brengt veel onzekerheden met zich mee. Laten we ook duidelijk zijn Herman heeft heel veel goed werk verricht maar hij heeft een fout gemaakt hij heeft teveel de indruk gewekt aan de mensen die werken in het Welkom Dorp dat dit werk voor eeuwig zou zijn. Het gevoel dat de vader over hen waakt dat moet doorbroeken worden en dat is heel lastig.

Uitgangspunten voor veranderingen.

Beleidsverandering is ingezet in 2013. Er is een aantal lijnen naar toekomst gezet.

 1. Zeker stellen van toekomst van het Welkom Dorp. Het dorp moet in 2020 op eigen benen staan.
 2. Ondersteunings programma bouwen we geleidelijk af. Past als methode niet meer in Sri Lanka en zeker niet in Nederland binnen fondsenwerving. Mensen die nog

gezinnen of alleenstaande ouderen ondersteunen kunnen hier mee blijven doorgaan maar we richten ons hier niet meer actief op. We willen het overmaken van de gelden eigenlijk rechtstreeks gaan doen en niet meer via FHP Sri Lanka dat bespaart ons kosten. De kosten lopen zo langzamerhand uit de hand.

 1. DoorgaanenverbeterenvanMicrokrediet.Eenorganisatiepassendbinnende Srilankaanse wetgeving. Tijdens vorige bezoeken hebben we verschillende MF projecten bezocht. Allemaal goedlopende projecten.
 2. Zorgdragen voor transparante en integere organisatie(s) in Sri Lanka. Er zit een aantal zaken nog absoluut niet goed. Daar moeten we heel hard aan werken.
 3. VerbeterenenversterkenvandefondsenwervinginNederlandeninSriLanka Nieuwe website bouwen – mogelijkheden van crowdfunding en dergelijke bekijken.

Het Welkom Dorp

Het dorp hebben we ondergebracht in de Herman Steur Trust en onder de Herman Steur Trust zit de Limited. Deze limited hebben we destijds opgezet om dat tijdens de aankoop van onroerend goed een goede doelenstichting geen grond mag bezitten.

Het Nederlandse Welkom Dorp: het woord Nederlands gaat er af want het moet een Srilankaans instituut worden. Het dorp is er voor daklozen en voor mensen met een laag inkomen minder dan 1800 Rps per maand. Dit bedrag is net niet kostendekkend. Het dorp bestaat uit 83 woningen, restaurant, ziekenhuis, dementiahuis, tandartspraktijk, huis voor invaliden en kantoor en ligt ongeveer 50 km ten noord oosten van Colombo. Het is gesticht in 1995 door Herman Steur en in 2020 moet het een Srilankaanse zorginstelling zijn. Dit is een grote opgave. De trust bestaat uit drie leden van het oude bestuur en drie nieuwe leden. Het dorp moet een eigen plaats krijgen in de Srilankaanse maatschappij. We gaan dan ook samenwerken met de overheid, zorgorganisaties en een Universiteit. De eerste stappen zijn gezet maar de eerste teleurstellingen ook. Het Welkom Dorp is inmiddels geregistreerd binnen de Srilankaanse wet. Heel belangrijk is dat het management sterk wordt verbeterd. Dat is een proces van vallen en opstaan. De huidige manager is inmiddels ontslagen. We dachten een goede manager te hebben aangesteld maar achteraf bleek dat niet het geval te zijn. En dan moet je actie ondernemen. Inmiddels heeft de heer Samson, voorzitter FHP Sri Lanka, deze taak tijdelijk op zich genomen. Hij heeft daardoor wel zijn voorzitterschap van de trust opgezegd en is vervolgens Fons Catau benoemd tot tijdelijke voorzitter. Gesteld wordt dat de komende jaren de steun vanuit Nederland meer dan nodig zal zijn. Verzoek aan de aanwezigen om dit ook mee te nemen voor vrienden, kennissen (netwerk). Medegedeeld wordt nog dat de nog beschikbare reserves in Nederland zullen worden ingezet voor het dorp.

De jaren 2016/2017 zullen zeer beslissend zijn voor het succes van dit project.

Hoe kunt u het dorp ondersteunen?

Het dorp wordt door honderden donateurs ondersteund, maar helaas zijn de kosten op dit moment hoger dan de inkomsten. De steun uit Nederland is dan ook meer dan nodig. Dit kan door middel van giften, ondersteuning van een oudere voor 33 Euro per maand, aankoop van een symbolisch stuk grond voor 100 Euro per 1 m2. Het onderhoud van een of meer huisjes kan worden gesponsord voor 250 Euro per huisje per jaar. Ook kunnen maaltijden worden gesponsord evenals de zorg. Als je dit gedurende 5 jaar vastlegt dan is dit voor de belastingopgave ook zeer gunstig.

De organisatie

FHP Holland-Sri Lanka blijft fondsenwerven en FHP Sri Lanka is nu opgesplitst in drie delen namelijk

 • ?  FHP – ondersteuningen
 • ?  FHP – Micro Assist Ltd (Microkredieten)
 • ?  Herman Steur Trust – exploiteert het Welkom Dorp en controleert FHP Ltd., die

  het onroerend goed bezit.

