Nieuwsberichten voorpagina

Jaarverslag 2020

Bekijk hier het jaarverslag en resultaat rekening 2020

 

Klik hier om de pdf te openen.

Brief voor onze donateurs

Brief in PDF bekijken

Winterswijk, februari 2021

Kenmerk: 2021-001

Geachte donateur,

FHP Holland is 10 tallen jaren ondersteund door vele donateurs, waardoor wij in staat zijn geweest duizenden armen en kwetsbare gezinnen en alleenstaanden in Sri Lanka te ondersteunen.

Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan door directe financiële ondersteuning, het bouwen van scholen, gemeenschapsruimtes, woningen en micro financiering.

Ons programma is helaas een aantal jaren geleden in ernstige problemen gekomen. Na het overlijden van onze oprichter Herman Steur bleek al snel dat onze zuster organisatie in Sri Lanka (FHP Sri Lanka) niet goed functioneerde.

Ondanks een groot aantal pogingen van onze kant bleek het niet mogelijk de problemen op te lossen, waarbij uiteindelijk in 2017 alle banden met FHP Sri Lanka verbroken zijn.

Tussen 2017 en 2019 zijn wij nog wel verder gegaan met de Herman Steur Trust – die het Welkom Dorp in Sri Lanka sinds eind 2014 exploiteerde. Maar ook dat heeft uiteindelijk niet tot een positief resultaat geleid. Door actieve tegenwerking vanuit FHP Sri Lanka en de onwil van de medewerkers van het dorp om een succesvolle doorstart mogelijk te maken

( vernielingen, stakingen en stelen) is het dorp ernstig verwaarloosd. Een voorstel van ons  om het dorp te ontruimen en alle inwoners (eind 2018 een kleine honderd) met financiële ondersteuning van ons over te plaatsen naar huizen van de RK Kerk is door de overheid geblokkeerd. In maart 2019 heeft FHP Holland elke ondersteuning van het dorp beëindigd. Het beheer is overgedragen aan de overheid.

Na 2017 zijn de financiële ondersteuningen aan alleenstaande moeders en aan alleenstaande ouderen, tijdelijk verzorgd door Medi-Aid Sri Lanka, met een duidelijke keuze deze per 1-1-2020 te beëindigen. Dat besluit was reeds in een veel eerder stadium genomen omdat bij voortduring bleek dat het programma fraudegevoelig was, de uitvoeringskosten steeds hoger werden en dat het programma onvoldoende bijdroeg aan het opheffen van achterstanden. Micro Financiering biedt in dat opzicht veel betere mogelijkheden. Het nog enige tijd doorgaan met het programma was een keuze om het voor donateurs mogelijk te maken tot een passende afronding van vaak al veel jaren lopende ondersteuningen te komen.

In de afgelopen jaren is ons beleid er op gericht geweest om in Sri Lanka door te gaan met Micro Financiering.  Aan het oude FHP Sri Lanka was/is een Micro Financiering organisatie verbonden ( Micro Assist). Deze redelijk succesvolle organisatie is door ons tot 2017 gesteund, maar na de breuk met  FHP Sri Lanka is door ons gesteld dat wij alleen verder konden samenwerken als deze organisatie volledig los kwam te staan van FHP Sri Lanka.

Daarbij valt aan te tekenen dat een van de reden voor de definitieve breuk met FHP Sri Lanka was het gebruik van geld van Micro Assist ten behoeve van andere activiteiten van FHP Sri Lanka en de voorzitter daarvan. O.a. daarom is in 2017 het CBF keurmerk van FHP Holland ingetrokken.

Dit bleek niet mogelijk en om die reden is daarom tot en met februari 2020 door ons gewerkt aan het oprichten van een nieuwe Micro financieringsorganisatie.  In februari 2020 leek dit succesvol te zijn. De oprichtingsakte was getekend en een bankrekening werd geopend. Helaas was de vreugde van korte duur, want een week laten trokken onze collega’s in Sri Lanka zich terug. Zij konden zich niet vinden in de eis dat alleen gewerkt mag worden volgens de regels van de Sri Lankaanse wet (voor ons een bindende voorwaarde) en daarnaast en dat maakte verdere gesprekken ook zinloos, ondanks toezegging vanuit de overheid dat wij vrijwel direct een vergunning zouden krijgen, bleek dit  niet het geval (de functionaris die dit had toegezegd was overgeplaatst en rekende op minimaal 3 jaar voor een goedkeuring).

