Bestuurssamenstelling

Fons Catau, voorzitter

Voor zijn vertrek als directeur van De Woonplaats was Fons onbezoldigd directeur van FHP. Midden 2012 heeft Fons Catau afscheid genomen van De Woonplaats en in december 2012 is hij benoemd tot bestuursvoorzitter van FHP. Fons Catau is adviseur met een eigen adviesbureau. Daarnaast heeft hij de volgende nevenactiviteiten: lid Raad van Toezicht Streek Ziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk; voorzitter Stichting Sociaal Economisch Overleg Achterhoek Doetinchem; voorzitter bestuur Theater de Storm Winterswijk; bestuurslid Stichting Museum Villa Mondriaan Winterswijk; lid Raad van Toezicht Dutch International Guarantee for Housing Amsterdam; penningmeester Stichting Pioneering Enschede en secretaris Stichting Maatschappelijk Plein Twente Enschede.

Berend Berendsen, secretaris

Berend Berendsen is group trading compliance officer bij Flow Traders en heeft voor het derde jaar zitting in het bestuur van FHP Holland-Sri Lanka. Binnen het bestuur vervult hij de functie van secretaris en is aftredend in 2014. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Benedictus de Spinoza.

Maria van Steendelaar, vicevoorzitter

Maria van Steendelaar is voor het vierde jaar bestuurslid en vervult de functie van vicevoorzitter. Maria is geboren op Sri Lanka en studeert Rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Jan Klooster, bestuurslid

Jan Klooster is vanuit zijn eigen bedrijf procesmanager, adviseur en ontwikkelaar onroerend goed. Jan heeft voor het vijfde jaar zitting in het bestuur. Hij vervult de functie van bestuurslid. Hiernaast is Jan voorzitter van de Stichting TWAO, bestuurslid van de Stichting Website Bredevoort en lid van de Gemeentelijke Roemenië werkgroep.

Will van Meppelen Scheppink, bestuurslid

In de bestuursvergadering van 23 april 2013 is Will van Meppelen Scheppink toegetreden tot het bestuur. Hij is een gepensioneerd rijksambtenaar. Daarnaast is hij beleidsfunctionaris bij internationale politieke en economische vraagstukken ten behoeve van internationaal opererende organisaties; vervult hij kerkelijke activiteiten; is hij manager van hulporganisatie ZOA en Woord en Daad; inspecteur hotelketens vakantiebestemmingen en vervult hij nog diverse vrijwilligersfuncties.

Freeke Sijtsma, bestuurslid

Freeke is eveneens op 23 april 2013 benoemd als bestuurslid. Freeke is directeur van een eigen onderneming met specialistische kennis op het gebied van Schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Vanuit haar eigen onderneming is zij werkzaam als interim- en projectmanager.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar en kunnen ten hoogste 2 maal worden herbenoemd met een totale zittingsduur van ten hoogste 12 achtereenvolgende jaren. Het bestuur kan voor iedere bestuurder eenmaal een uitzondering maken op de maximale zittingsduur van 12 achtereenvolgende jaren door de zittingsperiode van deze bestuurder te verlengen met 1 periode van ten hoogste 4 jaren. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden dat voorziet in zo gelijkmatig mogelijke bestuurswisselingen.

De bestuurders maken geen aanspraak op een beloning voor de door hen aan de stichting verleende diensten anders dan de mogelijkheid tot het declareren van reis- en verblijfkosten zoals vastgesteld in het “Reglement reis- en verblijfkosten bestuurders” en de door hen in de uitoefening van hun functie ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

In de “Gedragscode buitenlandse reizen bestuurders/medewerkers FHP” is opgenomen hoe moet worden omgegaan met de tijdens een bezoek aan Sri Lanka gemaakte kosten. Tevens is er een gedragscode waarin verantwoordelijkheden worden erkend ten opzicht van belanghebbenden en de basiswaarden zijn vastgelegd en uitgewerkt. Ook is bepaald dat bestuursleden t.a.v. activiteiten op Sri Lanka uitsluitend werkzaam zijn ten behoeve van FHP.