Brief voor onze donateurs

Brief in PDF bekijken

Winterswijk, februari 2021

Kenmerk: 2021-001

Geachte donateur,

FHP Holland is 10 tallen jaren ondersteund door vele donateurs, waardoor wij in staat zijn geweest duizenden armen en kwetsbare gezinnen en alleenstaanden in Sri Lanka te ondersteunen.

Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan door directe financiële ondersteuning, het bouwen van scholen, gemeenschapsruimtes, woningen en micro financiering.

Ons programma is helaas een aantal jaren geleden in ernstige problemen gekomen. Na het overlijden van onze oprichter Herman Steur bleek al snel dat onze zuster organisatie in Sri Lanka (FHP Sri Lanka) niet goed functioneerde.

Ondanks een groot aantal pogingen van onze kant bleek het niet mogelijk de problemen op te lossen, waarbij uiteindelijk in 2017 alle banden met FHP Sri Lanka verbroken zijn.

Tussen 2017 en 2019 zijn wij nog wel verder gegaan met de Herman Steur Trust – die het Welkom Dorp in Sri Lanka sinds eind 2014 exploiteerde. Maar ook dat heeft uiteindelijk niet tot een positief resultaat geleid. Door actieve tegenwerking vanuit FHP Sri Lanka en de onwil van de medewerkers van het dorp om een succesvolle doorstart mogelijk te maken

( vernielingen, stakingen en stelen) is het dorp ernstig verwaarloosd. Een voorstel van ons  om het dorp te ontruimen en alle inwoners (eind 2018 een kleine honderd) met financiële ondersteuning van ons over te plaatsen naar huizen van de RK Kerk is door de overheid geblokkeerd. In maart 2019 heeft FHP Holland elke ondersteuning van het dorp beëindigd. Het beheer is overgedragen aan de overheid.

Na 2017 zijn de financiële ondersteuningen aan alleenstaande moeders en aan alleenstaande ouderen, tijdelijk verzorgd door Medi-Aid Sri Lanka, met een duidelijke keuze deze per 1-1-2020 te beëindigen. Dat besluit was reeds in een veel eerder stadium genomen omdat bij voortduring bleek dat het programma fraudegevoelig was, de uitvoeringskosten steeds hoger werden en dat het programma onvoldoende bijdroeg aan het opheffen van achterstanden. Micro Financiering biedt in dat opzicht veel betere mogelijkheden. Het nog enige tijd doorgaan met het programma was een keuze om het voor donateurs mogelijk te maken tot een passende afronding van vaak al veel jaren lopende ondersteuningen te komen.

In de afgelopen jaren is ons beleid er op gericht geweest om in Sri Lanka door te gaan met Micro Financiering.  Aan het oude FHP Sri Lanka was/is een Micro Financiering organisatie verbonden ( Micro Assist). Deze redelijk succesvolle organisatie is door ons tot 2017 gesteund, maar na de breuk met  FHP Sri Lanka is door ons gesteld dat wij alleen verder konden samenwerken als deze organisatie volledig los kwam te staan van FHP Sri Lanka.

Daarbij valt aan te tekenen dat een van de reden voor de definitieve breuk met FHP Sri Lanka was het gebruik van geld van Micro Assist ten behoeve van andere activiteiten van FHP Sri Lanka en de voorzitter daarvan. O.a. daarom is in 2017 het CBF keurmerk van FHP Holland ingetrokken.

Dit bleek niet mogelijk en om die reden is daarom tot en met februari 2020 door ons gewerkt aan het oprichten van een nieuwe Micro financieringsorganisatie.  In februari 2020 leek dit succesvol te zijn. De oprichtingsakte was getekend en een bankrekening werd geopend. Helaas was de vreugde van korte duur, want een week laten trokken onze collega’s in Sri Lanka zich terug. Zij konden zich niet vinden in de eis dat alleen gewerkt mag worden volgens de regels van de Sri Lankaanse wet (voor ons een bindende voorwaarde) en daarnaast en dat maakte verdere gesprekken ook zinloos, ondanks toezegging vanuit de overheid dat wij vrijwel direct een vergunning zouden krijgen, bleek dit  niet het geval (de functionaris die dit had toegezegd was overgeplaatst en rekende op minimaal 3 jaar voor een goedkeuring).

Herbezinning op de toekomst.

Wij waren in februari 2020 in Sri Lanka met de hoop op een doorstart. In maart terug in Nederland (net voor de Corona lockdown) hadden we de kater van de mislukking.

Het bestuur heeft zich daarbij direct de vraag gesteld hoe verder?

En daar was maar een antwoord mogelijk: FHP Holland gaat stoppen. Een pijnlijk maar onontkoombaar besluit.