Herbezinning op de toekomst.

Wij waren in februari 2020 in Sri Lanka met de hoop op een doorstart. In maart terug in Nederland (net voor de Corona lockdown) hadden we de kater van de mislukking.

Het bestuur heeft zich daarbij direct de vraag gesteld hoe verder?

En daar was maar een antwoord mogelijk: FHP Holland gaat stoppen. Een pijnlijk maar onontkoombaar besluit.

In 2020 waren we al gestopt met alle fondswervende activiteiten. Die wilden we weer oppakken zodra de Micro Financiering  van start ging. Nu dit niet het geval is,  is het enige verstandige besluit:  stoppen.

Zo’n besluit is niet eenvoudig, waarbij een vraag centraal staat:

Hoe gaan wij de nog beschikbare middelen optimaal inzetten voor de armste van de armste in Sri Lanka. Daar hebben wij de afgelopen maanden hard aan gewerkt.

Door ons zijn vier projecten van organisaties in Sri Lanka geselecteerd en deze hebben van ons een bijdrage ontvangen om projecten mogelijk te maken.

Dit zijn:

The Friendship Foundation voor het project Disabled Friendly Society in Ampara (Oost Sri Lanka ). Onze bijdrage is € 100.000,-.

De Sampath Foundation voor het Micro Krediet Programma van Arthacharya in Tanamalwila (Zuidoost Sri Lanka). Onze bijdrage is € 75.000,-.

De Stichting  Kansarmen voor water en sanitatievoorzieningen voor scholen en lokale gemeenschappen  in geheel Sri Lanka.  Onze bijdrage is € 50.000,-.

De Stichting Medi Aid Holland Sri Lanka voor de bouw van een school voor kinderen met een beperking in Seeduwa Sri Lanka door het ST Thomas Catholic College. Onze bijdrage is € 42.750,-.

Alle vier de stichtingen hebben de Anbi status en drie hebben het CBF-keur en van de vierde loopt de aanvraag.

Uiteraard zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u er voor zou kiezen een van deze stichtingen ook in de toekomst te ondersteunen.

U kunt direct met hun contact opnemen.

Hieronder een korte omschrijving van de vier organisaties en hun websites.

De Friendship Foundation werkt al 15 jaar aan een gemeenschap waar mensen met een beperking meedoen: Disabled Friendly Society.

Tot nu toe richtte de stichting zich met name op onderwijs en voorlichtingsprogramma’s. Met de bijdrage van FHP worden 100 gehandicapten 3 jaar lang begeleid, zodat zij kunnen deel te nemen aan het arbeidsproces.

https://www.friendshipfoundation.nl/disabled-friendly-society/

We kozen Sampath  (wwwsampathfoundation.nl) omdat ze (met partner in Sri Lanka) veel ervaring hebben met microkrediet. Zij helpen de allerarmsten met leningen, maar ook met educatie, waardoor de cliënten (vooral boeren) niet alleen uit de armoede kunnen komen, maar ook nog eens sociaal sterker worden. Wilt u meedoen, meld u op

https://www.sampathfoundation.nl/help-mee/word-donateur/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=FHP.

Stichting Kansarmen Sri Lanka (SKSL) heeft sinds 2006 ruim 250 projecten voor water en sanitatie gerealiseerd op het arme platteland van Sri Lanka. Voor scholen, woongemeenschappen en verzorgingshuizen. Water zorgt voor veilige leefomstandigheden, betere toekomst perspectief, tovert een lach op ieders gezicht en is vliegwiel tot economische bedrijvigheid. Zij hanteren, samen met de bevolking, een unieke logistieke werkwijze. De impact is daarmee ongekend. “A daily access to water is a human right, can you help?  No doubt, just do it ”

https://www.kansarmensrilanka.nl/

 

Stichting Medi-Aid biedt inhoudelijke en materiele ondersteuning in Sri Lanka aan

projecten die leiden tot een verbetering en professionalisering van de ouderen- en

gehandicaptenzorg met als doel een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en het

toekomstperspectief van kansarmen. Medi-Aid voorziet tevens zieken- en weeshuizen van materiaal en/ of zorgtrainingen.