  Meer dan dank aan De Woonplaats

  Zoals al eerder aangegeven heeft De Woonplaats per 31 december 2015 de sponsorbijeenkomst bee?indigd. De Woonplaats heeft veel bijgedragen aan het succes van FHP in de afgelopen 16 jaar. Ondersteuning onderhoud in het dorp, de administratie en tsunami projecten en herstelprojecten na de burgeroorlog. Meer dan 50 gezinnen kregen een nieuw huis.

  Vervolgens wordt er kort gepauzeerd. Tijdens de pauze vraagt mevrouw Langerak aandacht voor het renoveren van de keuken in het dorp. Dat is erg belangrijk en zij verkoopt spulletjes gekocht in Sri Lanka en de opbrengst wordt bestemd voor deze keuken.

  Na de pauze doet Roelie Kiewiet haar verhaal. Zij vertelt hoe zij bij FHP betrokken is geraakt en lid van het bestuur is geworden. Zij is actief geweest in het dorp met het geven van tekenlessen, muziek en gymnastiek. Zij heeft gemerkt dat de bewoners erg enthousiast zijn. Ze probeert op allerlei manieren spelletjes te bedenken. Ook wil ze er voor zorgen om een personeelslid in te werken om bv. gymnastiek les te geven, zodat de activiteiten, als zij er niet is, door kan gaan. Ook heeft ze aangeboden om de papieren van de bewoners ordelijker te maken. Ze gaat een workshop gymnastiek geven in het dorp aan studenten van de universiteit in Kandy. Roelie laat een aantal foto’s zien van bewoners en hun activiteiten. Bewoners kunnen ook lichte werkzaamheden verrichten in hun dorp zoals blad vegen en verzamelen. In mei brengt ze weer een bezoek aan Sri Lanka en het dorp en gaat dan ook en soort van moestuintje maken.

  Vervolgens vertelt Berend Berendsen iets over het financie?le deel. Hij is inmiddels al 5 jaar bestuurslid; 2x inmiddels in Sr Lanka geweest en hij is verantwoordelijk voor de administratie en het vrijwilligersbeleid. Belangrijk is om open en eerlijk te zijn. Niet meer kunnen gebruik maken van het uitvoerend bureau. Dit heeft gevolgen we zijn nu een vrijwilligers organisatie. We gaan proberen om FHP Sri Lanka zelfstandig te laten werken en niet meer te gaan controleren. We moeten het ook los gaan laten. Overgang 2015 en 2016 uitdagingen enerzijds loslaten en juist op de korte termijn gaan we er veel korter op zitten. Bij de eerste analyse van het afgelopen jaar zien we dat de administratie veel beter moet. En de controles moeten ook veel beter. We willen zeker weten dat het geld dat gegeven wordt daaraan ook wordt besteed. De huidige administrateur was niet goed genoeg en dan moet je afscheid van hem nemen. Belangrijk is om te bezien hoe kunnen we dit alles voor elkaar krijgen hoe kunnen procedures worden ingevoerd en worden gecontroleerd. De jaarrekening moet ook gewoon beter. Al deze punten die verbeterd moeten worden is een hele uitdaging.

  De financie?le administratie is vanaf begin dit jaar uitbesteed aan een administratie kantoor. Zodat we zeker weten dat dit goed gaat. Betekent wel een nieuw systeem – en dus weer een hele overgang. Het gaat altijd minder makkelijk dan je denkt – nieuwe mensen moeten er worden ingewerkt. Ons streven is om alles weer zo op het niveau te krijgen zoals u gewend was.

Vrijwilligerswerk:

Sri Lanka moet zelfstandig kunnen functioneren – op zorg gebied heeft men gebrek aan kennis op fysio gebied en op het gebied van dementie. Daarvoor willen we vrijwilligers en stagiaires gaan inzetten. We zijn bezig met een organisatie Stichting Commundo, zij zetten zich in om stagiaires/vrijwilligers te werven die ingezet kunnen worden in dergelijke landen. Waarom Stichting Commundo? Deze stichting was erg kritisch naar ons toe en dat heeft ons zeer aangesproken en een goed gevoel gegeven om met hen in zee te gaan. Commundo is ook zelf in het dorp geweest om de zaak kritisch te bekijken. Laat ons weten als er binnen uw netwerk mensen zijn die ook wel willen adviseren en kennis willen overdragen in het dorp. Geen uitvoerend werk maar juist de kennis overdracht is erg belangrijk en specifiek inhoudelijk kennis over b.v. organisatie, zorg, onderhoud.

Het bestuur willen we verder uitbreiden op het gebied van kennis van zorg, kennis van Sri Lanka.

Dan kijken we nog even naar de website – deze is in wording. Format nog niet helemaal zoals het behoort. We willen de website wat dynamischer maken. Mogelijk maken dat u op de verschillende onderwerpen nadere informatie krijgt. Veel moderner gaan maken. Het is de bedoeling de website een stevige update te geven. Zodra website life gaat dan vindt u hierover een aankondiging.

Dan de nieuwsbrief dat is een behoorlijke kosten post dus zoveel mogelijk de vraag stellen laat de brief per mail komen – voor degenen de echt niet kunnen of niet willen daarvoor blijft de papieren nieuwsbrief bestaan.

Vervolgens bedankt Fons de diaconie voor het feit dat we hier weer onze donateursdag mochten houden.

Fons bedankt ook de aanwezigen voor hun komst naar Giessen-Oudekerk en we hoopt hen het volgende jaar weer te mogen begroeten.

Vervolgens wordt eenieder uitgenodigd voor de lunch.

J. Blokhuis April, 2016