In 2020 waren we al gestopt met alle fondswervende activiteiten. Die wilden we weer oppakken zodra de Micro Financiering  van start ging. Nu dit niet het geval is,  is het enige verstandige besluit:  stoppen.

Zo’n besluit is niet eenvoudig, waarbij een vraag centraal staat:

Hoe gaan wij de nog beschikbare middelen optimaal inzetten voor de armste van de armste in Sri Lanka. Daar hebben wij de afgelopen maanden hard aan gewerkt.

Door ons zijn vier projecten van organisaties in Sri Lanka geselecteerd en deze hebben van ons een bijdrage ontvangen om projecten mogelijk te maken.

Dit zijn:

The Friendship Foundation voor het project Disabled Friendly Society in Ampara (Oost Sri Lanka ). Onze bijdrage is € 100.000,-.

De Sampath Foundation voor het Micro Krediet Programma van Arthacharya in Tanamalwila (Zuidoost Sri Lanka). Onze bijdrage is € 75.000,-.

De Stichting  Kansarmen voor water en sanitatievoorzieningen voor scholen en lokale gemeenschappen  in geheel Sri Lanka.  Onze bijdrage is € 50.000,-.

De Stichting Medi Aid Holland Sri Lanka voor de bouw van een school voor kinderen met een beperking in Seeduwa Sri Lanka door het ST Thomas Catholic College. Onze bijdrage is € 42.750,-.

Alle vier de stichtingen hebben de Anbi status en drie hebben het CBF-keur en van de vierde loopt de aanvraag.

Uiteraard zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u er voor zou kiezen een van deze stichtingen ook in de toekomst te ondersteunen.

U kunt direct met hun contact opnemen.

Hieronder een korte omschrijving van de vier organisaties en hun websites.

De Friendship Foundation werkt al 15 jaar aan een gemeenschap waar mensen met een beperking meedoen: Disabled Friendly Society.

Tot nu toe richtte de stichting zich met name op onderwijs en voorlichtingsprogramma’s. Met de bijdrage van FHP worden 100 gehandicapten 3 jaar lang begeleid, zodat zij kunnen deel te nemen aan het arbeidsproces.

https://www.friendshipfoundation.nl/disabled-friendly-society/

We kozen Sampath  (wwwsampathfoundation.nl) omdat ze (met partner in Sri Lanka) veel ervaring hebben met microkrediet. Zij helpen de allerarmsten met leningen, maar ook met educatie, waardoor de cliënten (vooral boeren) niet alleen uit de armoede kunnen komen, maar ook nog eens sociaal sterker worden. Wilt u meedoen, meld u op

https://www.sampathfoundation.nl/help-mee/word-donateur/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=FHP.

Stichting Kansarmen Sri Lanka (SKSL) heeft sinds 2006 ruim 250 projecten voor water en sanitatie gerealiseerd op het arme platteland van Sri Lanka. Voor scholen, woongemeenschappen en verzorgingshuizen. Water zorgt voor veilige leefomstandigheden, betere toekomst perspectief, tovert een lach op ieders gezicht en is vliegwiel tot economische bedrijvigheid. Zij hanteren, samen met de bevolking, een unieke logistieke werkwijze. De impact is daarmee ongekend. “A daily access to water is a human right, can you help?  No doubt, just do it ”

https://www.kansarmensrilanka.nl/

 

Stichting Medi-Aid biedt inhoudelijke en materiele ondersteuning in Sri Lanka aan

projecten die leiden tot een verbetering en professionalisering van de ouderen- en

gehandicaptenzorg met als doel een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en het

toekomstperspectief van kansarmen. Medi-Aid voorziet tevens zieken- en weeshuizen van materiaal en/ of zorgtrainingen.

Website: www.medi-aid.nl

Mail: info@medi-aid.nl

Tel: 0619989250

 

U kunt er ook voor kiezen dat wij uw gegevens doorgeven aan de stichtingen.  Dat mogen wij echter alleen als u ons daartoe toestemming verleend conform de regels voor de privacy (AVG). U kunt ons daartoe toestemming verlenen door een e-mail, waarin u daarmee instemt, te sturen naar: info@fhpholland.nl.

Verdere afhandeling:

De komende maanden zullen wij verdere projecten gaan selecteren voor de inzet van de nog beschikbare middelen. Daarbij staan wij open voor suggesties, waarbij wel het hebben van een Anbi status en het CBF-keur een voorwaarde is.

Ook moeten wij nog enkele claims in Sri Lanka afhandelen.

Ons streven is er op gericht om eind 2021 de Stichting op te heffen.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

 

 

Met vriendelijke groet.

 

Fons Catau.

Voorzitter FHPHolland.