Website: www.medi-aid.nl

Mail: info@medi-aid.nl

Tel: 0619989250

 

U kunt er ook voor kiezen dat wij uw gegevens doorgeven aan de stichtingen.  Dat mogen wij echter alleen als u ons daartoe toestemming verleend conform de regels voor de privacy (AVG). U kunt ons daartoe toestemming verlenen door een e-mail, waarin u daarmee instemt, te sturen naar: info@fhpholland.nl.

Verdere afhandeling:

De komende maanden zullen wij verdere projecten gaan selecteren voor de inzet van de nog beschikbare middelen. Daarbij staan wij open voor suggesties, waarbij wel het hebben van een Anbi status en het CBF-keur een voorwaarde is.

Ook moeten wij nog enkele claims in Sri Lanka afhandelen.

Ons streven is er op gericht om eind 2021 de Stichting op te heffen.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

 

 

Met vriendelijke groet.

 

Fons Catau.

Voorzitter FHPHolland.

Mededeling: Micro Finance/Micro krediet,

Enschede, mei 2020

Beste donateurs voor Micro Finance/Micro krediet,

In februari en maart jl. hebben de bestuursleden Roelie Kiewiet en Fons Catau (voorzitter) Sri Lanka bezocht om daar de start van ons nieuwe Micro Finance/ Micro Krediet programma defini-tief te maken.
Helaas is dat niet mogelijk gebleken en er is geen enkele aanwijzing dat dit ook in de komende periode mogelijk zal zijn.

Wij hebben in onze bestuursvergadering van maart jl. besloten om dit project stop te zetten en door ons is geen enkel signaal ontvangen dat een ander besluit mogelijk is.
In deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken en de redenen voor dit besluit.

De start van “Happy Capital”
Ons bezoek begon veelbelovend: Alle oprichtingsstukken voor “Happy Capital” waren gereed en de aanvraag voor het openen van een bankrekening lag er. De formulieren voor de registratie waren ingevuld en ondertekend. De oprichtingsvergadering kon plaats vinden.
In deze oprichtingsvergadering hebben wij vanuit de Nederlandse kant de uitgangspunten voor de onderneming nogmaals uitdrukkelijk vastgelegd.
Deze waren: Werken voor mensen en CBO’s (Community Based Organsations) gevormd door mensen met een laag inkomen en deze door kleine leningen de gelegenheid te geven te investeren in eigen bedrijfjes en activiteiten om zo (extra) inkomen te verwerven. Nadruk lag daarbij op plattelandsgebieden rond Negombo.
De onderneming moest werken binnen en conform de Sri Lankaanse wetgeving. Dit lijkt een open deur, maar is niet vanzelfsprekend.
Allereerst moet de onderneming geregistreerd worden door het NGO (Non Govermental Organisation). Er lag een toezegging dat dit binnen enkele weken mogelijk was.

De maximale rente die gevraagd mag worden wordt door de overheid bepaald. In het verleden lag die heel hoog maar is de laatste jaren sterk gedaald (rond 15% -februari 2020).
Dat maakt een winstgevende exploitatie voor een Micro Finance een stuk moeilijker want de overhead kosten stijgen (o.a. hogere salarissen). Een aantal kleinere initiatieven, maar bijvoor-beeld ook het in het verleden door FHP Sri Lanka opgerichte Micro Assist, dat wij sinds de breuk met FHP Sri Lanka, niet meer ondersteunen, vraagt veel hogere rentes (Micro Assist in 2019 tussen de 35 en 40%). Deze hoge rentes brengen mensen vaak in problemen blijkt uit onder-zoek in Sri Lanka en de regering treedt daar ook meer en meer tegen op.
De overheid verwacht ook dat de onderneming naast het verstrekken van lening ook een opleidingsprogramma heeft dat het ondernemerschap van de ontvangers van de lening helpt vergroten. Dat verhoogd natuurlijk de kosten, maar is wel passend voor een programma als dit.

Geen “Happy Capital” (HC)

Enkele dagen na de oprichting werd duidelijk dat onze aanvankelijke blijdschap niet gerechtvaardigd was.
Onze Sri Lankaanse partner en beoogd directeur durfde vanuit zijn huidige werkkring de overstap naar HC niet aan, maar wat veel belangrijker was: de door ons gestelde voorwaarden ten aanzien van rente en opleidingsprogramma waren niet realiseerbaar. Een rente van minimaal 25% was nodig en 35% was gewenst. Bij 25 % was geen opleidingsprogramma mogelijk.
Als klap op de vuurpijl werd meegedeeld dat de ambtenaar die de snelle registratie zou regelen inmiddels vertrokken was naar Australië en de aanvraag voor registratie bij het NGO secretariaat mogelijk 3 jaar zou duren.
We konden natuurlijk van start gaan maar dan buiten de wettelijke kaders, zoals andere deden, maar daar zat wel een risico in.
Conclusie: Voor ons opnieuw een teleurstelling maar tegelijk het onvermijdelijke besluit het project te stoppen. En zoals al aangegeven, ondanks nog een aantal contacten sindsdien, is er geen aanleiding om daar op terug te komen.

Hoe verder?
Allereerst voor u als donateur. Sinds januari jl. zijn alle donaties die wij ontvangen gereserveerd voor dit project. Waar ons een incasso machtiging is verleend hebben wij niet geïncasseerd, omdat wij van mening waren dat we dit pas konden doen bij een daadwerkelijke start. Deze machtiging zullen wij dus laten vervallen. Voor diegenen die zelf doneren zullen wij op verzoek de ontvangen bijdragen terugstorten.

Een veel bredere vraag is natuurlijk wat wij verder gaan doen met het nog resterende vermogen van FHP?
Dat geld is gegeven voor de allerarmsten van Sri Lanka en zal dus conform de doelstelling besteed moeten worden. In onze statuten staat dat bij de beëindiging van FHP – en wij zijn voornemens dit te doen eind dit jaar – het resterende vermogen ten goede moet komen aan de Herman Steur Trust (Welkom dorp) en als deze niet meer functioneert (wat het geval is want het dorp wordt beheerd door de overheid) het ten goede moet komen aan de doelstelling van de Stichting.

Op dit moment is onze Stichting nog (indirect) betrokken bij de afhandeling van het proces rond het dorp. Wij hopen dat dit spoedig, maar wij hebben daar geen zekerheid over, zal zijn afgerond zodat wij een duidelijk inzicht krijgen in het resterende vermogen na afwikkeling van alle verplichtingen.
Wij hebben – via de Sri Lanka tafel en Kirsten Giethoorn (bestuurslid) – inmiddels een aantal voorstellen gekregen. Deze worden in ons bestuur besproken en zullen meegenomen worden bij de uiteindelijke afhandeling. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter
FHP Holland

MEDEDELING: Jaarrekening

MEDEDELING:
30 juni 2020

In verband met de coronacrisis worden onze jaarrekening en jaarverslag 2019 later op onze website geplaatst. Uiterlijk 1 november a.s. zullen wij aan de verplichte plaatsing voldoen.

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter

Jaarrekening 2018

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring 2016 en 2017

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring jaarrekening

FHP Holland – Sri Lanka – Controleverklaring jaarrekening 2016

FHP Holland – Sri Lanka – Jaarrekening en Controleverklaring jaarrekening

FHP Holland – Sri Lanka – Controleverklaring jaarrekening 2017

FHP Holland – Sri Lanka – Aanbiedingsbrief 2016 en 2017

Jaarverslag 2017

Hierbij het tekstuele gedeelte van het JAARVERSLAG 2017. De jaarrekening 2017 volgt nog.

Donateursdag 2018

Enschede, 5 maart 2018.

Beste donateur,

 

Zaterdag 5 mei a.s. organiseren we alweer voor de twaalfde keer een donateursdag. Deze vindt plaats van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Oude School aan de Oudkerkseweg 20 in Giessen-Oudekerk, waar wij dit jaar weer te gast mogen zijn. Aansluitend wordt u een heerlijke lunch aangeboden.

Graag willen wij u hiervoor persoonlijk uitnodigen. Familie, vrienden en kennissen zijn ook van harte welkom. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om nog even na te praten.

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. Vele veranderingen hebben er plaats gevonden waarover we u graag willen informeren. Het is dan ook van groot belang om deze donateursdag bij te wonen.

Ook voor dit jaar heeft een donateur toegezegd om de door haar gekochte Sri Lankaanse artikelen (thee, kruiden, bicuitjes, tassen, sjaaltjes en dergelijke) aan te komen prijzen. De opbrengst hiervan is bestemd voor het Welkom Dorp.

Indien u van deze uitnodiging gebruik maakt, laat ons dan zo snel mogelijk weten met hoeveel personen u komt. Dit kan telefonisch (06-51277832) of per e-mail:

info@fhpholland.nl.

 

Bijgaand doen wij u het programma toekomen. Voor mensen die met de trein reizen, bieden wij de mogelijkheid vanaf het station te worden opgehaald. Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken neemt u dan contact op met Jacqueline Blokhuis (06-51277832).

programma donateursdag 2018

We vinden het erg belangrijk en fijn om u zaterdag 5 mei te mogen begroeten!

 

 

Met vriendelijke groet,

Fons Catau, voorzitter.

 

 

Update jaarrekening 2016

Update jaarrekening 2016

De samenstelling van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Holland – Sri Lanka is vorige week afgerond door Grant Thornton (de derde partij die voor ons de administratie voert). Het (financiële) dossier wordt nu overgedragen aan onze accountant (SMK Adviseurs). Wij verwachten begin september de enkelvoudige jaarrekening van FHP Holland – Sri Lanka te kunnen plaatsen op onze website.

Inzake de samenstelling van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Sri Lanka: wij (FHP Holland – Sri Lanka) hebben inzage gehad in een conceptversie van de enkelvoudige jaarrekening 2016 van FHP Sri Lanka. Hierbij hebben wij een aantal vragen gesteld over de inhoud van deze jaarrekening en de onderbouwing van enkele posten (met materiële impact). Tot op heden zijn deze vragen niet naar tevredenheid beantwoord. Gezien de ontstane situatie in Sri Lanka heeft het bestuur van FHP Holland – Sri Lanka besloten om pas tot consolidatie van de jaarrekening over te gaan zodra voor ons ondubbelzinnig duidelijk is geworden hoe onze gelden in Sri Lanka zijn besteed.

Berend Berendsen,

Penningmeester FHP Holland-Sri Lanka.

beslissing CBF om verscherpt toezicht

Hierbij willen wij u over het volgende informeren.

Op verzoek van onze organisatie (FHP Holland-Sri Lanka) heeft er op 26 april 2017 een gesprek plaatsgevonden met CBF over de steeds toenemende problematiek in het Welkom Dorp op Sri Lanka, de bestuurlijke problemen van de Herman Steur Trust en de verslechterende samenwerking met FHP Sri Lanka.

Ondanks veelvuldige bezoeken van meerdere bestuursleden aan het Welkom Dorp en het aantal verbetermaatregelen die van onze kant zijn voorgesteld is de toestand alleen maar verslechterd.

De afgelopen maand hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Sri Lankaanse Overheid. Zij hebben een aantal toezeggingen gedaan om de toekomst van de zorg voor de ouderen van het dorp zeker te stellen. De Nederlandse ambassade is geïnformeerd over de situatie.

FHP Holland-Sri Lanka is al vele jaren drager van het CBF-keurmerk en het feit dat onze organisatie er van bewust is dat wij op dit moment niet voldoen aan de criteria van het keurmerk is voor ons aanleiding geweest dit aan CBF te melden.

CBF heeft, en daar staan wij bestuurlijk volledig achter, nu besloten om onze organisatie onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Onze organisatie krijgt een aantal maanden de tijd om de organisatie in Sri Lanka en met name in het Welkom Dorp op orde te krijgen. Wij hopen daartoe in staat te zijn

We zullen u van de situatie op de hoogte houden.

Komende week zullen wij meer informatie op de website plaatsen. Dit naar aanleiding van het meeste recente bezoek van onze bestuursleden Carla van den Heuvel en Fons Catau. Zij kwamen vorige week terug uit Sri Lanka en in een extra bestuursvergadering van 15 juni a.s. zullen wij bespreken hoe wij verder zullen gaan.

 

 

Bijlage Brief CBF